ZOOM ON Natasha Schweitzer

Biżuteria zawsze jest kwestią indywidualną, głęboko związaną z naszą osobowością. Każdy element kolekcji jest wyjątkowy i zawiera ukryte, specjalne znaczenie, co sprawia, że z powodzeniem biżuteria może być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Utożsamianie człowieka z określoną biżuterią, poprzez sposób, w jaki nosimy ją na co dzień jest tak silne, że natychmiast staje się ona częścią nas samych – to więcej, niż ślepe podążanie za trendami.

Nata­sha i Ale­xan­dra Chip­man to cór­ki jed­nej z pierw­szych, odno­szą­cych suk­ce­sy kobie­cych pro­jek­tan­tek biżu­te­rii w Austra­lii- Marion Schwe­it­zer. Obie dora­sta­ły w pra­cow­ni mat­ki, gdzie bacz­nie i z cie­ka­wo­ścią pod­glą­da­ły pro­ces pole­ro­wa­nia.  Mar­ka Nata­sha Schwe­it­zer, któ­rej filo­zo­fią jest pro­jek­to­wa­nie biżu­te­rii w duchu daw­nej wraż­li­wo­ści łączą­cej nowo­cze­sne, pro­ste, mini­ma­li­stycz­ne kształ­ty, niczym sprzed kil­ku dekad, powsta­ła w 2015 roku. Każ­de małe dzie­ło wycho­dzą­ce z pra­cow­ni Nata­shy Schwe­it­zer jest natych­miast roz­po­zna­wal­ne dzię­ki ich wyra­fi­no­wa­ne­mu pięk­nu i wyjąt­ko­wej jako­ści surow­ców. Znak roz­po­znaw­czy mar­ki to w szcze­gól­no­ści oszczęd­ne, geo­me­trycz­ne kształ­ty. Nie bra­ku­je też pereł, dia­men­tów czy cho­ciaż­by kamie­ni szla­chet­nych. W kolek­cjach znaj­dzie­my kol­czy­ki, naszyj­ni­ki, pier­ścion­ki i bran­so­let­ki.  Każ­da z kolek­cji jest pro­jek­to­wa­na i ręcz­nie wyko­ny­wa­na w Austra­lii, a mate­ria­ły i natu­ral­ne kamie­nie uży­wa­ne do pro­duk­cji biżu­te­rii pocho­dzą z całe­go świa­ta.

Biżu­te­ria Nata­sha Schwe­it­zer chęt­nie wyko­rzy­sty­wa­na jest na łamach pre­sti­żo­wych publi­ka­cji, mię­dzy inny­mi w Vogue Paris, Vogue Austra­lia, WWD, Harper’s Baza­ar Austra­lia, Russh. Poko­cha­li ją rów­nież cele­bry­ci i blo­ge­rzy, w tym Lary Wor­thing­ton, Caro­li­ne Vre­eland, Mar­ga­ret Zhang, Maja Wyh czy Orac­le Fox.

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy