Uroda

Zatrzymaj czas z Genaissance de la Mer

Najnowsza linia Genaissance de la Mer to odmłodzenie na wyciągnięcie ręki. Te luksusowe, silnie działające produkty wzbogacono o Crystal Miracle Broth, który przyśpiesza naturalną odnowę skóry, dzięki czemu pomogą Ci zatrzymać bieg czasu.

Wyjątkowa moc Serum Essence niesie za sobą obietnicę widocznego cofnięcia czasu. Jedwabiste serum opracowane na bazie kompleksu esencji, w tym silnie skoncentrowanego Crystal Miracle Broth, dzięki swojej intensywności działania przyśpiesza proces odnowy skóry już od pierwszego zastosowania. Stopniowo skóra wygląda znacznie młodziej, jest rozświetlona i bardziej ujędrniona.

Najnowsza linia Genaissance de la Mer

Ten naj­now­szy pro­dukt mar­ki La Mer jest niczym mały cud zamknię­ty w kry­sta­licz­nej for­mu­le.  The Serum Essen­ce skła­da się z uni­ka­to­wych, wyse­lek­cjo­no­wa­nych skład­ni­ków. Uni­kal­ny spo­sób przy­go­to­wa­nia Mirac­le Broth spra­wia, że kry­sta­li­zu­je się do swo­jej naj­czyst­szej, skon­cen­tro­wa­nej for­my Cry­stal Mirac­le Broth, co pozwa­la przy­spie­szyć natu­ral­ny pro­ces rege­ne­ra­cji skó­ry. The Gene­is­san­ce Fer­ment stwo­rzo­no zaś na bazie upra­wia­nych w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny rzad­kich czer­wo­nych alg. Dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom poma­ga skó­rze zwięk­szyć natu­ral­ną pro­duk­cję kola­ge­nu i ela­sty­ny, nada­jąc jej nowy, pełen życia wygląd. Doda­tek kon­cen­tra­tu her­ba­ty z limon­ki to taj­ny sekret ochro­ny La Mer – ten sil­nie dzia­ła­ją­cy anty­ok­sy­dant chro­ni skó­rę przed widocz­ny­mi uszko­dze­nia­mi spo­wo­do­wa­ny­mi zanie­czysz­cze­nia­mi powie­trza. 

Klu­czo­wym skład­ni­kiem Gena­is­san­ce de la Mer wciąż pozo­sta­je jed­nak czy­sta, sil­na i pre­cy­zyj­na, naj­czyst­sza for­ma legen­dar­ne­go Mirac­le Broth – Cry­stal Mirac­le Broth, któ­ra przy­śpie­sza natu­ral­ną odno­wę skó­ry napra­wia­jąc widocz­ne uszko­dze­nia powsta­ją­ce w wyni­ku dzia­ła­nia czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych. Nic nie jest tu przy­pad­ko­we, a każ­dy etap two­rze­nia się krysz­ta­łów: od uni­kal­ne­go oto­cze­nia, gdzie oświe­tle­nie i tem­pe­ra­tu­ra są pre­cy­zyj­nie dobra­ne, aż do momen­tu kry­sta­li­za­cji, kie­dy goto­wy krysz­tał zosta­je prze­ba­da­ny przez spe­cjal­nie wyszko­lo­nych naukow­ców  jest pre­cy­zyj­ny.

Rytu­ał Gena­is­san­ce de la Mer pozwo­li Ci zyskać młod­szy wygląd skó­ry już od czte­rech kro­pli The Essen­ce Serum Gena­is­san­ce de la Mer. W skład linii wcho­dzą czte­ry abso­lut­nie wyjąt­ko­we pro­duk­ty: The Infu­sed Lotion, czy­li sil­nie nawil­ża­ją­cy lotion o kre­mo­wej kon­sy­sten­cji, któ­ry zmięk­cza, odży­wia i wzmac­nia skó­rę; jedwa­bi­ste serum  The Serum Essen­ce boga­te w skład­ni­ki aktyw­ne przy­śpie­sza­ją­ce odno­wę, któ­re zwal­cza wszel­kie ozna­ki upły­wa­ją­ce­go cza­su; luk­su­so­wy krem The Eye & Expres­sion Cre­am, któ­ry nie dopusz­cza do poja­wie­nia się jakich­kol­wiek oznak upły­wa­ją­ce­go cza­su oraz The Con­cen­tra­det Night Balm - dosko­na­ły bal­sam na noc przy­spie­sza­ją­cy natu­ral­ną odno­wę cery pod­czas, gdy Ty spo­koj­nie śpisz. 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…
Więcej
Uroda

Skrystalizuj czas z linią Genaissance de La Mer™

Luk­su­so­wa, sta­ran­nie opra­co­wa­na prze­ciw­sta­rze­nio­wa kolek­cja opar­ta na bazie peł­ne­go mocy Cry­stal Mirac­le Broth™, któ­ry przy­spie­sza odno­wę skó­ry pozwo­li odzy­skać Two­jej skó­rze mło­dzień­czy wygląd w środ­ku nocy. The Con­cen­tra­ted Night Balm to kura­cja wzmac­nia­ją­ca, a niezwykły…
Więcej
Uroda

Mikro złuszczanie i wygładzenie - La Mer The Micro Peel 

Mar­ka La Mer przed­sta­wia inno­wa­cyj­ny pro­dukt, któ­ry złusz­cza skó­rę twa­rzy, a jed­no­cze­śnie ja wzmac­nia – The Micro Peel.  Sku­tecz­ny, a zara­zem deli­kat­ny dla skó­ry, został stwo­rzo­ny do sto­so­wa­nia pod­czas wie­czor­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go, pod­czas któ­re wygładza,…
Więcej