ZALANDO PRZEDSTAWIA KAMPANIĘ PROMUJĄCĄ ASORTYMENT BEAUTY

WYRAŹ SWOJE PIĘKNO”

BERLIN, 14.04.2019 // Zalando, wiodąca w Europie platforma modowa i lifestyle’owa, przedstawia kampanię „Wyraź swoje piękno”, która promuje najnowszą kategorię produktów – Beauty.

Kam­pa­nia odzwier­cie­dla pro­mo­wa­ne przez Zalan­do war­to­ści i zachę­ca do eks­po­no­wa­nia swo­je­go sty­lu i oso­bo­wo­ści nie­za­leż­nie od wie­ku, płci, zasad i upodo­bań. Prze­ko­nu­je, że wyra­ża­nie swo­je­go pięk­na nie powin­no być podyk­to­wa­ne ocze­ki­wa­nia­mi innych.

Spot rekla­mo­wy to efekt pra­cy nad sesją zdję­cio­wą w Lon­dy­nie uchwy­co­ny przez „ukry­te kame­ry”. Wystę­pu­ją w nim zarów­no pro­fe­sjo­nal­ni mode­le oraz oso­by, któ­re na co dzień nie są zwią­za­ne zawo­do­wo z mode­lin­giem. Człon­ko­wie obsa­dy, w tym Mar­ta Gaw­ron, Nad­ine Leopold, Anu­thi­da Ploy­petch, Caj­sa Wess­berg, Char­li Howard i Marvin Durell,odzwierciedlają prze­ło­mo­wą i nowo­cze­sną este­ty­kę, a przede wszyst­kim róż­ne twa­rze pięk­na. Wystę­pu­ją­ce w kam­pa­nii oso­by zosta­ły zapro­szo­ne na zwy­czaj­ną sesję zdję­cio­wą, gdzie popro­szo­no je o samo­dziel­ne przy­go­to­wa­nie ulu­bio­ne­go maki­ja­żu, popra­wie­nie fry­zu­ry i zaro­stu. Nie zda­wa­ły sobie spra­wy, że już w tym momen­cie były czę­ścią spo­tu rekla­mo­we­go. Uczest­ni­cy mie­li oka­zję wypró­bo­wa­nia kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji cia­ła i wło­sów oraz do maki­ja­żu dostęp­nych w Zalan­do marek, m.in. Cli­ni­que, Curl­smith, Dr. Bota­ni­cals, Dr Den­nis Gross, Estée Lau­der, Gol­den Beards„ Hej Orga­nic, L’Oréal Paris, Lixir­skin, Lume­ne, M.A.C., Max Fac­tor, czy Pixi. Mate­riał fil­mo­wy, któ­ry uwiecz­nił przy­go­to­wa­nia do kam­pa­nii wyre­ży­se­ro­wa­ny został przez Lau­ren Caris Cohan.

Jon­ny Ng, Direc­tor Mar­ke­ting Stra­te­gy & Cam­pa­igns w Zalan­do, pod­kre­śla: „W trak­cie roz­mów z naszy­mi Klien­ta­mi zda­li­śmy sobie spra­wę, że pięk­no jest dla nich czymś bar­dzo indy­wi­du­al­nym i oso­bi­stym. W kam­pa­nii “Wyraź swo­je pięk­no” chce­my poka­zać, że praw­dzi­we pięk­no zaczy­na się wte­dy, kie­dy prze­sta­je­my dbać o opi­nię innych i kon­cen­tru­je­my się na sobie.”

 

Sze­ro­ki asor­ty­ment kosme­ty­ków i akce­so­riów kosme­tycz­nych dostęp­nych w Zalan­do obej­mu­je ponad 10 000 pro­duk­tów od ponad 250 marek, zarów­no mię­dzy­na­ro­do­wych, jak i niszo­wych. Są to m.in. inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji skó­ry i wło­sów, nowo­ści i kla­sy­ki do maki­ja­żu czy naj­now­sze kosme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne dla męż­czyzn. W naj­bliż­szym cza­sie ofer­ta powięk­szo­na zosta­nie o mar­ki takie jak NYX, Ori­be, Glam­glow i Bum­ble and Bum­ble. W sprze­da­ży dostęp­na jest pocho­dzą­ca z Pol­ski, ale popu­lar­na w całej Euro­pie mar­ka GLOV, któ­ra sły­nie z wyso­kiej jako­ści akce­so­riów kosme­tycz­nych do dema­ki­ja­żu.

Pame­la Wade-Leh­man, Head of Beau­ty w Zalan­do zauwa­ża: „Wpro­wa­dze­nie kate­go­rii Beau­ty w Zalan­do było dla nas natu­ral­nym kro­kiem, aby stać się pierw­szym wybo­rem Klien­tów pod­czas i zaku­pów modo­wych i lifestyle’owych. Asor­ty­ment kosme­tycz­ny pozwa­la uzu­peł­nić sty­li­za­cję skła­da­ją­cą się z ubrań, butów i dodat­ków mod­ny­mi kosme­ty­ka­mi. Wszyst­ko to w jed­nym, szyb­kim i pro­stym zamó­wie­niu. Chce­my płyn­nie zin­te­gro­wać pro­duk­ty Beau­ty z inny­mi kate­go­ria­mi dostęp­ny­mi w Zalan­do, wie­rzy­my, że nasi Klien­ci są na to otwar­ci. 60% naszych Klien­tów kupu­ją­cych kosme­ty­ki , pod­czas tych samych zaku­pów wybie­ra tak­że odzież. Ozna­cza to, że w 3 z 5 koszy­ków zaku­po­wych z kosme­ty­ka­mi, znaj­du­ją się tak­że ubra­nia, buty i akce­so­ria.”

Po uda­nej pre­mie­rze kate­go­rii Beau­ty w Niem­czech, Austrii i w Pol­sce w zeszłym roku, Zalan­do wpro­wa­dza nową kate­go­rię tak­że w Szwe­cji, Danii, Fran­cji, Bel­gii i we Wło­szech.
W cen­trum Ber­li­na znaj­du­je się też sta­cjo­nar­ny show­ro­om Zalan­do Beau­ty Sta­tion, w któ­rym Klien­ci mogą prze­te­sto­wać i kupić pro­duk­ty 75 marek kosme­tycz­nych.

Boga­ty asor­ty­ment, ela­stycz­ne moż­li­wo­ści dar­mo­wej dosta­wy i zwro­tów, wyso­ka jakość obsłu­gi klien­ta to gwa­ran­cja wygod­nych zaku­pów onli­ne dla Klien­tów z całej Pol­ski.

Kam­pa­nia „Wyraź swo­je pięk­no” pro­mu­je kate­go­rię Beau­ty w Pol­sce, Niem­czech, Austrii, Fran­cji, Wło­szech, Bel­gii, Danii oraz Szwe­cji. Emi­to­wa­na będzie w tele­wi­zji, radiu, kana­łach onli­ne oraz mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Even­ty pra­so­we oraz lokal­ne akty­wa­cje odby­wać będą się na wybra­nych przez Zalan­do ryn­kach. Zdję­cia z kam­pa­nii i rela­cje z towa­rzy­szą­cych jej wyda­rzeń dostęp­ne będą na bie­żą­co na dedy­ko­wa­nym pro­fi­lu @zalando_beauty na Insta­gra­mie.

#zalandobeauty

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Feli­ci­ty Ingram/ mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy