ModaNewsroom

Top 5 American Music Awards 2015

Zamy już lau­re­atów Ame­ri­can Music Awards 2015 ! Aż 3 sta­tu­et­ki za naj­lep­szą pio­sen­kę roku oraz ulu­bio­ny album pop/rock, i jako ulu­bio­ny arty­sta “adult con­tem­po­ra­ry zgar­nę­ła  Tay­lor Swift. Galę pro­wa­dzi­ła Jeni­fer Lopez na sce­nie Micro­soft The­atre…

Więcej