ZALANDO ŚWIĘTUJE STYLOWĄ GWIAZDKĘ W KAMPANII “ŚWIĘTA. ZAWSZE MODNIE.”, PREZENTUJĄC GRUPĘ OSÓB W WIEKU OD 1 DO 107 LAT

W tę Gwiazd­kę gru­pa osób w wie­ku od 1 do 107 lat zebra­ła się, aby zapre­zen­to­wać kam­pa­nię “Świę­ta. Zawsze mod­nie.” wio­dą­cej euro­pej­skiej plat­for­my modo­wej i lifestyle’owej Zalan­do. Chwy­ta­ją­ca za ser­ce kam­pa­nia 360° zwra­ca uwa­gę na to, co napraw­dę liczy się w Świę­ta: czas z naj­bliż­szy­mi, tro­ska o kocha­ne przez nas oso­by i odpo­wied­ni ubiór na wspól­ne spo­tka­nie. Mogąc poszczy­cić się naj­szer­szym asor­ty­men­tem modo­wym w Euro­pie, Zalan­do ofe­ru­je świą­tecz­ne sty­li­za­cje dla każ­de­go – nie­za­leż­nie od wie­ku, płci czy sty­lu.

Czas przed Gwiazd­ką koja­rzy się nam z kupo­wa­niem pre­zen­tów, jak i przy­go­to­wy­wa­niem ide­al­nej sty­li­za­cji do wspól­ne­go świę­to­wa­nia; a kie­dy cho­dzi o styl, Zalan­do jest nie­zrów­na­nym pomoc­ni­kiem. We współ­pra­cy z amster­dam­ską agen­cją kre­atyw­ną Wieden+Kennedy, Zalan­do opo­wia­da wzru­sza­ją­cą histo­rię kil­ku poko­leń zbie­ra­ją­cych się przy świą­tecz­nym sto­le, w myśl idei gło­szą­cej, że wspól­ne świę­to­wa­nie nigdy nie wycho­dzi z mody.

Licz­ne opi­nie naszych kon­su­men­tów pozwo­li­ły nam upew­nić się, że wię­cej nas łączy, niż dzie­li. Gwiazd­ka i okres świą­tecz­ny to ten wyjąt­ko­wy czas w roku, kie­dy szcze­gól­nie doświad­cza­my rodzin­nej bli­sko­ści, pomi­mo że dzie­lą nas odle­głe poko­le­nia, odmien­ne śro­do­wi­ska i zróż­ni­co­wa­ne sty­le. Jako wio­dą­ca euro­pej­ska plat­for­ma modo­wa, ofe­ru­ją­ca ponad 1900 marek, pro­po­nu­je­my sty­li­za­cje już ponad 24 milio­nom Klien­tów. Odpo­wied­nio dobra­ny strój doda­je każ­dej oka­zji uro­ku, zbli­ża nas do sie­bie i spra­wia, że czu­je­my się wyjąt­ko­wo. Zatem skąd­kol­wiek jesteś i z kim­kol­wiek obcho­dzisz te Świę­ta, w Zalan­do chce­my, byś mógł świę­to­wać w peł­ni sty­lu.” – mówi Jon­ny Ng, Direc­tor Mar­ke­ting Stra­te­gy & Cam­pa­igns w Zalan­do.

Kam­pa­nia “Świę­ta. Zawsze mod­nie.” powsta­ła we współ­pra­cy z angiel­skim reży­se­rem Jakiem Navą, zna­nym ze swo­ich pro­jek­tów z Bey­on­cé i Ade­le. Spot roz­po­czy­na się od uję­cia z gawo­rzą­cym nie­mow­lę­ciem, ze sły­szal­ną w tle kolę­dą „Cicha Noc”. Dalej film uka­zu­je zróż­ni­co­wa­ne posta­ci: model­ki i mode­li, pio­sen­ka­rzy oraz zwy­kłych prze­chod­niów – wszyst­kich zaś łączy wspól­nie śpie­wa­na w róż­nych języ­kach kolę­da.
Sze­ro­ka ofer­ta Zalan­do zaak­cen­to­wa­na zosta­ła w sty­li­za­cjach całej obsa­dy, ubra­nej na zróż­ni­co­wa­ne oka­zje, w tym np. cie­płe weł­nia­ne swe­try tuż obok szy­kow­nych sty­li­za­cji wie­czo­ro­wych. Następ­nie uję­cia poka­zu­ją nam barw­ny chór osób, od naj­młod­szych do star­szych, na któ­re­go koń­cu stoi 107-let­ni Har­ry, trzy­ma­ją­cy w ramio­nach nie­mow­lę otwie­ra­ją­ce spot.

Zdję­cia kam­pa­nij­ne, utrwa­lo­ne przez lon­dyń­ski duet foto­gra­fów, Hill & Aubrey, obra­zu­ją sze­reg scen typo­wych dla okre­su świą­tecz­ne­go: od wno­sze­nia cho­in­ki po scho­dach, przez pstry­ka­nie nie­odzow­nej wigi­lij­nej foto­gra­fii rodzin­nej, po wspól­ne prze­glą­da­nie sta­rych albu­mów rodzin­nych z dziad­kiem. Zróż­ni­co­wa­ne sytu­acje pod­kre­śla­ją poczu­cie wspól­no­ty, ide­al­nie uzu­peł­nio­nej świą­tecz­ny­mi sty­li­za­cja­mi, tak licz­nie dostęp­ny­mi w ofer­cie Zalan­do.

Mate­riał nakrę­co­ny do spo­tu tele­wi­zyj­ne­go, fil­my do komu­ni­ka­cji onli­ne oraz te emi­to­wa­ne w kinach są punk­tem odnie­sie­nia dla kam­pa­nii onli­ne i w pra­sie dru­ko­wa­nej, OOH oraz kana­łach wła­snych Zalan­do. Na każ­dym z 17 ryn­ków, na któ­rych dzia­ła Zalan­do, odbę­dą się rów­nież wyda­rze­nia dla pra­sy i lokal­ne akty­wa­cje.

Kam­pa­nia “Świę­ta. Zawsze mod­nie.” rusza 11 listo­pa­da 2018 i dostęp­na jest na stro­nie Zalando.pl.

Twór­cy kam­pa­nii:

Direc­tor Mar­ke­ting Stra­te­gy & Cam­pa­igns: Jon­ny Ng
Acco­unt Mana­ge­ment: Darius Gross & Mona Moha­med Adel Cam­pa­ign Manag­ment: Mona Her­de­ner & Amy Jay­ne Robin­son Agen­cja kre­atyw­na: Wieden+Kennedy
Reży­se­ria: Jake Nava
Zdję­cia: Hill & Aubrey
Sty­li­za­cja: Karen Lan­gley
Maki­jaż (zdję­cia): Cia­ra O’Shea
Maki­jaż (wideo): Lot­ten Hol­mqvist
Wło­sy (zdję­cia): Jona­than De Fran­ce­sco
Wło­sy (wideo): Teiji Utsu­mi

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy