Z oka­zji 8 mar­ca – Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Kobiet – & Other Sto­ries łączy siły z gru­pą tanecz­ną L.A. City Muni­ci­pal Dan­ce Squ­ad. Wspól­nie zachę­ca­ją kobie­ty do wyra­ża­nia sie­bie przez ruch. Two­rzą ide­al­ną prze­strzeń do nie­skrę­po­wa­nej eks­pre­sji – bez ocen, ocze­ki­wań i reguł.

& Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad

O gru­pie tanecz­nej L.A. City Muni­ci­pal Dan­ce Squ­ad – w skró­cie LACMDS – dowie­dzie­li­śmy się pod­czas współ­pra­cy z jej człon­ki­nią, foto­graf­ką Kate Hol­lo­well. Bły­ska­wicz­nie dali­śmy się porwać ich otwar­to­ści! Zapro­si­li­śmy wcho­dzą­ce w skład gru­py kobie­ty do współ­pra­cy: aby przed­sta­wi­ły się nam, opo­wie­dzia­ły wła­sne histo­rie i poka­za­ły swój taniec. Wspól­nie stwo­rzy­li­śmy też sesję zdję­cio­wą – jej celem nie było jed­nak tyl­ko poka­zy­wa­nie ubrań. Cho­dzi­ło o to, by zachę­cić kobie­ty do wrzu­ce­nia na luz – bycia sobą i nie oba­wia­nia się nicze­go,” mówi Anna Nyrén, sze­fo­wa pro­jek­tów spe­cjal­nych & Other Stories.

Metodą na wyjście z własnej skorupy jest pozwolenie sobie na wygłupy i żarty. Nie zastanawiaj się, czy jesteś cool.”

& Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad

Gru­pa LACMDS i & Other Sto­ries zapre­zen­tu­ją wspól­nie przy­go­to­wa­ne foto­gra­fie oraz doku­men­tal­ny serial. Repor­taż ten śle­dzi człon­ki­nie gru­py pod­czas orga­ni­za­cji impre­zy tanecz­nej w słyn­nym klu­bie Bahia. Zgod­nie z duchem LACMDS, ten legen­dar­ny punkt na mapie Los Ange­les został prze­ka­za­ny kobie­tom i prze­kształ­co­ny w bez­piecz­ną prze­strzeń, gdzie mogą być bez­kom­pro­mi­so­wo sobą. Wyda­rze­nie to sta­no­wi akt wej­ścia gru­py w nowy etap działalności.

Meto­dą na wyj­ście z wła­snej sko­ru­py jest pozwo­le­nie­so­bie na wygłu­py i żar­ty. Nie zasta­na­wiaj się, czy jeste­ś­co­ol. Nasza filo­zo­wia brzmi: Bądź odważ­na! Bądź dziwna!BO KOGO TO OBCHODZI!? Nie musisz być mistrzy­nią tań­ca, ani nawet mieć wyczu­cia ryt­mu. Musisz pozwo­lić sobie na luz i tań­czyć dla samej sie­bie!” mówi Ange­la Trim­bur, kapi­tan­ka gru­py tanecz­nej L.A. City Muni­ci­pal Dan­ce Squad.

LACMDS i & Other Sto­ries zapra­sza­ją kobie­ty do sze­rze­nia filo­zo­fii nie­ustra­szo­ne­go tań­ca – bez zmar­twień o to, co powie­dzą inni. Aby dzie­lić się wra­że­nia­mi i histo­ria­mi, powstał hasz­tag #dan­cing­sto­ries. Misją pro­jek­tu jest inspi­ro­wa­nie kobiet do zazna­cza­nia swo­jej obec­no­ści w mediach spo­łecz­no­ścio­wych: poka­zy­wa­nia wła­sne­go tań­ca z domu, pra­cy, szko­ły – i każ­de­go miej­sca, gdzie tańczą.

Od powsta­nia mar­ki w 2013 roku, & Other Sto­ries regu­lar­nie zapra­sza do współ­pra­cy róż­no­rod­ne i uta­len­to­wa­ne kobie­ty. Boha­ter­ka­mi pro­jek­tów spe­cjal­nych sta­ły się już Kim Gor­don, Rachel Anto­noff, Lena Dun­ham, Iris Apfel, Hari Nef, sio­stry Kate i Lau­ra z mar­ki Rodar­te, Ten­nes­see Tho­mas z The Deep End Club, sty­list­ka Camil­le Bidault-Wad­ding­ton oraz stand-uper­ki Jen Kirk­man i Apar­na Nancherla.

& Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad & Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad & Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad & Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad & Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad & Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad

& Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad

& Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad & Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad & Other Stories i L.A. City Municipal Dance Squad

#dancingstories
@lacitymunicipaldancesquad
@andotherstories

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy