Styl życia

Świąteczny spot IKEA

Naj­now­szy, świą­tecz­ny spot Ikei w przej­mu­ją­cy i wzru­sza­ja­cy spo­sob uświa­da­mia nam, jak bar­dzo zatra­ci­li­śmy się w wir­tu­al­nym świe­cie zanie­dbu­jąc praw­dzi­we rela­cje rodzin­ne. To impuls, by tego­rocz­ne świę­ta przy wigi­lij­nym sto­le spę­dzić na szcze­rych roz­mo­wach z…

Więcej