ZOOM ON: Lucy Williams – Fashion Me Now

Jej znakiem rozpoznawczym są proste stylizacje i luźno rozpuszczone włosy. Często zakłada grube wełniane swetry, skórzane kurtki i charakterystyczne długie płaszcze. Wychowywała się na wsi, ale od dziecka marzyła o świecie mody, z przyjemnością przeglądając magazyny modowe. W końcu, aby dostać się na wymarzony staż, założyła Pinteresta i publikowała na nim zdjęcia znalezione w sieci. Dopiero później zaczęła zamieszczać swoje stylizację. O kim mowa? O Lucy Williams, która swoją ciężką pracą udowadnia, że marzenia w połączeniu z determinacją są po to aby się spełniać. 

zoom on - lucy williams

Sukces przez przypadek?

Jak sama zazna­cza, nigdy nie podej­rze­wa­ła, że zdję­cia zamiesz­czo­ne na por­ta­lu Pin­te­rest będą dro­gą do jej karie­ry. To praw­da, że widzia­ła sie­bie w bran­ży mody jed­nak nie sądzi­ła, że sama sta­nie się roz­po­zna­wal­ną mar­ką. Kie­dy zaczy­na­ła swój pierw­szy, wyma­rzo­ny staż, dowie­dzia­ła się jak mało umie. Ze śmie­chem opo­wia­da, że nie potra­fi­ła uży­wać nawet ste­ame­ra (prze­no­śne­go żelaz­ka), co poskut­ko­wa­ło spa­le­niem nie­któ­rych pra­so­wa­nych przez nią ciu­chów. Dzi­siaj zało­ży­ciel­ka blo­ga „Fashion Me Now”, jest jed­ną z naj­bar­dziej wpły­wo­wych Bry­tyj­skich blo­ge­rek. Na swo­im Insta­gra­mie zebra­ła aż 209 tysię­cy obser­wu­ją­cych, a pod publi­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, otrzy­mu­je śred­nio 4 tys laj­ków.

Jej inspiracje

Swo­jej gar­de­ro­by nie wyobra­ża sobie bez rze­czy od Acne, Isa­bel Marant czy Chloe. Jak sama przy­zna­je czę­sto też inspi­ru­je się kobie­ta­mi taki­mi jak; Kate Moss, Jane Bir­kin czy Ash­ley Olsen. Lucy, jed­nak nie tyl­ko czer­pie od innych ale jest też wzo­rem sty­lu dla swo­ich fanów. Na pro­wa­dzo­nym przez nią blo­gu, i Insta­gra­mie sta­le poja­wia­ją się zdję­cia, jej uko­cha­nych miejsc, jedze­nia, bez któ­re­go nie może się obejść, czy też kosme­ty­ków, któ­re sto­su­je do codzien­nej pie­lę­gna­cji. Wszyst­kie doda­wa­na przez nią zdję­cia są zacho­wa­ne w podob­nej este­ty­ce, dzię­ki cze­mu pro­wa­dzo­ny przez nią pro­fil jest spój­ny i prze­my­śla­ny, a jego prze­glą­da­nie spra­wia przy­jem­ność. Co cie­ka­we Lucy, nie obra­bia publi­ko­wa­nych przez sie­bie zdjęć a jedy­nie lek­ko popra­wia je w apli­ka­cji After­li­ght. 

zoom on - lucy williams

Ubierz się podobnie

Chcia­ła­byś wyglą­dać jak ona? Inspi­ru­jąc się Bry­tyj­ką powin­naś posta­wić na natu­ral­ny look. Nie prze­bie­raj się, nie dobie­raj zbyt dużej ilo­ści dodat­ków i decy­duj się na kla­sycz­ne rze­czy. W two­jej sza­fie tym samym nie powin­no zabrak­nąć pod­kre­śla­ją­cych figu­rę dżin­sów, blu­zek w paski czy lek­kich koszul. War­to rów­nież zwró­cić uwa­gę na to, że Wil­liams wygo­dę umie prze­mie­nić w styl. Dla­te­go też saty­no­we, lek­kie sukien­ki łączy z gru­by­mi, weł­nia­ny­mi swe­tra­mi. Trze­ba przy­znać, że casu­al look w jej wyko­na­niu wyglą­da obłęd­nie.

zoom on - lucy williams

Lucy Wil­liams obec­nie żyje ze swo­je­go blo­ga, jest fre­elan­cer­ką i dorad­cą marek. Jej karie­ra w bran­ży mody trwa już 6 lat. Przez ten czas uda­ło jej się zebrać gro­no sta­łych fanów i wypra­co­wać styl, któ­ry stał się inspi­ra­cją dla wie­lu dziew­czyn. Dzi­siaj nie tyl­ko odwiedź jej blo­ga ale rów­nież zapo­znaj się z tym co wrzu­ca na swo­je­go Pin­te­re­sta.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy