Styl życiaVers24 Bloguje

25 sposobów na bycie mądrzejszym

Chcesz być największą duszą towarzystwa? Chcesz aby każdy Ciebie słuchał i przyznawał ci racje? Chcesz rozwinąć swój umysł? Jeśli tak, to każdego dnia musisz podjąć trochę wysiłku aby to osiągnąć.

Tak naprawdę, nie jest to aż takie trudne jak ci się wydaje. Wystarczy kilka sztuczek, które wydają się błahe, ale w gruncie rzeczy wcale takie nie są, ponieważ wymagają systematyczności.

Oto kilka działań, które pomogą ci stać się mądrzejszym człowiekiem.

25 sposobów na bycie mądrzejszym

25 spo­so­bów na bycie mądrzej­szym

1.Generuj 10 pomy­słów każ­de­go dnia.

Myśl o tym jak zmniej­szyć ubó­stwo na Zie­mi, jak roz­wią­zać pro­blem, któ­ry masz dane­go dnia, wymyśl kon­cep­cję na nowy film – cokol­wiek. Nie waż­ne w jakim krę­gu kate­go­rii będziesz szu­kać pomy­słu, waż­ne żeby ćwi­czyć swój mózg i „mię­śnie pomy­sło­we”. Two­ja lista pomy­słów może pro­wa­dzić do nowe­go biz­ne­spla­nu albo tema­tu na pra­ce pisem­ną.

2. Czy­taj gaze­ty.

To pomo­że Ci stać się bar­dziej świa­do­mą ota­cza­ją­ce­go świa­ta. Nauczysz się two­rzyć wła­sne opi­nie i będziesz umia­ła połą­czyć fak­ty pozor­nie nie­zwią­za­nych ze sobą rze­czy. Będziesz mia­ła rów­nież wię­cej do powie­dze­nia na przy­ję­ciach lub na spo­tka­niu z przy­ja­ciół­mi.

3. Graj sza­tań­skie­go adwo­ka­ta.

Przy­po­mnij sobie cze­go ostat­nio się nauczy­łaś i wyge­ne­ruj uni­kal­ną opi­nię na ten temat. Nie koniecz­nie taką, któ­ra od razu ci przyj­dzie do gło­wy. Zasta­nów się nad nią, sta­raj się wspie­rać dowo­da­mi i bądź otwar­ta na inne argu­men­ty, któ­re zmie­nią twój pogląd. Rób takie ćwi­cze­nie codzien­nie, a sta­niesz się lep­sza w nie­sza­blo­no­wym myśle­niu.

4. Prze­czy­taj roz­dział książ­ki fik­cyj­nej lub nie­fik­cyj­nej.

Sta­raj się czy­tać jed­ną książ­kę na tydzień. Wca­le to nie jest takie trud­ne jak ci się wyda­je. Zawsze znaj­dzie się czas na czy­ta­nie, czy to w komu­ni­ka­cji miej­skiej, czy gdzieś w kolej­ce. Goodre­ads to dobre miej­sce aby śle­dzić swo­je czy­tel­ni­cze pod­bo­je i żeby poznać spo­łecz­ność czy­tel­ni­ków. Książ­ki fik­cyj­ne są świet­ne w momen­cie kie­dy chce­my zapo­znać się z boha­te­ra­mi i poznać inne per­spek­ty­wy. Książ­ki nie­fik­cyj­ne wdra­ża­ją nas w nie­zna­ne tema­ty, zaczy­na­jąc od poli­ty­ki, a na psy­cho­lo­gii koń­cząc.

5. Oglą­daj pro­gra­my tema­tycz­ne. 

Cza­sa­mi oglą­da­nie pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych typu Disco­ve­ry albo Ani­mal Pla­net  jest bar­dziej przy­jem­ne niż czy­ta­nie o tym, a dodat­ko­wo możesz uczyć się na błę­dach innych.

6. Sub­skry­buj kana­ły cie­ka­wych firm.

Śledź cie­ka­we kana­ły na Face­bo­oku i Twit­te­rze, od któ­rych zawsze możesz się dowie­dzieć cze­goś nowe­go np. „Focus Histo­ria”, „Sekre­ty Nauki” lub „Natio­nal Geo­gra­phic”. Możesz rów­nież śle­dzić biu­le­ty­ny e‑mailowe, takie jak Cal New­port Stu­dy Hack.

7. Prze­glą­daj infor­ma­cje z ulu­bio­nych źró­deł.

Każ­de­go dnia prze­glą­daj face­bo­oka, blo­gi spe­cja­li­stycz­ne i inne inter­ne­to­we por­ta­le, w celu zaspo­ko­je­nia swo­je­go infor­ma­cyj­ne­go gło­du. Jest to nie­zwy­kle pro­sty nawyk, ponie­waż inni użyt­kow­ni­cy two­rzą tre­ści spe­cjal­nie dla Cie­bie, więc jedy­ną czyn­no­ścią jaką musisz wyko­nać to obser­wo­wać dane źró­dło, a codzien­nie będziesz dosta­wać daw­kę inte­re­su­ją­cych Cie­bie infor­ma­cji.

8. Dziel się swo­ją wie­dzą ze zna­jo­my­mi.

Jeśli znasz kogoś, z kim możesz prze­ana­li­zo­wać jakieś, pro­blem lub zja­wi­sko zrób to! Dzię­ki temu możesz posze­rzyć swo­ją wie­dzę i zdo­być nowe per­spek­ty­wy. Rów­nież, w trak­cie wyja­śnia­nia swo­ich pomy­słów i poglą­dów uczysz się dłu­gich i skład­nych wypo­wie­dzi. Wie­lu ludzi zakła­da blo­gi po to aby dzie­lić się i nama­wiać ludzi do dys­ku­sji.

9. Stwórz dwie listy „Do zro­bie­nia”. 

Jed­ną z umie­jęt­no­ścia­mi zwią­za­ny­mi z pra­cą, któ­rych chcesz nauczyć się teraz, a dru­gą z rze­cza­mi, któ­re chcesz osią­gnąć w przy­szło­ści. Na przy­kład: jak pra­cu­jesz w dzie­dzi­nie nauk kom­pu­te­ro­wych, to na pierw­szej liście możesz wpi­sać, na jeden dzień naucze­nie się obsłu­gi nowe­go Ipho­na, a na dru­gi spró­bo­wać użyć jakiejś nie­zna­nej dla Cie­bie apli­ka­cji.
Na dru­giej liście, powin­naś sku­pić się na celach dłu­go­ter­mi­no­wych, takich jak to czy chcesz iść na stu­dia mar­ke­tin­gu czy archi­tek­tu­ry. Zapi­suj sobie kro­ki jakie nale­ży pod­jąć, aby osią­gnąć ten cel np. czy­ta­nie ksią­żek eks­per­tów w tej dzie­dzi­nie, lub uczęsz­cza­nie jako wol­ny stu­dent na zaję­cia do publicz­nych uczel­ni.

10. Stwórz listę pod tytu­łem „Zro­bio­ne”

Na koniec każ­de­go dnia, usiądź przy biur­ku i wypisz wszyst­kie rze­czy, któ­rych się dzi­siaj nauczy­łaś. Taka lista uświa­do­mi Cię o wysił­ku jaki wyko­na­łaś, w momen­cie kie­dy poczu­jesz się znie­chę­co­na lub zła­piesz doła. Będziesz mogła rów­nież usta­lić jak wydaj­na jesteś i jak szyb­ko się uczysz.

11.Stwórz listę „Nie będę robić”

Aby pozbyć się bała­ga­nu umy­sło­we­go, zwróć uwa­gę na bez­myśl­ne spo­so­by spę­dza­nia cza­su. Prze­łam sta­re nawy­ki, na koszt nowych, lep­szych. Jak mówi War­ren Buf­fett, „ róż­ni­ca mię­dzy ludź­mi suk­ce­su i ludź­mi wiel­kie­go suk­ce­su jest taka, że czło­wiek z wiel­kim suk­ce­sem powie „nie” na pra­wie wszyst­ko.”

12. Pisz 

Załóż blo­ga lub użyj apli­ka­cji ink­pad, któ­ra pomo­że ci śle­dzić wszyst­ko cze­go się nauczy­łaś. Nie tyl­ko będzie to świet­ny spo­sób, aby zacho­wać zapis tego co robisz, ale rów­nież dobre źró­dło moty­wa­cji. Sama z sie­bie będziesz chcia­ła się nauczyć wię­cej, jeże­li będziesz musia­ła o tym napi­sać i podzie­lić się z inny­mi.

13. Ćwicz 

Wybie­ra­jąc się na codzien­ny bieg na świe­żym powie­trzu spra­wiasz, że twój mózg łatwiej utrzy­ma zdro­wie psy­chicz­ne w for­mie.  Jest to rów­nież dobry spo­sób, aby prze­my­śleć wie­le trud­nych spraw i prze­twa­rzać nowe infor­ma­cje.

14. Zapisz się na kurs inter­ne­to­wy 

Sprawdź listę naj­bar­dziej popu­lar­nych kur­sów inter­ne­to­wych dla pro­fe­sjo­na­li­stów. Upew­nij się, że nie będziesz się prze­cią­żać, lepiej ogra­ni­czyć się do jed­nej lub dwóch dzie­dzin i na nich się napraw­dę sku­pić, niż na wie­lu i na żad­ną nie mieć cza­su. Taki kurs będzie utrzy­my­wać cię na edu­ka­cyj­nym torze. Dodat­ko­wo jest to wygod­ny spo­sób na naukę, gdyż będziesz mogła robić kola­cję i jed­no­cze­śnie słu­chać wykła­du jak na stu­diach.

