ModaNewsroom

H&M CONSCIOUS EXCLUSIVE 2016

H&M ma zaszczyt ogło­sić nawią­za­nie współ­pra­cy z Musée des Arts Déco­ra­tifs miesz­czą­cym się w Pala­is du Louvre w Pary­żu. Nowa kolek­cja H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve, inspi­ro­wa­na zaso­ba­mi archi­wów muzeum, poja­wi się 7 kwiet­nia w związ­ku z…

Więcej