ModaMust have

10 t‑shirtów, które chcemy mieć w tym sezonie

Wybrać odpowiedni t‑shirt wcale nie jest łatwo. Dlatego dla Was przeszukałyśmy najnowsze kolekcje znanych marek, aby znaleźć 10 najlepszych modeli, które chciałybyśmy mieć w swojej szafie.

 

  1. ROHEARTE T‑SHIRT, RODARTE

Rodar­te to pocho­dzą­ca z Ame­ry­ki mar­ka, pro­jek­tu­ją­ca ubra­nia dla nowo­cze­snych, śle­dzą­cych tren­dy kobiet. W ich naj­now­szej kolek­cji szcze­gól­nie zachwy­ci­ły nas pro­ste t‑shirty z logo mar­ki pokry­tym ser­cem. To ide­al­na pro­po­zy­cja dla osób, któ­re chcą uroz­ma­icić swo­ją gar­de­ro­bę. Model ten dostęp­ny jest w czte­rech kolo­rach: bie­li, czer­ni, sza­ro­ści, różu oraz kolo­rze oliwkowym.

2. T‑SHIRT FRIDA, MOMU WARSAW

W kwe­stii t‑shirtów, nasze pol­skie mar­ki też mają wie­le do powie­dze­nia. Wszyst­kie koszul­ki war­szaw­skiej mar­ki MOMU są po pro­stu genial­ne. Tę z podo­bi­zną Fri­dy Kah­lo lubi­my chy­ba naj­bar­dziej, ale war­to też zwró­cić uwa­gę na koszul­ki z hasła­mi, np.: „strong is the new pret­ty”, czy „it’s a riot”.

3. T‑SHIRT HANDS, STAY SIMPLE COLLECTION

Filo­zo­fią pol­skiej mar­ki Stay Sim­ple Col­lec­tion jest przede wszyst­kim pro­sto­ta i naj­lep­szej jako­ści mini­ma­lizm. To pew­nie dla­te­go tak bar­dzo lubi­my jej wszyst­kie pro­jek­ty. W tym sezo­nie szcze­gól­nie podo­ba nam się t‑shirt HANDS, któ­ry zachwy­ca pro­stą for­mą, luź­nym kro­jem i przede wszyst­kim fan­ta­stycz­ną grafiką.

4. T‑SHIRT COMMES DE GARCONS PLAY

Pro­jek­tów Com­mes De Gar­cons chy­ba niko­mu nie trze­ba przed­sta­wiać. Naszyw­ka z logo ser­ca sta­ła się już kul­to­wa i na sta­łe wpi­sa­ła się w świat mody. To wła­śnie z tego wzglę­du koszul­ka Com­me De Gar­cons zawsze będzie dobrym wybo­rem. My szcze­gól­nie pole­ca­my te w sto­no­wa­nych kolo­rach, na przy­kład bie­li lub czerni.

5. T‑SHIRT ALEKS, MARKUS LUPFER

W war­szaw­skim buti­ku Lui Sto­re odkry­ły­śmy pro­jek­ty Mar­ku­sa Lup­fe­ra. Szcze­gól­nie do gustu przy­padł nam t‑shirt w pozio­mie, gra­na­to­wo-bia­łe paski, ozdo­bio­ny naszyw­ką w kształ­cie ust. Sam motyw ust jest zna­kiem roz­po­znaw­czym twór­czo­ści Lup­fe­ra i poja­wia się nie tyl­ko na koszul­kach, ale tak­że na blu­zach, czy swe­trach. Raz jest mini­ma­li­stycz­ny, poda­ny w for­mie naszyw­ki, innym razem ma pokaź­ne roz­mia­ry i zdo­bią go kora­li­ki, czy mie­nią­ce się w wie­lu kolo­rach cekiny.

6. THE PERFECT T‑SHIRT, LEVI’S

Kla­sy­ka nigdy nie wycho­dzi z mody, a koszul­ki z logo Levi’s do tej kla­sy­ki bez wąt­pie­nia nale­żą. My nosi­my je nie­zmien­nie od kil­ku sezo­nów i szcze­gól­nie lubi­my zesta­wiać z over­si­zo­wą mary­nar­ką, czy skó­rza­ną ramoneską.

7.SAINT HONORÉ T‑SHIRT, SINCERELY JULES

Julie Sari­ña­na, zna­na w inter­ne­cie jako Sin­ce­re­ly Jules, od 2012 roku pro­wa­dzi mar­kę pod tą samą nazwą. Jaka sama mówi, brand stwo­rzy­ła po to, aby móc dzie­lić się swo­im podej­ściem do mody z obser­wa­to­ra­mi jej blo­ga. Począt­ko­wo mar­ka Sin­ce­re­ly Jules spe­cja­li­zo­wa­ła się wyłącz­nie w pro­stych koszul­kach, dziś to świet­nie pro­spe­ru­ją­cy brand, ofe­ru­ją­cy sze­ro­ki wybór mode­li.  Nas szcze­gól­nie zachwy­cił  t‑shirt  inspi­ro­wa­ny sty­lem vin­ta­ge, w deli­kat­nie kre­mo­wym kolo­rze, z napi­sem SAINT HONORÉ PARIS.

8. COSMIC GIRL T‑SHIRT, H&M

To nie­praw­da, że w sie­ciów­kach nie moż­na zna­leźć dobre­go t‑shirtu. Oczy­wi­ście potrze­ba tro­chę wię­cej cier­pli­wo­ści, aby wśród wie­lu pro­po­zy­cji zna­leźć tę naj­lep­szą. W tym sezo­nie zachwy­ci­ły nas koszul­ki z H&M. Ta z napi­sem COSMIC GIRL wyko­na­na jest z dobrej jako­ści, przy­jem­nej w doty­ku baweł­ny, więc nie trze­ba się mar­twić, że jej krój zde­for­mu­je się po pierw­szym praniu.

9. FLIRTING EYES T‑SHIRT, CHIARA FERRAGNI COLLECTION

Chia­ra Fer­ra­gni w cią­gu zale­d­wie kil­ku lat blo­go­wej dzia­łal­no­ści stwo­rzy­ła swo­je wła­sne, modo­we impe­rium i obec­nie jest naj­bar­dziej wpły­wo­wą blo­ger­ką na świe­cie. Jej pro­jek­ty z serii Flir­ting Eyes sta­ły się zna­kiem roz­po­znaw­czym mar­ki Chia­ra Fer­r­ga­ni Col­lec­tion. Nam szcze­gól­nie do gustu przy­padł bia­ły t‑shirt z tej linii. Sama Chia­ra czę­sto poka­zu­je się w nim na swo­im Instagramie.

10. MARSALA T‑SHIRT, THE ODDER SIDE

Gdy szu­ka­my dobrej koszul­ki basic pierw­sze kro­ki kie­ru­je­my zawsze do buti­ku The Odder Side.  War­szaw­ska mar­ka zachwy­ca sze­ro­kim wybo­rem pro­stych, świet­nej jako­ści ubrań. Jej zna­kiem roz­po­znaw­czym są baweł­nia­ne t‑shirty z głę­bo­kim dekol­tem w kształ­cie lite­ry V. W tym sezo­nie poko­cha­ły­śmy ten w kolo­rze mar­sa­la. W zależ­no­ści od upodo­bań, dekolt moż­na nosić zarów­no na ple­cach, jak i z przo­du. Przy­zna­je­my rów­nież 10/10 punk­tów za świet­ną jakość!

Tekst: Mar­ty­na Urbańska

Komentarze

komentarzy