15. Poroz­ma­wiaj z kimś inte­re­su­ją­cym. 

Nawet jeśli to obca oso­ba, nie bój się do niej zbli­żyć. Zapy­taj o zain­te­re­so­wa­nia i to jak je odkry­ła. Cza­sa­mi dużo łatwiej moż­na się nauczyć od osób, któ­re są dla nas kom­plet­nie obce niż od zna­jo­mych.

16. Spę­dzaj czas z ludź­mi, któ­rzy są mądrzej­si od cie­bie. 

Spę­dzaj tyle cza­su, ile tyl­ko możesz z inte­li­gent­ny­mi ludź­mi. Każ­de­go dnia, sta­raj się umó­wić na kawę lub spa­cer z oso­bą, któ­ra cię inspi­ru­je. Zawsze nale­ży być pokor­nym i chęt­nym do nauki. Zada­waj wie­le pytań. W momen­cie, kie­dy będziesz mia­ła bar­dziej kom­pe­tent­nych ludzi wokół sie­bie niż ty, wia­do­mo, że dowiesz się cze­goś nowe­go.

17. Nie bój się dopy­ty­wać. 

Jeśli usły­szysz lub zoba­czysz coś cie­ka­we­go co cię zain­te­re­su­ję, nie igno­ruj tego. Dopy­taj się co to jest i kon­ty­nu­uj roz­mo­wę. Zawsze możesz dowie­dzieć się cze­goś cie­ka­we­go.

18. Ucz się nowych słów

Codzien­nie weź słow­nik języ­ka pol­skie­go, albo języ­ka obce­go i wypisz 5 dowol­nych wyra­zów oraz zna­cze­nie. Powta­rzaj je przez cały dzień. Następ­ne­go dnia dopisz kolej­ne 5 i ćwicz pamięć.

19. Zrób coś strasz­ne­go

Wyj­ście z naszej stre­fy kom­for­tu zawsze czy­ni nas mądrzej­szy­mi.

Spró­buj wystą­pień publicz­nych, popro­wadź spo­tka­nie w pra­cy lub dotrzyj do kogoś, kogo bar­dzo podzi­wiasz, wysy­ła­jąc mu list lub e‑mail.

20. Pozna­waj nowe obsza­ry.

Jeśli nie możesz podró­żo­wać codzien­nie, przy­naj­mniej sta­raj się zna­leźć coś nowe­go w swo­im rodzin­nym mie­ście. Wybierz się na spa­cer, spo­tkaj nowych ludzi, naucz się nowych fak­tów. To dużo bar­dziej wydaj­ne niż wyle­gi­wa­nie się w domu na kana­pie przed tele­wi­zo­rem.

21. Graj w inte­li­gent­ne gry. 

Nie­któ­re gry, takie jak sza­chy i scrab­ble roz­wi­ną twój umysł. Pod­noś sobie poprzecz­kę w takich grach np. gra­jąc w scrab­ble nie uży­waj słow­ni­ka. Możesz tak­że roz­wią­zać zagad­ki za pomo­cą gier takich jak sudo­ku, 2048 lub Drzwi.

22. Usiądź w mil­cze­niu

Sie­dze­nie w mil­cze­niu inspi­ru­je, poma­ga zebrać myśli i uła­twia reflek­sję na róż­ne tema­ty.

23. Pro­duk­tyw­ne hob­by 

Jeśli będziesz pra­co­wać nad czymś codzien­nie i jesz­cze będzie ci to spra­wiać przy­jem­ność, szyb­ciej się tego nauczysz.

Na przy­kład możesz spró­bo­wać zagrać nowy kawa­łek muzycz­ny na ulu­bio­nym instru­men­cie, prze­czy­tać pod­ręcz­nik fizy­ki, napi­sać kil­ka stron wię­cej swo­jej powie­ści lub nauczyć się nowych umie­jęt­no­ści kom­pu­te­ro­wych.

24. Bądź sys­te­ma­tycz­na 

Jeśli nie­daw­no nauczy­łaś się grać jakiś utwór na instru­men­cie, sta­raj się uży­wać tej umie­jęt­no­ści w życiu tak czę­sto, jak to moż­li­we. Ucze­nie się poprzez dzia­ła­nie jest jed­nym z naj­bar­dziej sku­tecz­nych spo­so­bów, na sta­nie się bar­dziej inte­li­gent­ną oso­bą.

25. Ćwicz i zdro­wo się odży­wiaj

Jedz świe­że i zdro­we jedze­nie, uni­kaj alko­ho­lu i cięż­ko­straw­nych dań, któ­re powo­du­ją, że jesteś sła­ba. Im wię­cej prze­pły­wa krwi przez twój mózg, tym lepiej. Wiel­cy myśli­cie­le jak Mahat­ma Gan­dhi i Karol Dar­win byli zna­ni ze swo­ich dłu­gich spa­ce­rów.

Tekst: Sonia Kru­pin­ska

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *