ModaNewsroom

VS x BALMAIN 2017

Vic­to­rias Secret pre­zen­tu­je limi­to­wa­ną kolek­cję we współ­pra­cy z Bal­ma­in. Oli­vier Rouste­ing, dyrek­tor kre­atyw­ny domu mody zawarł w kolek­cji zarów­no ele­men­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne dla VS jak i Bal­ma­in. To pierw­sza taka kola­bo­ra­cja – luk­su­so­we­go domu mody z marką…

Więcej