ModaNewsroom

Erdem x H&M

O kolej­nej kola­bo­ra­cji H&M ze zna­nym pro­jek­tan­tem Erde­mem Mora­lio­glu sły­sze­li­śmy od daw­na. Jed­nak dopie­ro teraz szwedz­ka sie­ciów­ka poka­za­ła nam pełen look­bo­ok kolek­cji, któ­ry zachwy­ca nie tyl­ko pięk­ny­mi, jesien­ny­mi ubra­nia­mi, ale też kli­ma­tycz­ny­mi, roman­tycz­ny­mi zdję­cia­mi, których…

Więcej