Zoom on: Suzy Menkes

Międzynarodowa Vogue Editor, Suzy Menkes, jest najpopularniejszą dziennikarką modową na świecie. Po 25 latach komentowania mody na łamach International Herald Tribune, Suzy pisze teraz wyłącznie dla Vogue on-line, obejmujące modę na całym świecie. Jeżeli jesteście ciekawi przebiegu jej kariery, zapraszamy do lektury.

Tekst: Iga Litwin­czuk
Zdję­cia: garagemag.com, fashionculte.com

suzie-menkes

Jed­no­oso­bo­wa insty­tu­cja – Suzy Men­kes,  uwa­ża­na jest w świe­cie mody za jed­ną z naj­bar­dziej świa­do­mych, wywa­żo­nych i sza­no­wa­nych gło­sów tej bran­ży.

Na szczyt wynio­sła ją cięż­ka pra­ca. Nie mia­ła ide­al­ne­go życia. Była wycho­wy­wa­na tyl­ko przez mat­kę, gdyż ojciec zgi­nął w wypad­ku jesz­cze przed jej uro­dzi­na­mi. Sytu­acja finan­so­wa też była dale­ka od ide­ału. Jako nasto­lat­ka prze­pro­wa­dzi­ła się do Pary­ża, aby stu­dio­wać kra­wiec­two. Szyb­ko jed­nak oka­za­ło się, że kraw­co­wa z niej mar­na, a jej wyobra­że­nie o Pary­żu nie pokry­wa się z rze­czy­wi­sto­ścią. Po jakimś cza­sie powró­ci­ła do Anglii i roz­po­czę­ła stu­dia histo­rycz­ne w Cam­brid­ge. To na uczel­ni sta­wia­ła swo­je pierw­sze kro­ki jako dzien­ni­kar­ka. W 1988 roku zosta­ła kore­spon­dent­ką The Inter­na­tio­nal Herald Tri­bu­ne z sie­dzi­bą w Pary­żu, któ­ry stał się jej domem i jest nim do dziś.

Men­kes pra­co­wa­ła dla Inter­na­tio­nal Herald Tri­bu­ne przez 26 lat nie bojąc się kry­ty­ko­wać i oce­niać sytu­acji na ryn­ku mody.  Zda­rzy­ło się tak­że, że za swo­ją kry­ty­kę zosta­ła wyłą­czo­na z moż­li­wo­ści komen­to­wa­nia jed­ne­go z poka­zów mody. Jed­nak prze­mysł modo­wy sta­ną za nią murem i zboj­ko­to­wał wyda­rze­nie.

Suzy_Menkes_Garage_Mag_Party-2

Była tak­że felie­to­ni­stą The New York Times T Maga­zi­ne, w któ­rym padła jed­na z jej słyn­nych wypo­wie­dzi stwier­dza­ją­ca, że sta­le posze­rza­ją­ca się licz­ba wyda­rzeń modo­wych ma nega­tyw­ne kon­se­kwen­cje dla pro­jek­tan­tów i ich pro­duk­cji. W 2013 roku, Men­kes skry­ty­ko­wa­ła tak­że blo­ge­rów :

Sława. Choć bardziej adekwatne w przypadku świata mody będzie określenie: celebrycki cyrk ludzi znanych z tego, że są znani. Popularnych głównie dzięki ich stronom na facebooku, blogom. Zrodziło się miliony naśladowców, którzy zaczęli się stroić tylko po to, aby przykuwać uwagę. To samo robią teraz blogerzy.

Jej kry­tycz­na i obiek­tyw­na posta­wa spra­wi­ła, że każ­dy liczy się z jej opi­nią. Świa­to­wi pro­jek­tan­ci po swo­im poka­zie zaczy­na­ją dzień od zapo­zna­nia się z recen­zją Suzy, i choć nie zawsze są one pochleb­ne, na pew­no nie moż­na zarzu­cić im bra­ku pro­fe­sjo­na­li­zmu i obiek­tyw­no­ści.

Suzy-Menkes-Grace-Coddington

Suzy Men­kes oraz Gra­ce Cod­ding­ton

Men­kes żyje według wła­snej zasa­dy, prze­ka­zu­jąc wszyst­kie pre­zen­ty do Szpi­ta­la Ame­ry­kań­skie­go w Pary­żu, lub zwra­ca je z  adno­ta­cją wyja­śnia­ją­cą, “Zosta­łam wycho­wa­na w prze­ko­na­niu, że dziew­czy­na nie powin­na przyj­mo­wać żad­nych pre­zen­tów za wyjąt­kiem kwia­tów i cze­ko­la­dy.” Twier­dzi, że sama może sobie kupić ubra­nie jeże­li jej się spodo­ba. Nie potrze­bu­je pre­zen­tów.

Vers-24 uwiel­bia Suzy Men­kes. Jeże­li Ty chciał­byś poznać świat mody bez owi­ja­nia w baweł­nę, lukru, sło­dze­nia,  i inte­re­su­ją Cię tyl­ko rze­tel­ne i pro­fe­sjo­nal­ne recen­zję, to zachę­ca­my do regu­lar­ne­go czy­ta­nia tek­stów Men­kes.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
HOME WEAR: WYBÓR REDAKCJI VERS-24
SPOSOBY NA LEPSZĄ PAMIĘĆ
SIOSTRZANE MARKI H&M
KTO DYKTOWAŁ TRENDY W 2015 ROKU?
 Komentarze

komen­ta­rzy