Moda

METKA PRAWDĘ CI POWIE…

Czy cena okre­śla fak­tycz­ną war­tość ubra­nia? Czy to moż­li­we, że mar­ko­wa, dro­ga spód­ni­ca, któ­ra na pierw­szy rzut oka wyda­je się koron­ko­wa, może być wyko­na­na w 100% z polie­stru? Nie­ste­ty tak. Jako nie­świa­do­mi klien­ci nie tyl­ko…

Więcej