YES I KAZAR POLECAJĄ PREZENTY NA DZIEŃ OJCA

Tylko jedna tak wyjątkowa osoba i tylko jedna tak szczególna okazja by powiedzieć: Kocham Cię Tato! Już 23 czerwca Dzień Ojca. Wspólnie z Jolą Czają, redaktor kreatywną magazynu „Viva!” i stylistką gwiazd, pomożemy Ci znaleźć idealny prezent na Dzień Ojca. Dzięki niemu Twój Tata poczuje się naprawdę wyjątkowo.

Źró­dło: mate­ria­ły pra­so­we

Wśród pro­po­zy­cji Joli Cza­ji poja­wi­ły się efek­tow­ne buty KAZAR łączą­ce w sobie naj­wyż­szą jakość mate­ria­łów i wyko­na­nia ze sty­lo­wym pro­jek­tem, co czy­ni je nie­zwy­kle ele­ganc­kim i prak­tycz­nym upo­min­kiem. Dosko­na­łym wybo­rem będzie tak­że tecz­ka od mar­ki KAZAR wyko­na­na z naj­wyż­szej jako­ści skó­ry. Jest dostęp­na w kil­ku warian­tach – jako kla­sycz­ny model do ręki, mała tecz­ka na ramię lub poręcz­na koper­tów­ka. Jeśli woli­my prak­tycz­ne pre­zen­ty, akce­so­ria KAZAR takie jak paski i port­fe­le, będą ide­al­nym roz­wią­za­niem. Wszyst­kie ele­men­ty kolek­cji zapro­jek­to­wa­ne są zgod­ne z naj­now­szy­mi tren­da­mi i wyko­na­ne z dba­ło­ścią o każ­dy szcze­gół.

Dodat­ki są klu­czo­we! Naj­wyż­szej kla­sy zegar­ki Saint Hono­ré ofe­ro­wa­ne przez mar­kę YES to nie­za­wod­na szwaj­car­ska jakość, pary­ski styl, naj­lep­sze mate­ria­ły i przy­cią­ga­ją­ce oko deta­le. Efek­tow­na opra­wa nie­za­wod­ne­go mecha­ni­zmu osa­dzo­na na skó­rza­nej, sta­lo­wej lub cera­micz­nej bran­so­le­cie, co pozwo­li każ­de­mu Tacie codzien­nie odkry­wać uni­kal­ny styl, ele­gan­cję i pasję do tego co dosko­na­łe. Kla­sycz­nym, ponad­cza­so­wym pre­zen­tem będą tak­że spin­ki do man­kie­tów YES z moż­li­wo­ścią gra­we­ru – to też ide­al­na oka­zja, aby wyra­zić swo­je uczu­cie.

650dzien-ojca_1 Stylizacja elegancka

650dzien-ojca_2 Stylizacja elegancka

650dzien-ojca_3 Stylizacja casual

650dzien-ojca_4 Stylizacja casual

650dzien-ojca_5 Stylizacja sportowa

650dzien-ojca_6 Stylizacja sportowa

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy