ZALANDO ŚWIĘTUJE SWOJE 10. URODZINY!

Dzie­sią­te uro­dzi­ny to wyjąt­ko­wa oka­zja, któ­rą Zalan­do obcho­dzi w wiel­kim sty­lu: popu­lar­ny sklep inter­ne­to­wy nawią­zał współ­pra­cę z cenio­ny­mi part­ne­ra­mi, two­rząc wyjąt­ko­wą kam­pa­nię.  Wspól­nie z mar­ka­mi Calvin Kle­in Jeans, Puma i Man­go, któ­rych pro­duk­ty zoba­czy­my w rekla­mach tele­wi­zyj­nych oraz Vans i J. Crew, któ­re wspie­ra­ją dzia­ła­nia digi­ta­lo­we, z oka­zji swo­ich uro­dzin plat­for­ma modo­wa zaofe­ru­je swo­im klien­tom w całej Euro­pie pro­duk­ty z limi­to­wa­nych kolek­cji dostęp­nych wyłącz­nie w Zalan­do.   

10 lat temu we wspól­nym miesz­ka­niu przy Tor­stras­se w Ber­li­nie Robert Gentz i David Schne­ider urze­czy­wist­ni­li swój odważ­ny i ambit­ny pomysł, two­rząc pod­wa­li­ny skle­pu Zalan­do. Inter­ne­to­wy sklep obuw­ni­czy, w któ­rym z począt­ku sprze­da­wa­no wyłącz­nie japon­ki, z nowa­tor­skie­go start-upu prze­obra­ził się w wio­dą­cą euro­pej­ską plat­for­mę onli­ne z odzie­żą, obu­wiem i akce­so­ria­mi. Obec­nie Zalan­do ma ponad 24 milio­nów klien­tów w 17 róż­nych kra­jach. Suk­ces fir­my jest moż­li­wy za spra­wą prze­szło 15 000 pra­cow­ni­ków ponad 100 naro­do­wo­ści, z któ­rych 6000 pra­cu­je w sie­dzi­bie głów­nej miesz­czą­cej się w Ber­li­nie.

W fazie powsta­wa­nia Zalan­do głów­nym celem fir­my była budo­wa jej struk­tur oraz popu­la­ry­zo­wa­nie idei zaku­pów przez Inter­net. Nie cho­dzi­ło tutaj wyłącz­nie o Zalan­do, ale o to, by ludzie pozna­li moż­li­wość poszu­ki­wa­nia swo­je­go sty­lu onli­ne i aby prze­ko­na­li się, że to napraw­dę wygod­ne. Sklep jako pierw­szy wpro­wa­dził 100-dnio­we pra­wo zwro­tu, bez­płat­ną wysył­kę i bez­płat­ny zwrot. Zasa­dy te sto­so­wa­ne są obec­nie przez więk­szość skle­pów inter­ne­to­wych. Dość szyb­ko Zalan­do wyro­bi­ło sobie wła­sną mar­kę, wykra­cza­ją­cą poza gra­ni­ce e-han­dlu, i sta­ło się naj­więk­szym euro­pej­skim skle­pem inter­ne­to­wym ofe­ru­ją­cym odzież, obu­wie i akce­so­ria. Aby stwo­rzyć jesz­cze bar­dziej wyra­zi­sty wize­ru­nek wyzna­cza­ją­ce­go tren­dy lide­ra bran­ży modo­wej, fir­ma nawią­za­ła wyjąt­ko­wą współ­pra­cę w ramach kil­ku nowa­tor­skich pro­jek­tów, np. Top­shop x Cara Dele­vin­gne (2015) czy Tom­my Hil­fi­ger x Gigi Hadid (2016), wraz z domem mody Mar­ni stwo­rzy­ła kolek­cję limi­to­wa­ną obu­wia (2016), a ostat­nio zaan­ga­żo­wa­ła się w dzia­ła­nia na rzecz świa­do­mej mody, któ­rych efek­tem była kolek­cja RE:CYCLE, stwo­rzo­na dla Zalan­do przez duet Viktor&Rolf (2017).

