ZALANDO WKRACZA Z ASORTYMENTEM KOSMETYCZNYM DO POLSKI

Zalan­do – wio­dą­ca euro­pej­ska plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa, roz­po­czy­na sprze­daż kosme­ty­ków onli­ne w Pol­sce i Austrii. Zalan­do posze­rza dostęp­ny dotych­czas asor­ty­ment kosme­tycz­ny o pro­duk­ty pie­lę­gna­cyj­ne dla męż­czyzn. Ofer­ta kosme­tycz­na dla kobiet zosta­ła wpro­wa­dzo­na na rynek nie­miec­ki latem tego roku. W tym momen­cie Zalan­do posze­rza sprze­daż kosme­ty­ków o pro­duk­ty dla męż­czyzn do pie­lę­gna­cji twa­rzy, cia­ła i wło­sów skła­da­ją­ce się z 1 500 arty­ku­łów 25 marek. Pro­duk­ty będą dostęp­ne rów­nież sta­cjo­nar­nie, w tzw. „Beau­ty Sta­tion” w Ber­li­nie, gdzie klien­ci mają moż­li­wość prze­te­sto­wa­nia pro­duk­tów oraz sko­rzy­sta­nia z porad spe­cja­li­stów kosme­tycz­nych.

 

Ta nowa kate­go­ria pozwo­li kon­su­men­tom na stwo­rze­nie peł­nej sty­li­za­cji, od ubrań po sam maki­jaż. Wyko­rzy­stu­jąc tech­no­lo­gie pozwa­la­ją­ce dobie­rać sper­so­na­li­zo­wa­ne pora­dy do potrzeb każ­de­go z klien­tów, Zalan­do spra­wi, że będzie to dodat­ko­wo bar­dzo pro­ste. Tym samym Zalan­do kon­se­kwent­nie reali­zu­je swo­ją misję wio­dą­cej plat­for­my modo­wej i lifestyle’owej, któ­ra dosto­so­wu­je się do indy­wi­du­al­nych potrzeb swo­ich klien­tów.

Bar­dzo cie­szy­my się z wpro­wa­dze­nia ofer­ty Beau­ty dla kobiet w Niem­czech tego lata. Udo­stęp­nia­jąc oko­ło 7 000 pro­duk­tów ponad 150 popu­lar­nych marek kosme­tycz­nych, stwo­rzy­li­śmy sil­ną i roz­bu­do­wa­ną ofer­tę. Nasze pierw­sze dane wska­zu­ją, że 70 pro­cent naszych klien­tów pod­czas zaku­pów z seg­men­tu Beau­ty kupu­je rów­nież odzież, co potwier­dza naszą stra­te­gię opar­tą o model cross-sel­ling. Z tego powo­du uzna­li­śmy, że to wła­ści­wy moment na posze­rze­nie kate­go­rii Beau­ty o pro­duk­ty dla męż­czyzn oraz wpro­wa­dze­nie do sprze­da­ży kosme­ty­ków w Pol­sce i Austrii” – mówi Clau­dia Reth, VP Spe­cia­li­ties w Zalan­do.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy