Za kulisami świata mody

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: tumblr.com, thewildmagazine.com

tumblr_mzjc1iMiWV1sorrnlo1_1280

Świat mody… od zawsze fascy­nu­je i poru­sza ludzi na całym świe­cie. Stra­cić dla nie­go gło­wę moż­na napraw­dę łatwo. Wspa­nia­łe ubra­nia, tka­ni­ny, pięk­ne kobie­ty, błysk fle­szy, blichtr… to wszyst­ko wyda­je się takie ide­al­ne, wręcz nie­re­al­ne. Jed­nak jak wia­do­mo, zawsze ist­nie­je ta dru­ga stro­na meda­lu. Bar­dzo dłu­go mil­cza­no, nie poru­sza­no tego kon­tro­wer­syj­ne­go tema­tu… do cza­su. Od nie­daw­na coraz wię­cej ludzi, któ­rzy mie­li oka­zję choć na chwi­lę zna­leźć się w tym śro­do­wi­sku, zabie­ra głos. Zdra­dza­ją sekre­ty świa­ta mody, któ­ry jak się oka­zu­je wca­le taki kolo­ro­wy nie jest.

Jesteście ciekawi co dzieje się za kulisami bajecznych wybiegów, znanych marek, czy redakcji najsłynniejszych magazynów modowych?

Cała praw­da o życiu model­ki

Z pozo­ru mode­ling wyda­je się być lek­kim i przy­jem­nym zaję­ciem, pole­ga­ją­cym na spa­ce­ro­wa­niu po wybie­gu w pięk­nych kre­acjach, czy pozo­wa­niem do zdjęć. Do tego mnó­stwo pie­nię­dzy, rewe­la­cyj­ne impre­zy oraz dużo dar­mo­wych ubrań. Wie­lu ludzi jest świę­cie prze­ko­na­nych o tym, że aby być model­ką wystar­czy mieć ład­ną buzię, szczu­płą syl­wet­kę oraz umieć poru­szać się w butach na obca­sach. Od pew­ne­go cza­su model­ki zaczę­ły odgry­wać coraz waż­niej­szą rolę w świe­cie mody. Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ne dziew­czy­ny sku­pi­ły na sobie uwa­gę mediów, któ­rą wyko­rzy­sta­ły do przed­sta­wie­nia praw­dy i oba­le­nia mitów na temat swo­je­go zawo­du.

backstage

Jaka więc jest prawda?

1) Cier­pli­wość

cier­pli­wość i jesz­cze raz cier­pli­wość. Godzi­ny spę­dzo­ne na cze­ka­niu, maki­ja­żu, przy­miar­kach, czy castin­gach wyma­ga­ją dużej ilo­ści spo­ko­ju i opa­no­wa­nia. Dziew­czy­ny nie mają nic do powie­dze­nia w kwe­stii pre­zen­to­wa­nych kre­acji, zawsze muszą się dosto­so­wy­wać.

2) Poświę­ce­nie

Od model­ki wyma­ga się ogrom­nej dys­po­zy­cyj­no­ści. Jeże­li rze­czy­wi­ście zale­ży jej na karie­rze i pra­gnie wie­le osią­gnąć, musi posta­wić mode­ling na pierw­szym miej­scu. Jest to zawód nie­zwy­kle absor­bu­ją­cy i nie­pew­ny. Nie wia­do­mo co sta­nie się następ­ne­go dnia, trze­ba być goto­wym na wszyst­ko.

3) Sil­na psy­chi­ka

Mode­lek jest coraz wię­cej, kon­ku­ren­cja jest ogrom­na, dziew­czy­ny są goto­we zro­bić wie­le dla karie­ry. Nie pod­da­wa­nie się mimo licz­nych pora­żek oraz ogrom­na moty­wa­cja są nie­zbęd­ne w tym zawo­dzie. Trze­ba być rów­nież przy­go­to­wa­nym na licz­ne sło­wa kry­ty­ki, któ­re, nie­ste­ty moż­na usły­szeć dużo czę­ściej niż pochwa­ły. Dużo ner­wów, stre­su i zmę­cze­nie, a do tego zawsze trze­ba wyglą­dać ide­al­nie!

4) Waga

Wygląd, a dokład­niej syl­wet­ka mode­lek jest chy­ba naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym tema­tem zwią­za­nym ze świa­tem mody. Nie tyl­ko w poka­zach, ale też w sesjach zdję­cio­wych bio­rą obec­nie udział nie­zwy­kle szczu­płe dziew­czy­ny, według wie­lu, zbyt szczu­płe. Nie­licz­ne z nich, szczę­śli­wie obda­rzo­ne przez los rewe­la­cyj­nym meta­bo­li­zmem oraz gena­mi, nie muszą się mar­twić o wagę. Nie­ste­ty nie­rzad­ko model­ki muszą po pro­stu się gło­dzić, czy wyko­ny­wać wyczer­pu­ją­ce ćwi­cze­nia, aby speł­nić ocze­ki­wa­nia pra­co­daw­ców. Była redak­tor naczel­na austra­lij­skie­go wyda­nia maga­zy­nu Vogue, Kri­stie Cle­ments wspo­mi­na : Pew­ne­go dnia trzy lata temu jadłam w Los Ange­les kola­cję z jed­ną z naj­więk­szych ame­ry­kań­skich agen­tek. W tym cza­sie – sezon poka­zów – dziew­czę­ta zrzu­ca­ły wagę. “W tym roku mamy kil­ka dziew­cząt na kro­plów­kach. Wiesz dla­cze­go? Bo prób­ki ubio­rów są tak małych roz­mia­rów. Takie wła­śnie chcą mieć goście od poka­zów”. A co z wywia­da­mi, gdzie dziew­czę­ta zapew­nia­ją, że tak dużo jedzą? Nie wie­rzyć ani sło­wu. Jest tyl­ko jeden spo­sób, aby stać się chu­dym – prze­stać jeść. Aby ode­przeć ata­ki gło­du, model­ki jedzą papie­ro­we bibuł­ki. Po pro­stu skrę­ca­ją je w kul­ki i poły­ka­ją.

Vacarello

Skan­da­le i afe­ry

W ostat­nich latach było gło­śno o jed­nym z naj­słyn­niej­szych a tak­że naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych foto­gra­fów – Ter­rym Richard­so­nie. Od roku 2010 coraz wię­cej mode­lek wyzna­je szo­ku­ją­ce histo­rie przed­sta­wia­ją­ce jego skan­da­licz­ne zacho­wa­nie pod­czas sesji zdję­cio­wych. Mimo że oskar­żeń poja­wia się coraz wię­cej, Richard­son zaprze­cza wszel­kim zarzu­tom o mole­sto­wa­nie sek­su­al­ne.

Jak to wyglą­da­ło napraw­dę, pew­nie się nie dowie­my, jed­nak jed­no jest pew­ne. Pięk­ne, mło­de dziew­czy­ny, cza­sem nawet 15-sto, czy 14-sto let­nie są łatwym łupem dla wie­lu męż­czyzn krę­cą­cych się w bran­ży. Poja­wia­ją się pro­po­zy­cje, dwu­znacz­ne sytu­acje. Czę­sto nie­do­świad­czo­ne i prze­stra­szo­ne, nie wie­dzą jak się zacho­wać. Nie od dziś wia­do­mo, że mani­pu­lo­wa­nie, czy wyko­rzy­sty­wa­nie innych od daw­na prak­ty­ko­wa­ne były w róż­nych zawo­dach. Jed­nak w tej sytu­acji jest o tyle gorzej, że w grę wcho­dzą w dużej mie­rze… jesz­cze dzie­ci.

jason-wu-models-backstage-fashion-week-1

War­to­ści

Dzia­ła­jąc w bran­ży modo­wej jest się oto­czo­nym przez ludzi pięk­nych, dobrze ubra­nych i prze­waż­nie boga­tych. Nic dziw­ne­go, że zawsze chce się wyglą­dać ide­al­nie, mod­nie. Pogoń za nowo­ścia­mi, wyda­wa­nie pie­nię­dzy, przy­wią­za­nie do ubrań… Kon­sump­cjo­nizm i mate­ria­lizm.

Moż­na stwier­dzić, że to wła­śnie te posta­wy domi­nu­ją w świe­cie mody.

Nie kupiłeś ubrań z ostatniej kolekcji? W takim razie się nie liczysz!

Wszyst­ko musi być naj­now­sze, naj­śwież­sze, pro­sto z wybie­gu. W tym wszyst­kim bar­dzo łatwo zapo­mnieć o tym co napraw­dę się w życiu liczy, o naj­waż­niej­szych war­to­ściach.

 Na koniec chciał­bym jesz­cze wspo­mnieć o naj­waż­niej­szym. Nie zapo­mi­naj­my o tych, któ­rzy wspię­li się w świe­cie mody na szczyt dzię­ki cięż­kiej pra­cy, odwa­dze i wytrwa­ło­ści. Takich osób jest dużo i to wła­śnie one two­rzą praw­dzi­wą modę, dzię­ki nim powsta­ją naj­więk­sze dzie­ła. Dro­ga na skró­ty do nicze­go nie pro­wa­dzi, a praw­da prę­dzej czy póź­niej zawsze wycho­dzi na jaw.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
KOBIETA NIEZALEŻNA – CZYLI KRÓTKA HISTORIA #CHLOÉGIRLKomentarze

komen­ta­rzy