ArchitekturaStyl życia

Bolko Loft. Tak mieszka Przemo Łukasik

Mój dom jest pięk­ny” – tak o swo­im naj­waż­niej­szym życio­wym pro­jek­cie mówi jeden z czo­ło­wych pol­skich archi­tek­tów – Prze­mo Łuka­sik, któ­ry już ponad 20 lat temu zapro­jek­to­wał swój pry­wat­ny azyl na ślą­skiej zie­mi – w…

Więcej