Zakupy w wersji luksusowej: przegląd warszawskich butików

01

1. vitkAc

Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa na modo­wej mapie War­sza­wy. Od 2011 roku bez wąt­pie­nia naj­bar­dziej luk­su­so­wy dom mody w Pol­sce. Naj­więk­sze świa­to­we mar­ki w jed­nym miej­scu, w samym cen­trum sto­li­cy. Przy Brac­kiej możesz zro­bić zaku­py m.in. u Lanvin, Guc­ci, Bot­te­ga Vene­ta czy Chloe i Given­chy. Ale to nie wszyst­ko. Po takim mara­to­nie zjesz pysz­ny lunch w prze­szklo­nej restau­ra­cji Con­cept 13 ze wspa­nia­łym wido­kiem na War­sza­wę! Cze­go chcieć wię­cej?

vit­kAc jest czyn­ny w godzi­nach 11:00–21:00 od ponie­dział­ku do sobo­ty, a od 11:00–18:00 w nie­dzie­le

Adres: Brac­ka 9, 00–501 War­sza­wa

02

2. Mysia 3

Jeśli marzysz o zaku­pach w suro­wym, świet­nie zaaran­żo­wa­nym, nowo­cze­snym wnę­trzu – koniecz­nie wybierz się do trzy­pię­tro­we­go con­cept sto­re Mysia 3 zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w sąsiedz­twie domu mody vit­kAc i tuż przy Pla­cu Trzech Krzy­ży. Połą­cze­nie mody i sztu­ki – indy­wi­du­alizm i indu­strial­ne wnę­trza, a w środ­ku tego same uni­ka­to­we mar­ki: COS, MUJI, NAP CONCEPT STORE.

Mysia 3 jest czyn­ny w godzi­nach 10:00–20:00 od ponie­dział­ku do sobo­ty, a od 12:00–18:00 w nie­dzie­le

Adres: ul. Mysia 3, 00–496 War­sza­wa

03

3.BLIND Concept Store

Zapa­mię­taj­cie ten adres! Jeden z licz­nych w War­sza­wie con­cept store’ów. Tyl­ko naj­lep­sze, wybra­ne zagra­nicz­ne i rodzi­me mar­ki pro­jek­tan­tów (Ani Kuczyń­skiej, Justy­ny Chra­bel­skiej, Musta­che War­saw). Znaj­dziesz tu napraw­dę wszyst­ko. Od kolo­ro­wych kolek­cji butów Vivien­ne Westwo­od, Melis­sy, aż po ciu­chy pol­skich, mło­dych pro­jek­tan­tów, biżu­te­rię, akce­so­ria (m.in. oku­la­ry Mas­sa­da) na dodat­kach do domu koń­cząc. Jeśli uwiel­biasz wygo­dę i cenisz sobie miej­ski luz, to miej­sce ide­al­ne dla Cie­bie.

BLIND Con­cept Sto­re jest czyn­ny w godzi­nach 11:00–19:00 od ponie­dział­ku do piąt­ku, a od 11:00–17:00 w sobo­ty

Adres: ul. Moko­tow­ska 63, 00–533 War­sza­wa

04

4. Moliera 2

Stre­fa prze­zna­czo­na wyłącz­nie dla kobiet. Luk­su­so­wy butik w swo­jej ofer­cie ma kolek­cje takich świa­to­wych marek jak Valen­ti­no, Tory Burch, Ralph Lau­ren, Isa­bel Marant, Chri­stian Loubo­utin. Ubra­nia dostęp­ne w salo­nie co sezon są sta­ran­nie wybie­ra­ne oraz selek­cjo­no­wa­ne, a wszyst­ko po to, by zapew­nić Ci kom­fort, wygo­dę i peł­ną satys­fak­cję z zaku­pów! W razie wąt­pli­wo­ści zawsze możesz sko­rzy­stać na miej­scu z porad eks­per­tów, albo sko­rzy­stać z inter­ne­to­wej ofer­ty buti­ku pod adre­sem www.moliera2.com

Molie­ra 2 jest czyn­ny w godzi­nach 11:00–19:00 od ponie­dział­ku do piąt­ku, a w sobo­ty od 11:00–16:00

Adres: ul. Molie­ra 2, 00–076 War­sza­wa

05

5. Pl. Trzech Krzyży 3/4

Szu­kasz naj­lep­szych i naj­po­pu­lar­niej­szych marek? Wszyst­kie znaj­dziesz na Hożej 1 (róg Moko­tow­ska), w nie­zwy­kle sty­lo­wej kamie­ni­cy. Nie­zwy­kle ele­ganc­ki, Plac Trzech Krzy­ży ¾ w swo­im sty­lo­wym i gustow­nym wnę­trzu sku­pia same naj­więk­sze mar­ki: Valen­ti­no, Monc­ler, Tom Ford. Salon ofe­ru­je rów­nież dział prze­zna­czo­ny dla męż­czyzn oraz naj­młod­szych – znaj­dzie­cie w nim naj­słod­sze i naj­pięk­niej­sze mini kolek­cje dzie­cię­ce takich domów mody jak Dolce&Gabbana Kids, Dior Baby, Ralph Lau­ren Kids.

Pl. Trzech Krzy­ży ¾ czyn­ny w godzi­nach 11:00–19:00 od ponie­dział­ku do piąt­ku, a od 11:00–17:00 w sobo­ty

Adres: ul. Hoża 1 (róg ul. Moko­tow­ska), 00–528 War­sza­wa

06
6. Redford&Grant

Salon Redford&Grant na pla­cu Pił­sudz­kie­go to miej­sce nie tyl­ko dla miło­śni­ków świa­to­wej mody, ale przede wszyst­kim dla cenią­cych sobie pięk­no (wnę­trze zapro­jek­to­wa­ne przez cenio­ne­go na świe­cie pro­jek­tan­ta Jör­ga Hah­na), wyso­ką jakość oraz dosto­so­wa­ne, indy­wi­du­al­ne podej­ście do klien­ta. Ele­ganc­ka prze­strzeń, a w niej dam­skie oraz męskie kolek­cje mię­dzy inny­mi takich domów mody jak Pra­da, Dior, Miu Miu, Tom Ford.

Redford&Grant czyn­ny w godzi­nach 11:00–19:00 od ponie­dział­ku do piąt­ku, a od 11:-15:00 w sobo­ty

Adres: Budy­nek Metro­po­li­tan, Plac Pił­sud­skie­go 3, 00–078 War­sza­wa

07
7. See me Boutique

Iście fran­cu­ska ele­gan­cja i szyk. Wnę­trze tego buti­ku to praw­dzi­wa uczta dla oka, a robie­nie zaku­pów jest praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią. Wła­ści­ciel­ki zadba­ły oso­bi­ście o każ­dy naj­drob­niej­szy szcze­gół i tak powsta­ła jasna, mini­ma­li­stycz­na prze­strzeń utrzy­ma­na w tona­cjach sza­ro­ści, czer­ni oraz bie­li. W niej każ­dy klient poczu­je się kom­for­to­wo, a sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne mar­ki wpa­so­wu­ją się ide­al­nie w kli­mat i zamysł buti­ku. Znaj­dzie­my tam mar­ki takie jak: IRO, Zadig&Voltaire, Red Valen­ti­no, Mr&Mrs Ita­ly.

See me Bouti­que czyn­ny codzien­nie w godzi­nach 11:00–19:00

Adres: Moko­tow­ska 51/53, War­sza­wa

088. Snobissimo

Kul­to­wy salon miesz­czą­cy się przy uli­cy Moko­tow­skiej 28, jeden z pierw­szych takich w Pol­sce otwar­ty od 1991 roku, ofe­ru­je naj­now­sze kolek­cje takich pro­jek­tan­tów jak Ser­gio Ros­si, Sonia Rykiel, Gia­nvi­to Ros­si, Les Copa­ins. W ele­ganc­kim wnę­trzu znaj­dziesz tak­że akce­so­ria i obu­wie m.in. pro­jek­tu Sonii Rykiel. Jeśli cenisz sobie luk­sus i indy­wi­du­al­ne podej­ście do klien­ta, koniecz­nie odwiedź Sno­bis­si­mo.

Sno­bis­si­mo jest czyn­ny w godzi­nach 11:00–19:00 od ponie­dział­ku do piąt­ku, a w sobo­ty od 11:00–16:00

Adres: ul. Moko­tow­ska 28, 00–559 War­sza­wa

09

9. Butik Łukasz Jemioł

Pierw­szy i jedy­ny jak do tej pory fla­go­wy butik pro­jek­tan­ta znaj­du­je się na rogu Moko­tow­skiej i Koszy­ko­wej, a otwar­ty został w związ­ku z 10 uro­dzi­na­mi mar­ki. Miej­sce zachwy­ca swo­ją ele­gan­cją, sty­lem, a zara­zem cha­rak­te­ry­stycz­ną dla Jemio­ła pro­sto­tą. Znaj­dzie­my w nim zarów­no naj­now­sze kolek­cje pro­jek­tan­ta, jak i dobrze zna­ne klien­tom dwie linie: Basic oraz Pre­mium. Butik wycho­dzi naprze­ciw nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym klient­kom pro­jek­tan­ta. Gwa­ran­cja satys­fak­cji i uda­nych zaku­pów.

Butik Łuka­sza Jemio­ła jest czyn­ny w godzi­nach 11:00–19:00 od ponie­dział­ku do piąt­ku, a w sobo­ty od 11:00–16:00.

Adres: Ul. Moko­tow­ska 26, War­sza­wa

010

10. Atelier Gosia Baczyńska

Con­cept sto­re Gosi Baczyń­skiej przy uli­cy Flo­riań­skiej 6 to prze­strzeń w cało­ści i od począt­ku do koń­ca zapro­jek­to­wa­na oraz zaaran­żo­wa­na przez pro­jek­tant­kę. Wystrój to kwin­te­sen­cja jej sty­lu – boga­te zdo­bie­nia w połą­cze­niu z pięk­nym suro­wym wnę­trzem. Oprócz ubrań pro­jek­tant­ki kupisz tam luk­su­so­we dodat­ki świa­to­wych pro­jek­tan­tów, m.in. roz­sła­wio­ne przez Sarę Jes­si­cę Par­ker buty Nicholas’a Kirkwood’a

Ate­lier Gosi Baczyń­skiej jest czyn­ne w godzi­nach 11:00–19:00 od ponie­dział­ku do piąt­ku, a w sobo­ty od 12:00–15:00

Adres: 6/11 Flo­riań­ska Stre­et(Pra­ga Pół­noc), 03–707 War­sza­wa

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Ola Kowal­ska
Komentarze

komen­ta­rzy