Zbliżenie na styl. Olivia Palermo

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: fashiongonerogue.com, tumanastyle.blogspot.com, wimiry.blogspot.com, hawtcelebs.com, oliviapalermo.com, scentofobsession.com

650OliviaMC2

Mówi o sobie, że jest „księż­nicz­ką Man­hat­ta­nu”. Rze­czy­wi­ście, Oli­via Paler­mo pocho­dzi z zamoż­nej ame­ry­kań­skiej rodzi­ny, ale zazna­cza, że „bycie córecz­ką tatu­sia opła­ca się bar­dziej, kie­dy ma się dobry styl”. Wyglą­da na to, że jest w peł­ni świa­do­ma bycia współ­cze­sną iko­ną sty­lu, ale czym tak napraw­dę zaj­mu­je się słyn­na Oli­via Paler­mo?

Zade­biu­to­wa­ła w tele­wi­zyj­nym show The City, obra­zu­ją­cym życie grup­ki miesz­kań­ców Nowe­go Jor­ku. Aktor­ski angaż z 2008 roku oka­zał się nie tyl­ko oka­zją do wyso­kie­go zarob­ku (spe­ku­lo­wa­no, że za odci­nek Oli­via otrzy­my­wa­ła kwo­ty rzę­du 12 tysię­cy dola­rów), ale tak­że odpo­wied­nim wstę­pem do wej­ścia w eli­tar­ne gro­no przed­sta­wi­cie­li bran­ży mody i show biz­ne­su. Kolej­ny­mi pro­jek­ta­mi tele­wi­zyj­ny­mi, w któ­rych uczest­ni­czy­ła gościn­nie, były – 9. edy­cja ame­ry­kań­skie­go pro­gra­mu Pro­ject Run­way oraz bry­tyj­sko – irlandz­ka odsło­na Next Top Model.

Następ­ny etap w życiu 23 – let­niej wów­czas Oli­vii to pod­pi­sa­nie kon­trak­tu z agen­cją mode­lek Wil­hel­mi­na Models, a dzię­ki temu – kam­pa­nie rekla­mo­we zimo­wej kolek­cji dla Man­go (pozo­wa­ła u boku swe­go narze­czo­ne­go, mode­la Johan­ne­sa Huebl’a) i Hogan czy hisz­pań­skiej biżu­te­rii Car­re­ra y Car­re­ra. Wkrót­ce zade­biu­to­wa­ła nawet jako pro­jek­tant­ka biżu­te­rii we współ­pra­cy z Rober­tą Frey­man.

650Olivia_Palermovers24

W krót­kim cza­sie oka­za­ło się, że mimo wie­lu zajęć mniej lub bar­dziej zwią­za­nych z bran­żą mody, Oli­via stwo­rzy­ła cha­rak­te­ry­stycz­ny styl, a zdję­cia jej codzien­nych i wie­czo­ro­wych sty­li­za­cji publi­ku­ją na swo­ich łamach naj­waż­niej­sze pisma modo­we świa­ta: Vogue, Elle, Harper’s Baza­ar, Marie Cla­ire, Tatler, a w sesji do hisz­pań­skie­go cza­so­pi­sma Telva sta­nę­ła przed obiek­ty­wem Mar­ci­na Tysz­ki. Przede wszyst­kim jed­nak pro­wa­dzi swo­ją stro­nę inter­ne­to­wą oliviapalermo.com, któ­ra peł­ni rolę modo­we­go, uro­do­we­go i kul­tu­ral­ne­go ser­wi­su uroz­ma­ico­ne­go jej sty­li­za­cja­mi, zdję­cia­mi z wybie­gów, mod­nych świa­to­wych ulic oraz recen­zja­mi kolek­cji świa­to­wych pro­jek­tan­tów.

650vers24

Cho­ciaż gar­de­ro­ba Paler­mo wypeł­nio­na jest po brze­gi ubra­nia­mi eks­klu­zyw­nych marek odzie­żo­wych, to nie bra­ku­je w niej pro­po­zy­cji z popu­lar­nych sie­ció­wek, przede wszyst­kim Zary, Top­shop czy Man­go, któ­re Oli­via ma w zwy­cza­ju łączyć z droż­szy­mi ele­men­ta­mi.

Jed­ną z naj­słyn­niej­szych ame­ry­kań­skich blo­ge­rek inspi­ru­je moda ulicz­na. Nie­za­leż­nie od miej­sca, w któ­rym się znaj­du­je, doce­nia styl mło­dych ludzi bez wzglę­du na to, czy przy­na­le­żą do bran­ży modo­wej, czy też nie mają poję­cia o zasa­dach w niej panu­ją­cych.

650oliviapalermovers24peolpe

Styl „księż­nicz­ki Paler­mo” to kla­sy­ka rodem z lat 50. i 60, głów­nie ta z fil­mów z Audrey Hep­burn i Mary­lin Mon­roe w rolach głów­nych. „Nie bez powo­du wciąż podzi­wia­my damy z tam­tych lat – mówi w wywia­dze dla Marie Cla­ire. Naj­le­piej, aby była to kla­sy­ka zesta­wio­na z odpo­wied­ni­mi akce­so­ria­mi, któ­re według Oli­vii decy­du­ją o cha­rak­te­rze każ­dej sty­li­za­cji. Przy­zna­je jed­nak, że na co dzień nie potra­fi obejść się bez dobrze skro­jo­nych dżin­sów w kom­ple­cie z balet­ka­mi i mary­nar­ką, któ­ra nada­je każ­de­mu zesta­wo­wi bar­dziej for­mal­ne­go szny­tu.

Kre­acje na czer­wo­ny dywan? Zde­cy­do­wa­nie te od Giam­bat­ti­sty Val­le­go, choć Oli­via bez­błęd­nie zapre­zen­to­wa­ła się rów­nież pod­czas gali CFDA Fashion Awards 2013 w zdo­bio­nej pół­tran­spa­rent­nej midi sukien­ce z pię­tro­wo uło­żo­ny­mi rzę­da­mi cie­nio­wa­nych bia­ło-zło­tych frędz­li od Den­ni­sa Bas­so. Obo­wiąz­ko­wo z efek­tow­ny­mi dodat­ka­mi – zło­ty­mi, sznu­ro­wa­ny­mi szpil­ka­mi oraz efek­tow­nym puz­der­kiem Ser­gio Ros­si.

OLIVIA PALERMO at 2013 CFDA Fashion Awards in New York
Duże wra­że­nie wywie­ra­ją jed­nak nie tyl­ko jej sty­li­za­cje z uro­czy­stych wyda­rzeń. Casu­alo­we zesta­wy Oli­vii spra­wia­ją wra­że­nie nie­wy­mu­szo­nych i pro­stych kom­ple­tów, mimo to zdra­dza­ją cechy dopra­co­wa­nych w naj­drob­niej­szym szcze­gó­le. Przy­kład? Oli­via w Lon­dy­nie, w mozai­ko­wym żakie­cie Mary Katrant­zou, prze­tar­tych dżin­sach, skó­rza­nych biker boot­sach oraz kla­sycz­nej czar­nej it – bag Given­chy.

Pary­ski szyk w jej wyda­niu to już czar­ny płaszcz Dio­ra, ołów­ko­wa spód­ni­ca Niny Ric­ci oraz czar­ne koza­ki na wyso­kiej szpil­ce od Bria­na Atwo­oda.

650tmp504675784749744129vers24

Oli­via Paler­mo wzbu­dza sym­pa­tię nie tyl­ko dzię­ki bez­błęd­ne­mu sty­lo­wi. Suk­ces oraz popu­lar­ność, któ­rą osią­gnę­ła zamie­nia nie w próż­ność, a dzie­le­nie się z inny­mi. Oli­via aktyw­nie uczest­ni­czy w dzia­ła­niach cha­ry­ta­tyw­nych. W 2013 roku zosta­ła amba­sa­dor­ką Maasai Pro­ject for Pico­li­nos, orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cej na rzecz lep­szych warun­ków życia wymie­ra­ją­ce­go ple­mie­nia Masa­jów z Kenii. Poza tym od pew­ne­go cza­su anga­żu­je się w dzia­ła­nia nowo­jor­skie­go Komi­te­tu Przy­ja­ciół Dzie­ci, a w jego ramach tak­że w Ope­ra­cję Uśmiech.

Oli­via Paler­mo udo­wad­nia, że dobry styl to coś wię­cej niż tyl­ko ubra­nia.

650milan_fashion_week_street_style_fashion_blogger_olivia_palermo_3911d

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy