DesignStyl życia

Propozycję prezentów na Dzień Matki: zobacz gdzie znajdziesz prawdziwe skarby

Propozycję prezentów na Dzień Matki

Dzień Mamy zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. To naj­wyż­szy czas, by pomy­śleć o pre­zen­tach. Mala­bel­le, to miej­sce, w któ­rym znaj­dzie­cie praw­dzi­we skar­by, któ­re w naj­lep­szy spo­sób wyra­żą naszą wdzięcz­ność i miłość. Por­ce­la­no­we kub­ki, dzię­ki któ­rym poran­na kawa będzie sma­ko­wa­ła mamom jesz­cze lepiej, mięk­kie ple­dy, któ­re spra­wią, że ich popo­łu­dnio­we drzem­ki będą praw­dzi­wie relak­sa­cyj­ne, czy kolo­ro­we wazo­ny z polny­mi pach­ną­cy­mi kwia­ta­mi, któ­re sami zbie­rze­cie na łące…

Malabelle_House Doctor17

Malabelle_House Doctor14

Dzień Mamy dla każ­de­go z nas jest dniem wyjąt­ko­wym, tak samo, jak wyjąt­ko­wa jest dla nas nasza mama. W tym dniu szcze­gól­nie cele­bru­je­my jej obec­ność. Pre­zent, któ­ry od nas otrzy­mu­je jest sym­bo­lem wdzięcz­no­ści i pamię­ci. Każ­dy jest dobry – zarów­no bukiet pięk­nych kwia­tów, jak i wyj­ście na wspól­ny kie­li­szek wina. Jeśli jed­nak chce­my poda­ro­wać mamie coś wyszu­ka­ne­go i nie­tu­zin­ko­we­go, co zosta­nie przy niej na dłu­żej, war­to się­gnąć po praw­dzi­we skar­by. Kre­atyw­nym pomy­słem na pre­zent mogą być oso­bi­ste akce­so­ria i dodat­ki do wystro­ju wnętrz.

Dobrym pla­nem na wio­sen­ny upo­mi­nek, kie­dy wszyst­ko dooko­ła nas kwit­nie, będą szkla­ne butle i geo­me­trycz­ne wazo­ny od House Doctor w odcie­niach brą­zu i zie­le­ni czy paste­lo­we­go różu. Hitem są rów­nież mar­mu­ro­we pojem­ni­ki na biżu­te­rię oraz wazo­ny i pod­staw­ki z dodat­kiem zło­tych ele­men­tów.

Malabelle_Hubsch2

Malabelle_House Doctor9

Nasze mamy z pew­no­ścią ucie­szą się z wyszu­ka­nych prze­ką­sek i sma­ko­ły­ków. W Mala­bel­le zna­leźć moż­na praw­dzi­we rary­ta­sy od fran­cu­skie­go sze­fa kuch­ni Nicho­la­sa Vahé, takie jak: fon­due z ciem­nej cze­ko­la­dy i poma­rań­czy, orze­chy w cze­ko­la­dzie, gla­zu­ra tru­flo­wa, mali­no­wy vine­gar czy słod­kie syro­py do kawy. Wszyst­ko w  mini­ma­li­stycz­nej czar­no – bia­łej opra­wie, któ­ra ide­al­nie wpa­su­je się w wystrój każ­dej kuch­ni. Tego typu spe­cja­ły na pew­no prze­nio­są mamy w świat kuli­nar­nych doznań i zasko­czą fine­zyj­ny­mi sma­ka­mi.

Malabelle_Nicolas-Vahe1 Malabelle_Nicolas-Vahe4Jeśli wasze mamy lubią otu­lać się kocem, czy­ta­jąc ulu­bio­ną książ­kę, to na pew­no tra­fio­nym pre­zen­tem będą ple­dy od House Doctor – deli­kat­ne i pucha­te zbu­du­ją przy oka­zji przy­tul­ny kli­mat w całym domu.

Malabelle_House Doctor11

Dla mam lubią­cych dro­bia­zgi i bibe­lo­ty, strza­łem w dzie­siąt­kę będą deko­ra­cyj­ne pió­ra, czy łapa­cze snów od Mada­me Stoltz, któ­re oprócz funk­cji deko­ra­cyj­nej nio­są za sobą okre­ślo­ny prze­kaz i magię. Gęsta sieć łapa­czy snów prze­pusz­cza jedy­nie dobre sny, zatrzy­mu­je nato­miast noc­ne mary, któ­re giną wraz z pierw­szy­mi pro­mie­nia­mi słoń­ca. Pió­ra sym­bo­li­zu­ją ducho­wość i kre­atyw­ność, któ­rych na pew­no nie bra­ku­je żad­nej mamie.

Jest wie­le spo­so­bów na to, by spra­wić naszym uko­cha­nym mamom radość. Pre­zen­ty mogą być nie­wiel­kie, naj­waż­niej­sze, że jest w nich jed­nak cząst­ka nas. Naj­więk­szą przy­jem­no­ścią z dawa­nia upo­min­ków, jest szcze­ry uśmiech, któ­ry poja­wia się na twa­rzy mamy. Z Mala­bel­le zado­wo­le­nie mam jest gwa­ran­to­wa­ne.

Wię­cej o Mala­bel­le: www. malabelle.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Styl życia

  Najpiękniejsze prezenty na Dzień Matki

  Naj­lep­sze przy­ja­ciół­ki i powier­nicz­ki naszych sekre­tów. Trosz­czą się o nas jak mało kto, dla­te­go w tym szcze­gól­nym dniu- 26 maja, chce­my, by nasze Mamy poczu­ły się wyjąt­ko­we i kocha­ne. Z tej oka­zji redak­cja Vers-24 wybra­ła…
  Więcej
  NewsroomUroda

  Dzień Matki z Jo Malone London

  Zapa­chy Jo Malo­ne Lon­don, wpi­su­ją się w styl kla­sycz­nej angiel­skiej ele­gan­cji. Sta­no­wią ide­al­ne poda­run­ki dla kobiet, zwłasz­cza tych wyjąt­ko­wych – naszych mam. Zain­spi­ro­wa­ne natu­rą, sub­tel­ne kom­po­zy­cje będą dosko­na­łym poda­run­kiem dla każ­dej mamy. Zgod­nie z filo­zo­fią…
  Więcej
  InspiracjeModa

  Dzień mamy - podpowiadamy jak ubrać się w ten szczególny czas

  Dzień mamy nie jest tyl­ko świę­tem, w któ­rym mówi­my naszym mamom jak bar­dzo są dla nas waż­ne. Jest to rów­nież świet­na oka­zja, aby spę­dzić razem czas. Tym razem dla naszych czy­tel­ni­czek jak i ich rodzi­cie­lek…
  Więcej