ModaNewsroom

Zaquad x Anna Skura – manifest kobiecości

Odważna, ultrakobieca, pewna siebie – taka jest kobieta ZAQUAD. Bohaterką najnowszej sesji zdjęciowej marki została influencerka Anna Skura.  Wybór blogerki do sesji był oczywisty, bo to ona idealnie reprezentuje wartości brandu. 

Zaquad x Anna Skura, sukienka Zaquad

Pro­jek­ty mar­ki ZAQUAD pod­kre­śla­ją  nie­za­leż­ność, odwo­łu­ją się do sil­nych i odważ­nych kobiet.   W naj­now­szym pro­jek­cie, kon­cept idzie o krok dalej. Uka­zu­je moc bez­kom­pro­mi­so­wej kobie­co­ści, co jesz­cze inten­syw­niej pod­kre­śla mani­fest mar­ki. Przed obiek­ty­wem Doro­ty Poręb­skiej, w indu­strial­nej prze­strze­ni apar­ta­men­tu Zło­ta 44 sta­je influ­an­cer­ka, blo­ger­ka i  podróż­nicz­ka Anna Sku­ra. 

Do naszej najnowszej sesji zaprosiliśmy Anię Skurę. Jest piękną, odważną kobietą, która zaraża swoim pozytywnym podejściem. Z zamiłowaniem do podróży, czasami zwariowana, ale przede wszystkim niezależną. To dla takich kobiet tworzymy nasze projekty – komentuje właścicielka i dyrektor kreatywna marki, Anna Banaczek.

Zaquad x Anna Skura

Ania Sku­ra pre­zen­tu­je świet­nie skro­jo­ne gar­ni­tu­ry, będą­ce syno­ni­mem „power woman”. Zakła­da sukien­kę w duże gro­chy. Ma na sobie  bakła­żo­no­wy płaszcz o winy­lo­wej fak­tu­rze. Choć naj­bar­dziej kom­for­to­wym zesta­wem są dla niej sło­necz­ne chi­no­sy w wer­sji dam­skiej i mię­si­sty golf. Cze­go jesz­cze dowia­du­je­my się o influ­an­cer­ce – kobie­cie mar­ki Zaqu­ad? Jest nie­zwy­kle sil­na, cza­sa­mi sza­lo­na. A przy tym sta­wia na styl, któ­ry moc­no wyra­ża jej oso­bo­wość. Robi to w spo­sób natu­ral­ny, a nie­kie­dy lek­ko eks­tra­wa­ganc­ki.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy