Wroclawska wystawa Picasso Dali Goya.Tauromachia – walka byków

Moty­wem prze­wod­nim wyda­rze­nia sta­ła się postać byka – zwie­rzę­cia sym­bo­li­zu­ją­ce­go siłę i odwa­gę, a tak­że nie­od­łącz­nie z nim powią­za­na i owia­na sze­re­giem meta­fo­rycz­nych zna­czeń – tau­ro­ma­chia. Tekst: mate­ria­ły pra­so­we…

Ewolucja speed dating, czyli jak znaleźć inteligentną drugą połówkę

Szyb­kie rand­ki” wymy­ślił rabin Yaacov Deyo z Los Ange­les w 1998 roku, a popu­lar­ność tego typu spo­tkań w Sta­nach Zjed­no­czo­nych zosta­ła bły­ska­wicz­nie cie­pło przy­ję­ta –…

Międzynarodowy Festiwal Kryminału 2014

Już po raz szó­sty we Wro­cła­wiu – a po raz jede­na­sty w ogó­le – odbę­dzie się Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Kry­mi­na­łu. Pol­scy i zagra­nicz­ni auto­rzy kry­mi­na­łów poja­wią się w sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska w dniach 27 maja – 1 czerw­ca 2014.