Nowy, zaskakujący singiel Rihanny! Pomagają jej McCartney i West

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cie: mashable.com O Rihan­nie ostat­nio nie mówi się w kon­tek­ście jej muzycz­nych osią­gnięć, ale małych skan­da­li­ków, któ­ry­mi żyje świa­to­wa pra­sa bru­ko­wa. Bar­ba­do­ska uzna­ła…

Film o kolekcji CHANEL MÉTIERS D’ART PARIS-DALLAS

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdje­cia: style.com Dom mody Cha­nel wyre­ży­se­ro­wał film obra­zu­ją­cy pro­ces two­rze­nia jesien­no – zimo­wej kolek­cji Métiers d’Art Paris-Dal­las 2013–2014. Krót­ki doku­ment poka­zu­je wszyst­kie szcze­gó­ły…