Uroda

Zatrzymaj czas z Genaissance de la Mer

Najnowsza linia Genaissance de la Mer to odmłodzenie na wyciągnięcie ręki. Te luksusowe, silnie działające produkty wzbogacono o Crystal Miracle Broth, który przyśpiesza naturalną odnowę skóry, dzięki czemu pomogą Ci zatrzymać bieg czasu.

Wyjątkowa moc Serum Essence niesie za sobą obietnicę widocznego cofnięcia czasu. Jedwabiste serum opracowane na bazie kompleksu esencji, w tym silnie skoncentrowanego Crystal Miracle Broth, dzięki swojej intensywności działania przyśpiesza proces odnowy skóry już od pierwszego zastosowania. Stopniowo skóra wygląda znacznie młodziej, jest rozświetlona i bardziej ujędrniona.

Najnowsza linia Genaissance de la Mer

Ten naj­now­szy pro­dukt mar­ki La Mer jest niczym mały cud zamknię­ty w kry­sta­licz­nej for­mu­le.  The Serum Essen­ce skła­da się z uni­ka­to­wych, wyse­lek­cjo­no­wa­nych skład­ni­ków. Uni­kal­ny spo­sób przy­go­to­wa­nia Mirac­le Broth spra­wia, że kry­sta­li­zu­je się do swo­jej naj­czyst­szej, skon­cen­tro­wa­nej for­my Cry­stal Mirac­le Broth, co pozwa­la przy­spie­szyć natu­ral­ny pro­ces rege­ne­ra­cji skó­ry. The Gene­is­san­ce Fer­ment stwo­rzo­no zaś na bazie upra­wia­nych w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny rzad­kich czer­wo­nych alg. Dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom poma­ga skó­rze zwięk­szyć natu­ral­ną pro­duk­cję kola­ge­nu i ela­sty­ny, nada­jąc jej nowy, pełen życia wygląd. Doda­tek kon­cen­tra­tu her­ba­ty z limon­ki to taj­ny sekret ochro­ny La Mer – ten sil­nie dzia­ła­ją­cy anty­ok­sy­dant chro­ni skó­rę przed widocz­ny­mi uszko­dze­nia­mi spo­wo­do­wa­ny­mi zanie­czysz­cze­nia­mi powie­trza. 

Klu­czo­wym skład­ni­kiem Gena­is­san­ce de la Mer wciąż pozo­sta­je jed­nak czy­sta, sil­na i pre­cy­zyj­na, naj­czyst­sza for­ma legen­dar­ne­go Mirac­le Broth – Cry­stal Mirac­le Broth, któ­ra przy­śpie­sza natu­ral­ną odno­wę skó­ry napra­wia­jąc widocz­ne uszko­dze­nia powsta­ją­ce w wyni­ku dzia­ła­nia czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych. Nic nie jest tu przy­pad­ko­we, a każ­dy etap two­rze­nia się krysz­ta­łów: od uni­kal­ne­go oto­cze­nia, gdzie oświe­tle­nie i tem­pe­ra­tu­ra są pre­cy­zyj­nie dobra­ne, aż do momen­tu kry­sta­li­za­cji, kie­dy goto­wy krysz­tał zosta­je prze­ba­da­ny przez spe­cjal­nie wyszko­lo­nych naukow­ców  jest pre­cy­zyj­ny.

Rytu­ał Gena­is­san­ce de la Mer pozwo­li Ci zyskać młod­szy wygląd skó­ry już od czte­rech kro­pli The Essen­ce Serum Gena­is­san­ce de la Mer. W skład linii wcho­dzą czte­ry abso­lut­nie wyjąt­ko­we pro­duk­ty: The Infu­sed Lotion, czy­li sil­nie nawil­ża­ją­cy lotion o kre­mo­wej kon­sy­sten­cji, któ­ry zmięk­cza, odży­wia i wzmac­nia skó­rę; jedwa­bi­ste serum  The Serum Essen­ce boga­te w skład­ni­ki aktyw­ne przy­śpie­sza­ją­ce odno­wę, któ­re zwal­cza wszel­kie ozna­ki upły­wa­ją­ce­go cza­su; luk­su­so­wy krem The Eye & Expres­sion Cre­am, któ­ry nie dopusz­cza do poja­wie­nia się jakich­kol­wiek oznak upły­wa­ją­ce­go cza­su oraz The Con­cen­tra­det Night Balm - dosko­na­ły bal­sam na noc przy­spie­sza­ją­cy natu­ral­ną odno­wę cery pod­czas, gdy Ty spo­koj­nie śpisz. 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

La Mer The Treatment Lotion - płynna energia i głębokie nawilżenie przez cały dzień

Naj­now­szy pro­dukt mar­ki La Mer – lotion nowej gene­ra­cji zapew­nia­ją­cy inten­syw­ną daw­kę cało­dzien­ne­go nawilżenia, któ­ry niczym zastrzyk ener­gii w pły­nie, rewi­ta­li­zu­je Two­ją skó­rę. Sto­so­wa­ny po oczysz­cza­niu twa­rzy, jako pierw­szy krok ruty­ny pielęgnacyjnej, zauważalnie opty­ma­li­zu­je działanie…
Więcej
Uroda

Siła spojrzenia, czyli siła La Mer The Eye Concentrate

Kom­plek­so­wa rege­ne­ra­cja skó­ry wokół oczu? Naj­now­szy krem kul­to­wej mar­ki La Mer The Eye Con­cen­tra­te został wzmoc­nio­ny nie­zwy­kłym elik­si­rem Con­cen­tra­ted Mirac­le Bro­thTM, dzię­ki cze­mu zapew­nia jej nie­zwy­kle inten­syw­ną pie­lę­gna­cję. W efek­cie, drob­ne linie, zmarszcz­ki i cienie…
Więcej
Uroda

Jesienna kosmetyczka, czyli zmiana rutyny pielęgnacji skóry

Wraz z nadej­ściem jesie­ni, tem­pe­ra­tu­ry ule­gły znacz­ne­mu obni­że­niu, a kapry­śna aura coraz czę­ściej daje się we zna­ki. Tak samo, jak zaczy­na­my zupeł­nie nowy sezon w modzie i naszą let­nią  gar­de­ro­bę na cie­płe, gru­be swe­try czy…
Więcej