Styl życia

10 kont na Instagramie, które naprawdę warto obserwować. CZĘŚĆ 2

Kto, tak jak my zaczy­na dzień od prze­glą­du naj­now­szych postów na Insta­gra­mie? Jeże­li rów­nież cho­ruj­cie na insta­gra­mo­ho­lizm – ten post jest dla Was. Znaj­dzie­cie tu tak­że kopal­nię inspi­ra­cji i pro­fi­le osób, któ­re moty­wu­ją nas do dzia­ła­nia i foto­gra­fo­wa­nia na co dzień.

Spo­śród milio­nów użyt­kow­ni­ków znaj­du­je­my coraz to nowe pro­fi­le, któ­re nas zachwy­ca­ją. Jakiś czas temu pisa­li­śmy o 10 oso­bach, któ­re napraw­dę war­to obser­wo­wać na Insta­gra­mie – dziś dru­ga cześć zaba­wy i kolej­na daw­ka foto-inspi­ra­cji. Zapraszamy!

Uwa­ga: kolej­ność jest przy­pad­ko­wa, dla­te­go war­to wytrwać do koń­ca i zapo­znać się z każ­dym pro­fi­lem po kolei. Obie­cu­je­my- nie pożałujecie!

Zrzut ekranu 2016-07-28 o 10.01.51

Numer 1. @sashatattooing to praw­dzi­wa artyst­ka, oprócz talen­tu do robie­nia pięk­nych zdjęć, jest malar­ką, współ­cze­sną i ory­gi­nal­ną, bo jej płót­no to ludz­ka skó­ra. Jest tatu­ator­ką, a jej pra­ce to praw­dzi­we dzie­ła sztu­ki. Sasha na swo­im Insta­gra­mie poka­zu­je nam codzien­ność, czy­li peł­ne pra­cy i pasji dni mło­dej artyst­ki. Nie ma się cze­mu dzi­wić, że obser­wu­je ją pra­wie pól milio­na osób i co naj­mniej poło­wa z nich marzy aby nama­lo­wa­ła coś na nich. Jej malo­wa­ne czar­ną kre­ską pra­ce robią wra­że­nie. Polecamy!

Zrzut ekranu 2016-07-28 o 10.05.17

Kolej­na w ran­kin­gu jest nie­tu­zin­ko­wa Polka, @misskromeczki to Pau­li­na z Pozna­nia. Burza loków to jej znak roz­po­znaw­czy. Nawią­zu­jąc do poprzed­niej insta­gra­mo­wicz­ki, Pau­li­na to tak­że artyst­ka – rysu­je foto­gra­fu­je i ma tatu­aże. Jej pro­fil i styl to powrót do lat 90., styl retro – pełen cha­ry­zmy i cza­ru. Oglą­da­jąc jej zdję­cia, prze­no­si­my się do ubie­głe­go wie­ku i chęt­nie tam wracamy.

Zrzut ekranu 2016-07-28 o 10.07.53

@agnijagrigule – cięż­ko opi­sać ją w kil­ku sło­wach – to blo­ger­ka, foto­graf, model­ka i dyrek­tor kre­aty­na, któ­rej pra­co­wi­tość może­my podzi­wiać nie tyl­ko na Insta­gra­mie. Nie da się jej nie lubić, bo każ­de zdję­cie, choć­by naj­prost­sze uję­cie nie­ba- jest tak dobre, że nie spo­sób, nie ulec jej uro­ko­wi, dla­te­go obser­wu­je­my ją, cze­ka­jąc na więcej.

Zrzut ekranu 2016-07-28 o 10.10.30@newdarlings to mał­żeń­stwo, któ­re pro­wa­dzi wspól­ny pro­fil. Robert i Chri­sti­na podró­żu­ją po świe­cie i dzie­lą się z nami swo­imi spo­strze­że­nia­mi. Oprócz pięk­nych zdjęć może­my prze­nieść się do ich świa­ta  dzię­ki obszer­nym opi­som, któ­re pozwa­la­ją lepiej poczuć panu­ją­cy na nich kli­mat. Para ma tak­że kon­to na Snap­cha­cie, pole­ca­my ich pro­fil, bo łączą wszyst­ko to co lubi­my – modę, podró­żo­wa­nie i foto­gra­fię. Ich życie wyda­je się ide­al­ne, bo robią to co kocha­ją i robią to razem. Gratulacje!

Zrzut ekranu 2016-07-28 o 10.12.54Vic­to­ria Dahl­berg, to autor­ka pro­fi­lu, któ­ry uwiel­bia­my! Jest ide­al­nym przy­kła­dem posia­dacz­ki wzo­ro­we­go kon­ta, z któ­re­go każ­de zdję­cie mogło­by zna­leźć się na Tum­blr. Ta sty­lo­wa dziew­czy­na z Nowe­go Jor­ku powo­li pod­bi­ja świat! Żywe kolo­ry, pięk­ne kom­po­zy­cje, świet­ny styl i urok oso­bi­sty spra­wia­ją, że Vic­to­ria, jak przy­sta­ło na jej imię – pnie się ku górze po zwycięstwo!

Zrzut ekranu 2016-07-28 o 10.17.20

@mikheicheva ma swój, nie­po­wta­rzal­ny styl, a jej Insta­gram pro­wa­dzo­ny jest w cha­rak­te­ry­stycz­ny spo­sób, taką kon­se­kwen­cję sza­nu­je­my! Urze­ka­ją paste­lo­we kolo­ry, róż i błę­kit, któ­re pięk­nie pre­zen­tu­ją się na foto­gra­fiach. Oprócz uro­dy Katu, może­my oglą­dać zdję­cia z podró­ży, a tak­że pięk­ne sty­li­za­cje bohaterki.

Zrzut ekranu 2016-07-28 o 10.19.47Magicz­ny! To pierw­sze sło­wo, któ­re przy­cho­dzi na myśl po zoba­cze­niu pro­fi­lu @doyoutravel. Jeże­li ktoś ma wąt­pli­wo­ści, czy zaosz­czę­dzo­ne pie­nią­dze wydać na nową parę butów, czy wyje­chać w podróż, po zoba­cze­niu tych zdjęć nie będzie miał wąt­pli­wo­ści. Buty moż­na prze­cież kupić pod­czas podró­ży 😉 Jack Mor­ris jest podróż­ni­kiem, a swo­imi zdję­cia­mi nie tyl­ko zachwy­ca, ale zara­ża nas swo­ja pasją. Rela­cja z jego podró­ży to prze­pięk­ny album zdjęć z całe­go świa­ta, któ­re spra­wia­ją ze chce­my spa­ko­wać waliz­kę i wyje­chać. Natychmiast!

Zrzut ekranu 2016-07-28 o 10.45.58

Han­nes to kolej­ny foto­graf, sku­pia się na zdję­ciach kra­jo­bra­zu, jego obraz­ki mają zim­ny, nie­co mistycz­ny cha­rak­ter. Wodo­spa­dy, góry, jezio­ra, lasy, to wszyst­ko może­my zoba­czyć na naj­lep­szej jako­ści zdję­ciach, któ­re uka­zu­ją pięk­no natu­ry i zachwy­ca­ją, bez wątpienia!

Zrzut ekranu 2016-07-28 o 10.26.25

Moż­li­we że to Los Ange­les, w któ­rym miesz­ka – zna­ne z kul­tu cia­ła, a może to zwy­czaj­na fascy­na­cja ludź­mi, ale Jor­den Keith foto­gra­fu­je w spo­sób nie­zwy­kły. Jego zdję­cia bez wąt­pie­nia zasłu­gu­ją na wyróż­nie­nie. Wie­le tam bia­ło-czar­nych foto­gra­fii, któ­re pod­kre­śla­ją pięk­no foto­gra­fo­wa­nych osób. Momen­ty uchwy­co­ne na foto­gra­fiach, emo­cje, syl­wet­ki i piękno.

Zrzut ekranu 2016-07-28 o 10.28.25Na koniec mło­da Mama @laurapshort, jak sama o sobie mówi – szczę­śli­wa mama. Nic dziw­ne­go, macie­rzyń­stwo to naj­pięk­niej­szy zawód świa­ta. Lau­ra swo­je szczę­śli­we życie poka­zu­je nam na Insta­gra­mie, ale nie znaj­dzie­cie tu zwy­czaj­nych por­tre­tów, a uryw­ki z życia zatrzy­ma­ne na foto­gra­fiach i uka­za­ne w pięk­nym sty­lu. To tyl­ko kolej­ny dowód na to, ze moż­na połą­czyć pasje z codzien­no­ścią. Podziwiamy!

Tekst: Klau­dia Zielińska
Zdję­cia: instagram.com

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.