DesignStyl życia

10 stylowych dodatków, które odmienią Twoje wnętrza

Zimą chętniej spędzamy czas w domowym zaciszu. Warto więc zadbać o to, aby nasze wnętrze było przytulne i przyjemne. Specjalnie dla Was wybrałyśmy kilka dodatków, które odmienią Wasze mieszkanie bez potrzeby wprowadzania dużych zmian.

Mówi się, że drob­ny detal potra­fi bar­dzo wie­le zmie­nić. Ta regu­ła spraw­dza się rów­nież przy deko­ra­cji wnętrz. Jeże­li chce­my, aby w naszych czte­rech kątach zapa­no­wa­ła przy­tul­na atmos­fe­ra, wystar­czy pomy­śleć o zaku­pie kil­ku sty­lo­wych dodatków.

10 stylowych dodatków, które odmienią Twoje wnętrza

1.FRANCUSKA KSIĄŻKA KUCHARSKA

Książ­ka autor­stwa Ginet­te Mathiot’a świet­nie spraw­dzi się w roli pre­zen­tu dla lubią­cych pró­bo­wać nowych sma­ków w kuch­ni. Znaj­dziesz w niej pro­ste prze­pi­sy, dzię­ki któ­rym przy­go­tu­jesz w domu naj­słyn­niej­sze fran­cu­skie tar­ty i cia­sta. Wzbo­ga­co­na o pięk­ne zdję­cia i ilu­stra­cje, zawie­ra aż 350 recep­tur na słod­kie wypieki.

2./9. ZAPACHOWA ŚWIECA

Te z H&M HOME wyróż­nia­ją się wspa­nia­łym połą­cze­niem bie­li lub czer­ni ze zło­tem oraz cudow­nym i dłu­go­trwa­łym zapachem.

3. WODA TOALETOWA DO DOMU

Mówi się, że każ­dy dom ma swój zapach, któ­ry wie­le mówi o jego cha­rak­te­rze oraz domow­ni­kach. Możesz go pod­krę­cić uży­wa­jąc nie tyl­ko zapa­cho­wych świec, ale rów­nież wód toa­le­to­wych do wnętrz. Przy­jem­ne zapa­chy oraz duży ich wybór znaj­dziesz w ZARA HOME. Wybierz swo­ją ulu­bio­ną kom­po­zy­cję i nadaj swo­je­mu miesz­ka­niu ory­gi­nal­ny klimat.

4. CIEPŁY KOC

Zimo­we wie­czo­ry mija­ją przy­jem­niej, gdy spę­dza się je pod cie­płym kocem z kub­kiem gorą­cej her­ba­ty. Czer­wień nie powin­na domi­no­wać we wnę­trzach, ponie­waż jest to w złym guście. Jeden doda­tek w posta­ci cie­płe­go, czer­wo­ne­go ple­du oży­wi wnę­trze i doda mu energii.

5. PAPIEROWA RZEŹBA NA ŚCIANĘ

Nam szcze­gól­nie przy­pa­dła do gustu ta fir­my FOLDIT do samo­dziel­ne­go zło­że­nia. Nie tyl­ko jest bar­dzo gustow­na, ale rów­nież dostar­cza wie­le rado­ści przy skła­da­niu. Podej­mij się tego wyzwa­nia z rodzi­ną lub przy­ja­ciół­mi, a zoba­czysz jakie to ekscytujące.

6. PIERWSZA GWIAZDKA W TWOIM DOMU

Poko­cha­łaś print w gwiazd­ki lan­so­wa­ny przez duet Dolce & Gab­ba­na? Nie zaszko­dzi, aby duża gwiaz­da zna­la­zła miej­sce w Two­im domu. Powieś ją w jadal­ni, a każ­dy posi­łek sta­nie się magiczny.

7. ZŁOTY, DRUCIANY KOSZ

Nie tyl­ko będzie ozdo­bą wnę­trza, ale rów­nież może posłu­żyć do prze­cho­wy­wa­nia ulu­bio­nych, modo­wych maga­zy­nów. Dzię­ki nie­mu zacho­wasz porzą­dek w cza­so­pi­smach i zawsze będziesz wie­dzia­ła gdzie zna­leźć naj­now­szy numer, któ­ry wła­śnie zakupiłaś.

8. DODATEK NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ

Lubisz magicz­ny kli­mat Świąt w swo­im domu? Szklan­ki z napi­sem MERRY CHRISTMAS na pew­no umi­lą świą­tecz­ne biesiadowanie.

 

10. LUSTRZANA TACA ZE ZŁOTEGO METALU

Świet­nie spraw­dzi się w roli pod­staw­ki pod świecz­ki. Możesz tak­że posta­wić ją na sto­li­ku obok łóż­ka i trzy­mać na niej książ­ki, któ­re lubisz czy­tać przed snem.

11. AKSAMITNE PODUSZKI

Nasz spraw­dzo­ny spo­sób na zmia­nę kli­ma­tu w domu, to po pro­stu wymia­na posze­wek na podusz­ki. Koniecz­nie spraw sobie poszew­ki z aksa­mi­tu, któ­ry jest bar­dzo przy­jem­ny w doty­ku i wizu­al­nie ocie­pli wnę­trze mieszkania.

Tekst: Mar­ty­na Urbańska
Kola­że: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy