UrodaZdrowie

11 produktów, które pomogą Ci uzyskać piękny i zdrowy wygląd skóry

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: Vers-24

Wie­le z nas już wie o tym, że dba­nie o pięk­no skó­ry zaczy­na się od wewnątrz i nie cho­dzi wca­le o regu­lar­ne przyj­mo­wa­nie suple­men­tów. Dużo lep­sze roz­wią­za­nie to spo­ży­wa­nie wła­ści­wych pro­duk­tów, głów­nie warzyw i owo­ców. Pamię­taj tak­że, że spo­ży­wa­nie pro­duk­tów prze­two­rzo­nych, gotwych czy też cią­gła die­ta fast food to głów­ne czyn­ni­ki mają­ce wpływ na pro­ble­my skór­ne, utra­tę bla­sku, jędr­no­ści i wital­no­ści. Vers-24 pod­po­wia­da o co powin­naś wzbo­ga­cić swo­je menu, by cie­szyć się i zachwy­cać pięk­ną skó­rą. Dzię­ki takiej zdro­wej die­cie będziesz cie­szyć się pięk­ną cerą bez nie­do­sko­na­ło­ści oraz nawil­żo­ną i ela­stycz­ną skó­rą całe­go cia­ła.

IMG_2064-2

Woda: Po pierw­sze i przede wszyst­kim musisz zadbać o nawod­nie­nie orga­ni­zmu. Ani żaden krem, ani bal­sam nie pomo­gą w wal­ce z suchą i pro­ble­ma­tycz­ną skó­ra, jeśli nie dostar­czysz jej dzien­nie ok. 2 litrów natu­ral­nej wody.

Słod­kie ziem­nia­ki: Te peł­ne poma­rań­czo­we­go mią­szu warzy­wa są bar­dzo boga­te w wita­mi­nę A i beta-karo­ten, któ­re chro­nią wewnętrz­nie skó­rę przed nega­tyw­nym wpły­wem pro­mie­nii sło­necz­nych. Let­nią porą może zapew­nić on ochro­nę oraz zła­go­dzić skut­ki zaczer­wie­nia i sta­nu zapal­ne­go skó­ry wywo­ła­ne­go popa­rze­niem sło­necz­nym. W chłod­niej­sze pory roku może nato­miast zapew­nić pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie barw­ni­ków w skó­rze i deli­kat­nie wpły­wać na cie­pły jej odcień.

Szpi­nak: Boga­ty w wita­mi­nę C, któ­ra wspo­ma­ga pro­duk­cję kola­ge­nu, a tak­że mają­cy wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyj­ne zawar­te w koezn­zy­mie Q‑10. Ma nie­oce­nio­ny wpływ na nadaw­nie skó­rze mło­dzień­cze­go bla­sku, jed­no­cze­śnie zapo­bie­ga­jąc sta­rze­niu. Te zie­lo­ne liście peł­ne są tak­że lute­iny, pota­su, kwa­su folio­we­go, któ­ry poma­ga w napra­wie uszko­dzo­ne­go DNA komó­rek skó­ry oraz żela­za- nie­zbęd­ne­go w kobie­cej codzien­nej die­cie.

Orze­chy, głów­nie bra­zy­lij­skie: Orze­chy peł­ne są magne­zu i pota­su, któ­re to zapo­bie­ga­ją wysu­sza­niu się skó­ry, cyn­ku, któ­ry ma dosko­na­ły wpływ na goje­nie się ran oraz krze­mu zapo­bie­ga­ją­ce­mu pęka­niu naczy­nek. War­to wyszcze­gól­nić bogac­two zawar­te kon­kret­nie w orze­chach bra­zy­lij­skich. Wystar­czą tyl­ko 4 takie orze­chy zje­dzo­ne każ­de­go dnia, by zapew­nić sobie peł­ną ochro­nę przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków i zapo­biec przed­wcze­sne­mu sta­rze­niu się skó­ry, dzię­ki dużej zawar­to­ści sele­nu. Boga­te są tak­że w kwa­sy tłusz­czo­we mają­ce duży wpływ na pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­cą gospo­dar­kę wod­no-mine­ral­ną i nawil­że­nie.

Kiwi: Peł­ne wita­mi­ny C, któ­ra to jest powszech­nie sto­so­wa­na w pro­duk­tach do pie­lę­gna­cji skó­ry. Wpły­wa tak­że na budo­wę kola­ge­nu i utrzy­ma­nie go w orga­ni­zmie. Wzmac­nia rów­nież naczy­nia wło­so­wa­te, któ­re przy­czy­nia­ją się do zacho­wa­nia moc­nej, jędr­nej skó­ry.

Zie­lo­na her­ba­ta: Boga­ta jest w związ­ki anty­ok­sy­da­cyj­ne, któ­re wpły­wa­ją na zmniej­sze­nie wystę­pu­ją­ce­go sta­nu zapal­ne­go oraz ochro­nę błon komór­ko­wych. Zie­lo­na her­ba­ta i inne zio­ło­we her­ba­ty regu­lar­nie pite wpły­wa­ją zarów­no na oczysz­cza­nie skó­ry oraz uzu­peł­nia­nie zapo­trze­bo­wa­nia na wodę.

IMG_2075-2

Awo­ka­do: Zawie­ra spo­rą daw­kę wita­mi­ny E, któ­ra m.in. pobu­dza wła­ści­we krą­że­nie krwi dotle­nia­jąc tym samym skó­rę. Wita­mi­na ta ma rów­nież wpływ na spły­ca­nie widocz­no­ści blizn na skó­rze. Co wię­cej zawar­tość zdro­wych kwa­sów tłusz­czo­wych z awo­ka­do rów­nież spo­wal­nia sta­rze­nie się komó­rek skó­ry. 

Tłu­ste ryby: To naj­lep­sze tak zwa­ne „nie­na­sy­co­ne korzy­ści”- zawie­ra­ją taką daw­kę kwa­sów tłusz­czo­wych, któ­re są jed­nym z naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na wła­sci­wą kon­dy­cję skó­ry. Ryby są waż­nym skład­ni­kiem błon komór­ko­wych i przy­spie­sza­ją rege­ne­ra­cję. Nie musisz oba­wiać się o kon­se­kwe­cje dla syl­west­ki spo­ży­cia tłu­stych ryb, na oko­licz­ność odchu­dza­nia wbrew pozo­rom są dosko­na­łym roz­wią­za­niem. W Two­jej die­cie szcze­gól­nie powin­ny zna­leżć się mor­skie ryby: łosoś, makre­la, tuń­czyk, sar­dyn­ki czy śle­dzie.

Jaja: Zawie­ra­ją wit. Ai E, cynk oraz żela­zo, nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­wej budo­wy naskór­ka. Naj­wię­cej cen­nych wła­ści­wo­ści znaj­du­je się co praw­da w żółt­ku jaj, ale zale­ca się uwzględ­nia­nie w posił­kach całych, gdyż mają wie­le innych cen­nych war­to­ści dla całe­go orga­ni­zmu.

Bura­ki: To wspa­nia­łe warzy­wo odży­wia w zasa­dzie całe cia­ło! Wyso­ka zawar­tość prze­ciw­u­tle­nia­czy poma­ga usu­wać wol­ne rod­ni­ki i zapo­bie­gać sta­rze­niu się skó­ry. Bura­ki są peł­ne wap­nia, magne­zu, żela­za, pota­su i wit. A B i C. Wspo­ma­ga­ją tak­że utrzy­ma­nie pra­wi­dło­wej kon­dy­cji skó­ry. My szcze­gól­nie pole­ca­my jego wła­ści­wo­ści oczysz­cza­ją­ce, naj­le­piej dwa razy w tygo­dniu rano wypić szklan­kę soku wyci­śnię­te­go ze świe­żych bura­ków, moż­na dodać do nie­go jabł­ko lub cytry­nę dla wzmoc­nie­nia dobro­czyn­nych wła­ści­wo­ści.

Pomi­do­ry: Zawie­ra­ją pig­ment o nazwie liko­pen, któ­ry to odpo­wie­dzial­ny za czer­wo­ny kolor jest tak­że bar­dzo sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem, któ­ry ma wpływ na zdro­wy i mło­dy wygląd skó­ry. Pomi­do­ry są pro­duk­tem pasu­ją­cym do wie­lu potraw, łatwo go więc wpleść w codzien­ną die­tę, ponad­to są war­te spo­ży­wa­nia we wszyst­kich for­mach: suro­we warzy­wa, sok pomi­do­ry, a nawet ket­chup (war­to tyl­ko wybrać ten z naj­mniej­szą ilo­ścią kon­ser­wan­tów.)

PAMIĘTAJ WYGLĄD TWOJEJ SKÓRY W DUŻEJ MIERZE JEST ZALEŻNY OD TWOJEJ DIETY!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *