Moda

Zalando w trosce o zrównoważony rozwój 

Zmiany klimatu, eksploatacja zasobów czy łamanie praw człowieka i pracowników to problemy, jakim wiodąca europejska platforma Zalando postanowiła jako pierwsza stawić czoła. Wiodąca w Europie platforma modową i lifestyle’ową, a założona w Berlinie w 2008 roku – Zalando dostarcza asortyment modowy do ponad 32 milionów klientów na 17 rynkach, oferując tym samym odzież, obuwie, akcesoria, a także produkty kosmetyczne. Tym razem czas na potrzebny, ale i odważny ruch – w tym celu Zalando zwraca się do marek o podanie informacji dotyczących łańcucha dostaw, wprowadzając dla wszystkich partnerów i marek wymóg zastosowania się do zasad zrównoważonego rozwoju.

Zalando w trosce o zrównoważony rozwój 

Zdję­cia: Brett Lloyd
Cre­dits: © Zalan­do SE

Cel? Do 2023 roku Zalan­do będzie współ­pra­co­wać jedy­nie z tymi part­ne­ra­mi, któ­rzy zga­dza­ją się z tą ideą. Aby go osią­gnąć, Zalan­do nawią­za­ło wyjąt­ko­wą współ­pra­cę z SAC i Higg, któ­rej głów­nym zało­że­niem jest zba­da­nie wpły­wu bran­ży modo­wej na śro­do­wi­sko. Szcze­gól­nie teraz, w obli­czu pan­de­mii, kie­dy zrów­no­wa­żo­ny roz­wój spo­łecz­ny jest waż­niej­szy, niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Kry­zys wywo­ła­ny pan­de­mią COVID-19 tyl­ko uzmy­sło­wił nam, jak wie­le wyzwań stoi jesz­cze przed bran­żą mody, a utrzy­ma­nie sil­nych rela­cji biz­ne­so­wych z naci­skiem na zrów­no­wa­żo­ny roz­wój, a nade wszyst­ko posza­no­wa­nie zdro­wia, bez­pie­czeń­stwa i dobre­go samo­po­czu­cia pra­cow­ni­ków na całym świe­cie ma klu­czo­we zna­cze­nie.

Zasto­so­wa­ny przez Zalan­do moduł Higg Brand & Reta­il Modu­le, stwo­rzo­ny przez Susta­ina­ble Appa­rel Coali­tion (SAC) umoż­li­wi oce­nę zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i będzie obo­wiąz­ko­wy dla marek wła­snych fir­my, jak i marek part­ner­skich. Dzię­ki temu bran­ża mody uzy­ska dostęp do sys­te­mu ustan­da­ry­zo­wa­nej oce­ny umoż­li­wia­ją­cej istot­ną i trwa­łą popra­wę na ryn­ku mody. Są powo­dy do dumy, bo plat­for­ma Zalan­do jest pierw­szą, któ­ra zasto­so­wa­ła ulep­szo­ną wer­sję modu­łu SAC Higg Brand & Reta­il Modu­le (Higg BRM), wpro­wa­dza­jąc tym samym obo­wiąz­ko­wą oce­nę zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju dla marek pro­wa­dzą­cych sprze­daż poprzez jej plat­for­mę. To jed­nak nie wszyst­ko, bo Zalan­do ma w pla­nach zmia­nę całej bran­ży! W tym celu będzie pozy­ski­wać porów­ny­wal­ne dane doty­czą­ce zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju od swo­ich marek part­ner­skich, co pozwo­li łatwiej i szyb­ciej zro­zu­mieć i zwe­ry­fi­ko­wać wyzwa­nia bran­ży – zarów­no na pozio­mie poszcze­gól­nych firm, jak i całe­go prze­my­słu. 

Higg BRM to narzę­dzie, dzię­ki któ­re­mu mar­ki i sprze­daw­cy w spo­sób kom­plek­so­wy mogą doko­ny­wać oce­ny swo­ich wyni­ków pod kątem aspek­tów etycz­nych i śro­do­wi­sko­wych, m.in. takich jak pra­wa czło­wie­ka czy emi­sja CO2, a na pod­sta­wie uzy­ska­nych wyni­ków jego użyt­kow­ni­cy mogą wyzna­czać sobie cele zwią­za­ne ze zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem. Dzię­ki danym Higg BRM Zalan­do ziden­ty­fi­ku­je tren­dy i zba­da, jak nale­ży opra­co­wać roz­wią­za­nia, któ­re będą sprzy­jać istot­nej i trwa­łej popra­wie współ­pra­cy z mar­ka­mi part­ner­ski­mi.

Wszy­scy człon­ko­wie koali­cji SAC, a więc mar­ki, jak i deta­li­ści będą uży­wać narzę­dzia Higg BRM do mie­rze­nia wyni­ków oraz postę­pów w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, co umoż­li­wi bran­ży odzie­żo­wej jego porów­ny­wa­nie pomię­dzy nimi.

W ramach stra­te­gii zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju Zalan­do – do.MORE, plat­for­ma wpro­wa­dzi­ła obo­wiąz­ko­we oce­ny doty­czą­ce aspek­tów etycz­nych, jak i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju dla naszych marek part­ner­skich. Odważ­na decy­zja Zalan­do, aby wyma­gać od marek part­ner­skich korzy­sta­nia z narzę­dzia Higg BRM może tyl­ko przy­spie­szyć wpro­wa­dze­nie w bran­ży sys­te­mu ustan­da­ry­zo­wa­nej oce­ny zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, co pozwo­li w przy­szło­ści na osią­gnię­cie trwa­łej zmia­ny.

Mimo cer­ty­fi­ka­tów, ety­kiet i ini­cja­tyw, podej­ście do zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju wciąż bywa róż­ne, a nie­rzad­ko tak­że nie­od­po­wie­dzial­ne. Każ­da z marek, jak i deta­li­ści mają wła­sne oce­ny i róż­ne cele, a to, cze­go bra­ku­je to wspól­nej meto­dy pomia­ru zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. 

Nie­za­leż­na fir­ma tech­no­lo­gicz­na Higg Co zosta­ła wydzie­lo­na z SAC w 2019 roku, aby wypeł­nić tę lukę i opra­co­wać tech­no­lo­gię sto­ją­cą za indek­sem Higg oraz jej pakie­tem narzę­dzi bran­żo­wych, w tym Higg BRM – a wszyst­ko w celu przy­spie­sze­nia zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju glo­bal­ne­go łań­cu­cha dostaw. Teraz, Higg Co współ­pra­cu­je z Zalan­do by wspie­rać fir­mę i jej part­ne­rów we wdra­ża­niu sys­te­mu Higg BRM. SAC to bowiem wio­dą­ca koali­cja na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w bran­ży odzie­żo­wej, obuw­ni­czej i tek­styl­nej, a w opra­co­wa­niu Indek­su Higg czy zesta­wu pię­ciu narzę­dzi zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju współ­pra­cu­je 250 glo­bal­nych człon­ków koali­cji, któ­re bio­rą pod uwa­gę wyni­ki w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju spo­łecz­ne­go i śro­do­wi­sko­we­go, a tak­że iden­ty­fi­ku­ją obsza­ry wyma­ga­ją­ce popra­wy i umoż­li­wia­ją przej­rzy­stość śro­do­wi­sko­wą i spo­łecz­ną, któ­rej ocze­ku­ją kon­su­men­ci. 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy