Zoo Jeans, bo modę kreują zwierzaki

Moda w służbie zwierzętom.

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska
Zdję­cia: springwise.com

zoojeans

W pro­jek­cie jed­nej z japoń­skich fun­da­cji na rzecz zwie­rząt wzię­ły udział tygry­sy, niedź­wie­dzie oraz lwy z Zoo Kami­ne w Hita­chi. Zwie­rzę­ta otrzy­ma­ły do zaba­wy swo­je ulu­bio­ne gadże­ty, owi­nię­te jean­sem, któ­ry w trak­cie codzien­nych har­cy gry­zły, rwa­ły i strzę­pi­ły.

Tak przy­go­to­wa­ny, podziu­ra­wio­ny i znisz­czo­ny mate­riał był wyko­rzy­sty­wa­ny do szy­cia spodni, któ­re wolon­ta­riu­sze The Mine­ko Club sprze­da­wa­li na aukcjach Yahoo!

Akcja oka­za­ła się bar­dzo uda­na, wszyst­kie mode­le cie­szy­ły się spo­rą popu­lar­no­ścią, jed­nak naj­lep­szy­mi ‘pro­jek­tan­ta­mi’ oka­za­ły się tygry­sy, któ­rych model spodni został sprze­da­ny za 152,000 JPY (oko­ło 1100 EUR).

Uczest­ni­cy aukcji twier­dzi­li, ze naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cym aspek­tem pro­jek­tu jest fakt, ze mate­riał został przy­go­to­wa­ny przez zwie­rzę­ta, któ­re dzia­ła­ją w spo­sób instynk­tow­ny, więc każ­da para jest nie­po­wta­rzal­na.

Pie­nią­dze, zgor­ma­dzo­ne pod­czas akcji, prze­ka­za­no na wspar­cie pod­opiecz­nych zoo w Hita­chi oraz World Wil­dli­fe Fund.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy