You Say You Want a Revolution? Records and Rebels 1966–1970, V&A, Londyn

Naro­dzi­ny mul­ti-kul­ti, kontr-kul­tu­ry, poli­tycz­ne­go akty­wi­zmu, neo­li­be­ra­izmu i enwi­ro­men­ta­li­zmu. Lata 60-te XX wie­ku to barw­na deka­da pach­ną­ca mari­hu­aną i odzia­na w kwia­ty. To jed­na z naj­waż­niej­szych dekad w spo­łecz­nej histo­rii kul­tu­ry Zacho­du. I aktu­al­nie w lon­dyń­skiej V&A może­my wie­le się dowie­dzieć o tym kolo­ro­wym okre­sie.

Wysta­wa w zba­lan­so­wa­ny spo­sób przed­sta­wia modę, sztu­kę pla­ka­tu, muzy­kę, lite­ra­tu­rę, foto­gra­fię i design, któ­re zde­fi­nio­wa­ły rebe­lianc­ki cha­rak­ter tych lat.

Aran­ża­cja wysta­wy jest bar­dzo efek­tyw­na, wszę­dzie jest peł­no luster, a w sali poświe­co­nej Wood­stock może­my sobie pole­żeć ogla­da­jąc nagra­nia z festi­wa­lu.

Muzy­ka zmie­nia się w zależ­no­sci od tego w jakiej jeste­śmy sali, a sound­track pocho­dzi z kolek­cji legen­dar­ne­go DJ-a John’a Peel’a.

Plakat The Acid Test projektu Wesa Wilsona

Pla­kat The Acid Test pro­jek­tu Wesa Wil­so­na

2006al2349_keeler_contact_sheet_610x915

Chri­sti­ne Keeler, widzia­na ocza­mi Lewis Mor­ley, 1963

Sukienka The Souper, 1966

Sukien­ka The Souper, 1966

Zapra­sza­my na wysta­wę do 26 lute­go 2017!

Tekst: Julia Ger­man
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy