Samouprzedmiotowienie – konsekwencja nadmiernego skupiania się na urodzie

Cia­ło i jego wygląd od zawsze peł­ni­ły istot­ną rolę w życiu czło­wie­ka. Już sta­ro­żyt­ni Spar­ta­nie poświę­ca­li mnó­stwo cza­su i uwa­gi na rzeź­bie­nie go za pomo­cą…