Teraz – z oka­zji swo­ich 10. uro­dzin – Zalan­do łączy siły z kil­ko­ma part­ne­ra­mi. Współ­pra­ca z mar­ka­mi pole­ga­ła na stwo­rze­niu kolek­cji spe­cjal­nych, któ­re zoba­czy­my w spo­tach rekla­mo­wych nakrę­co­nych na tle sce­no­gra­fii w for­mie bia­łe­go sze­ścia­nu, zna­ne­go z innych reklam Zalan­do. Spo­ty będą utrzy­ma­ne w podob­nym tonie, a gwiaz­dy będą mówić do kame­ry, podob­nie jak Ari­zo­na Muse, gwiaz­da kam­pa­nii „Are You Ready?” z 2015 roku. Tym razem zoba­czy­my w niej Kaię i Pre­sleya Ger­be­rów, któ­rzy pre­zen­to­wać będą nową kolek­cję Calvin Kle­in Jeans, zapro­jek­to­wa­ną przez dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go mar­ki, Rafa Simon­sa, spe­cjal­nie dla Zalan­do.

Dwa tygo­dnie póź­niej w tele­wi­zji poja­wią się spo­ty stwo­rzo­ne we współ­pra­cy z mar­ką Puma, przed­sta­wia­jąc limi­to­wa­ną edy­cję sne­aker­sów Muse Satin, a tak­że spor­to­wą kolek­cję limi­to­wa­ną stwo­rzo­ną dla kobiet, któ­rej twa­rzą będzie Cara Dele­vin­gne. Następ­nie przyj­dzie pora na Man­go – czte­ry zna­ne influ­en­cer­ki zapre­zen­tu­ją spe­cjal­ną kolek­cję Man­go x Zalan­do. Z oka­zji 10. uro­dzin Zalan­do Dilet­ta Bona­iu­ti (Wło­chy), Per­nil­le Teis­ba­ek (Dania),  Blan­ca Miro (Hisz­pa­nia) i Maja Wyh (Niem­cy), czy­li dziew­czy­ny zna­ne jako #man­go­girls, wystą­pią w zapro­jek­to­wa­nych przez sie­bie ubra­niach. Uzu­peł­nie­niem kam­pa­nii tele­wi­zyj­nych będzie kam­pa­nia digi­ta­lo­wa zre­ali­zo­wa­na z udzia­łem takich marek jak Vans i J. Crew.

Jak wyja­śnił David Schne­ider, współ­za­ło­ży­ciel i czło­nek zarzą­du Zalan­do: „Potrze­by naszych klien­tów i naszych marek zawsze znaj­du­ją się w cen­trum wszyst­kich dzia­łań podej­mo­wa­nych przez Zalan­do, dla­te­go nasze 10. uro­dzi­ny to dosko­na­ła oka­zja, aby przy udzia­le wyjąt­ko­wych part­ne­rów prze­ka­zać im gorą­ce podzię­ko­wa­nia”.

Reali­za­cja nie­zli­czo­nych pro­jek­tów, jakich podej­mu­je się Zalan­do w ostat­nich latach, jest moż­li­wa dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu podej­ściu i poszu­ki­wa­niu nowych roz­wią­zań. W ten spo­sób fir­ma stwo­rzy­ła wyjąt­ko­wą plat­for­mę modo­wą, defi­niu­jąc na nowo stan­dar­dy w dzie­dzi­nie zaku­pów onli­ne. Pod­ję­cie współ­pra­cy z topo­wy­mi mar­ka­mi wpi­su­je się w stra­te­gię Zalan­do, któ­rych celem jest ofe­ro­wa­nie klien­tom wszyst­kie­go, cze­go mogą potrze­bo­wać, aby poprzez ubra­nie wyra­żać swo­ją oso­bo­wość.

Tekst/zdjęcia/video: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy