ModaNewsroom

Lookbook tygodnia: Kristina Kruopenyte SS 2016

Kri­sti­na Kru­opie­ny­te jest jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych litew­skich pro­jek­tan­tek mody. Two­rzy nowo­cze­sną modę miej­ską, skie­ro­wa­ną do ludzi żyją­cych na peł­nych obro­tach w glo­bal­nych metro­po­liach. Mar­ka KK łączy naj­wyż­szą jakość, luk­su­so­we mate­ria­ły i kon­struk­cje wyko­ny­wa­ne przy pomo­cy nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. War­to przyj­rzeć się bli­żej pro­jek­tom Kri­sti­ny Kru­opie­ny­te, poni­żej pre­zen­tu­je­my Wam naj­now­szy look­bo­ok pro­jek­tant­ki!

Więcej