Zapowiedź kolejnego albumu Moniki Brodki!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cie:
mate­ria­ły pra­so­we

IMG_5878_1000x1000_rozmiar-niestandardowy

 „Szczęście, satysfakcja i zapalenie krtani. Nowa płyta w przygotowaniu!” -

taką infor­ma­cją podzie­li­ła się wczo­raj na swo­im facebook’owym pro­fi­lu jed­na z naj­bar­dziej lubia­nych przez publicz­ność woka­li­stek mło­de­go poko­le­nia -Moni­ka Brod­ka. Do tej pory na jej kon­cie zna­la­zły się krąż­ki „Gran­da” (2010) oraz „LAX” (2012) ze słyn­nym utwo­rem „Var­so­vie” czy „Dan­cing sho­es”. Obie pły­ty zosta­ły przy­ję­te przez fanów Brod­ki z dużym entu­zja­zmem.

W mię­dzy­cza­sie woka­list­ka zosta­ła kil­ku­krot­ną lau­re­at­ką Fry­de­ry­ków, a ame­ry­kań­ski por­tal Buz­z­Fe­ed nadał jej mia­no nadziei pol­skiej muzy­ki. Jaki będzie naj­now­szy album Moni­ki Brod­ki jesz­cze nie wie­my, cie­ka­wi nas fakt, czy potwier­dzą się infor­ma­cje, jako­by do jego powsta­nia zaan­ga­żo­wa­ni zosta­li zagra­nicz­ni pro­du­cen­ci. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my więc na efek­ty ich pra­cy.

brodka_lax_promo

W ocze­ki­wa­niu na kolej­ną pły­tę Moni­ki Brod­ki war­to zoba­czyć woka­list­kę na żywo. Naj­bliż­sze kon­cer­ty odbę­dą się w: Gdań­sku (30.05, 25.07), Sie­mia­no­wi­cach (13.06), Byd­gosz­czy (19.06), Boch­ni (28.06), Nakle nad Note­cią (18.07) oraz Olsz­ty­nie (7.08). Do zoba­cze­nia!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24
Komentarze

komen­ta­rzy