Zara Home: JESIEŃ-ZIMA 2015 NOWA KAMPANIA CZĘŚĆ 1: FLORA

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Pod okiem słyn­ne­go foto­gra­fa Fra­nço­is Halar­da, kam­pa­nia Jesień-Zima 2015/16 mar­ki Zara Home zosta­ła podzie­lo­na na trzy czę­ści. Zabieg ten ma na celu przed­sta­wić głów­ne ten­den­cje wystro­ju wnętrz na nad­cho­dzą­cy sezon. Kam­pa­nia sta­ła się tym samym for­mą maga­zy­nu peł­ne­go inspi­ra­cji, któ­ry odzwier­cie­dla trzy odmien­ne, lecz rów­nie wyra­fi­no­wa­ne sty­le mody dla domu.
0517003999_4_1_1

Pierw­sza część kam­pa­nii, zaty­tu­ło­wa­na „Flo­ra”, ma roman­tycz­ny cha­rak­ter vin­ta­ge. Zdję­cia i film pre­zen­tu­ją kolek­cję poście­li w odcie­niach wybla­kłych paste­li. Fal­ba­ny, koron­ki, a tak­że kwie­ci­ste nadru­ki two­rzą nostal­gicz­ną i sty­lo­wą atmos­fe­rę.

0523001999_4_1_1

0517005999_4_1_1

0523007999_4_1_1

0518004999_4_1_1

Kam­pa­nia Flo­ra obra­zu­je rów­nież deko­ra­cje z kolek­cji Hotel, któ­ra w tym sezo­nie wyko­rzy­stu­je połą­cze­nie meta­li, zło­ta, sre­bra, a biel two­rzy tło dla wszel­kich wzo­rów.

0518006999_4_1_1

0524003999_4_1_1

W pierw­szej czę­ści zna­lazł się rów­nież akcent roman­tycz­ny, prze­ja­wia­ją­cy się w wykoń­cze­niach poście­li w bia­łym total looku. Wyko­rzy­sta­nie fal­ban nada­ło cie­ka­wy efekt tek­stu­ry tka­nin.

0524001999_4_1_1

0525001999_4_1_1

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

LOOKING CLOSER” ­ NOWA KOLEKCJA AKWARELI SILKE BONDE
7 NIEZBĘDNYCH PRODUKTÓW W KOBIECEJ TOREBCE
PIKNIK REDAKCJI VERS-24
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZA
Komentarze

komen­ta­rzy