Zdrowie

Żurawina – przekąska idealna na jesień

Żurawina należy do rodziny wrzosowatych, a jej ostry, kwaśny smak sprawia, że rzadko spożywa się ją na surowo.  Najczęściej jest ona spożywana jako sok, który zwykle jest słodzony oraz mieszany z innymi sokami owocowymi. Inne produkty na bazie żurawiny obejmują sosy, suszoną żurawinę oraz proszki i ekstrakty stosowane w suplementach.

Żurawina - przekąska idealna na jesień

Żura­wi­na – prze­ką­ska ide­al­na na jesień

 

Żura­wi­na jest boga­ta w wita­mi­ny i związ­ki, któ­re sku­tecz­nie prze­ciw­dzia­ła­ją infek­cjom dróg moczo­wych. 

Żura­wi­na jest dobrym źró­dłem wita­mi­ny C, błon­ni­ka i wita­mi­ny E. Wita­mi­na C jest sil­nym, natu­ral­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem, chro­ni przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków oraz popra­wia wchła­nia­nie żela­za ze źró­deł roślin­nych, wzmac­nia układ odpor­no­ścio­wy i bie­rze udział w two­rze­niu kola­ge­nu, któ­ry wspo­ma­ga w goje­nie się ran. Wyso­kie spo­ży­cie błon­ni­ka wią­że się ze zmniej­szo­nym ryzy­kiem roz­wo­ju cho­ro­by nie­do­krwien­nej ser­ca, uda­ru mózgu, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, cukrzy­cy, oty­ło­ści i nie­któ­rych cho­rób żołąd­ko­wo-jeli­to­wych. Zwięk­szo­ne spo­ży­cie błon­ni­ka obni­ża ciśnie­nie krwi i stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu, a tak­że poma­ga w utra­cie masy cia­ła u osób oty­łych. Wita­mi­na E jest roz­pusz­czal­nym w tłusz­czach prze­ciw­u­tle­nia­czem, poma­ga zapo­bie­gać cho­ro­bom zwią­za­nym z dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków, takich jak cho­ro­by ser­ca, nowo­two­ry, cho­ro­ba Alzhe­ime­ra oraz zapa­le­nie stawów.

Żura­wi­na skła­da się przede wszyst­kim z węglo­wo­da­nów i błon­ni­ka. Są to głów­nie cukry pro­ste, takie jak glu­ko­za i fruk­to­za. Błon­nik nie­roz­pusz­czal­ny to głów­nie pek­ty­ny, celu­lo­za i hemi­ce­lu­lo­za. 

Sok żura­wi­no­wy nato­miast prak­tycz­nie nie zawie­ra błon­ni­ka i jest zwy­kle roz­cień­cza­ny inny­mi soka­mi owo­co­wy­mi. 

Żura­wi­na ofe­ru­je wie­le korzy­ści zdro­wot­nych w odnie­sie­niu do:

1) Zaka­żeń dróg moczowych

Żura­wi­na jest praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej zna­na ze swo­jej roli w zapo­bie­ga­niu infek­cjom dróg moczo­wych, szcze­gól­nie u osób z nawra­ca­ją­cy­mi infekcjami.

2) Cho­rób sercowo-naczyniowych

Nie­któ­rzy bada­cze suge­ru­ją, że poli­fe­no­le zawar­te w żura­wi­nie mogą zmniej­szać ryzy­ko wystą­pie­nia cho­rób ser­co­wo-naczy­nio­wych. Zwią­za­ne jest to z obni­ża­niem ciśnie­nia krwi oraz dzia­ła­niem mecha­ni­zmów przeciwzapalnych.

3) Nowo­two­rów

Bada­nia wyka­za­ły, że skład­ni­ki odżyw­cze zawar­te w żura­wi­nie mogą spo­wal­niać pro­gre­sję nowo­two­rów i zmniej­sza­ją ryzy­ko wystą­pie­nia raka żołądka.

4) Jamy ust­nej

Żura­wi­na dzia­ła korzyst­nie w zapo­bie­ga­niu cho­ro­bom dziąseł.

Bez­pie­czeń­stwo i skut­ki uboczne:

Żura­wi­na i pro­duk­ty żura­wi­no­we są zwy­kle bez­piecz­ne dla więk­szo­ści ludzi, oczy­wi­ście jeśli są spo­ży­wa­ne z umia­rem. Nad­mier­ne spo­ży­cie może powo­do­wać roz­strój żołąd­ka i bie­gun­kę, a tak­że zwięk­szać ryzy­ko wystą­pie­nia kamie­ni ner­ko­wych. Więk­szość kamie­ni ner­ko­wych zbu­do­wa­na jest ze szcza­wia­nu wap­nia, więc nad­mier­ne ilo­ści szcza­wia­nu w moczu są jed­nym z głów­nych czyn­ni­ków ryzy­ka ich wystą­pie­nia. Ze wzglę­du na dużą zawar­tość szcza­wia­nów nad­mier­ne spo­ży­wa­nie żura­wi­ny uwa­ża­ne jest za czyn­nik ryzy­ka wystą­pie­nia kamie­ni nerkowych.

 

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy