Zainspiruj się na święta: minimalistyczna choinka

Wszyscy uwielbiamy przedświąteczny czas przygotowań- sporządzanie listy zakupów, wybieranie i pakowanie prezentów, pieczenie pierniczków czy przystrajanie naszego domu. By w naszym mieszkaniu wprowadzić prawdziwie świąteczny, ciepły nastrój niezbędna jest ona- bohaterka każdego zimowego salonu – choinka.

Zanim wszy­scy wybie­rze­my się na poszu­ki­wa­nie tej ide­al­nej, roz­ło­ży­stej i pach­ną­cej lasem cho­in­ki, war­to już teraz zain­spi­ro­wać się i przy­go­to­wać nie­zbęd­ne ozdo­by, tak, by drzew­ko pięk­nie kom­po­no­wa­ło się ze sty­lem i kli­ma­tem nasze­go wnę­trza.

Jeśli masz nie­wie­le miej­sca, zain­we­stuj w wol­no­sto­ją­ce, nie­wiel­kie drzew­ko w pięk­nej doni­cy bądź sło­mia­nym, ple­cio­nym koszu. Swo­ją mini­ma­li­stycz­ną cho­in­kę możesz przy­ozdo­bić w deli­kat­ne, sza­re, papie­ro­we ozdo­by, do robie­nia któ­rych z powo­dze­niem zachę­cisz dzie­ci. Takie wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­ne nie­wiel­kim kosz­tem ozdo­by zawsze wyglą­da­ją nie­po­wta­rzal­nie i  upięk­sza­ją drzew­ko, two­rząc praw­dzi­wie cie­płą, świą­tecz­ną aurę.

Lek­ko przy­pró­szo­na sztucz­nym śnie­giem cho­in­ka cała w bie­li spraw­dzi się w każ­dym salo­nie i zawsze będzie wyglą­dać nie­zwy­kle szla­chet­nie. Koniecz­nie zadbaj o bia­łe świa­teł­ka, któ­re zawsze wyglą­da­ją gustow­nie – nawet solo zarzu­co­ne na cho­in­kę solo.

Jeśli chcesz mieć w swo­ich pie­le­szach praw­dzi­wie mini­ma­li­stycz­ne drzew­ko, wybie­raj bomb­ki i ozdo­by w srebr­nych, bia­łych czy zło­tych kolo­rach. Zamiast lam­pek, możesz zain­we­sto­wać w nie­wiel­kie świecz­ki umiesz­cza­ne na gałę­ziach. I pamię­taj – mniej, zna­czy wię­cej!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy