KulturaTeatr

Zmiany w paryskim balecie

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska

balet-1 kopia

Jak poda­je Ben­ja­min Mil­le­pied, fran­cu­ski tan­cerz i cho­re­ograf, pry­wat­nie mąż Nata­lie Port­man, z któ­rą wystę­po­wał w fil­mie „Czar­ny łabędź“ , rekla­ma tego nie­zwy­kłe­go miej­sca pt. „Haut Vol“ zwia­stu­je zmia­ny w Paris Ope­ra Bal­let. Ten krót­ki, lecz nie­zwy­kły zwia­stun wyre­ży­se­ro­wał Louis de Cau­nes, któ­ry objął kie­row­nic­two nad miej­scem w paź­dzier­ni­ku 2014 roku. Jak sam powie­dział -: „Chciał­bym, aby pod moimi skrzy­dła­mi balet roz­wi­jał się, szedł do przo­du“. W zwia­stu­nie wystą­pi­li Leono­re Bau­lac i Alli­sta­ir Madin. Przy pro­duk­cji mate­ria­łu nowy dyrek­tor zain­spi­ro­wał się wszyst­ki­mi wcze­śniej­szy­mi doświad­cze­nia­mi, samym tań­cem, świa­tłem oraz archi­tek­tu­rą miejsca.

Mil­le­pied, któ­ry był cho­re­ogra­fem zwia­stu­nu, rów­nież ma pra­co­wać przy naj­bliż­szych pro­jek­tach. Pierw­sze wystę­py i przed­sta­wie­nia będzie moż­na zoba­czyć we wrze­śniu 2015 roku. Jak sam doda­je, chcą two­rzyć nie tyl­ko naj­lep­szy balet, lecz zadbać dodat­ko­wo o każ­dy ele­ment pro­duk­cji. Zwra­ca uwa­gę na wszyst­kie szcze­gó­ły anga­żu­jąc naj­lep­szą eki­pę – od pro­jek­tan­tów mody po fil­mow­ców, tak, aby kre­ować nową wizję baletu.

balet-5

balet-2

balet-3

balet-4

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *