Yayoi Kusama: My Eternal Soul, Victoria Miro Mayfair, Londyn

I am always hap­piest when I am making my art.

Yay­oi Kusa­ma

Kusa­ma to japoń­ska ary­tyst­ka i pisar­ka, któ­ra two­rzy obra­zy, kola­że, rzeź­by, sztu­kę per­for­man­ce, insta­la­cje.

Jej roz­po­znaw­cze ele­men­ty to psy­cho­de­licz­ne kolo­ry, powtó­rze­nia i sza­lo­ne wzo­ry.

Przed­sta­wi­ciel­ka pop artu, mini­ma­li­zmu, awan­gar­dy i femi­ni­zmu w sztu­ce.

Inspi­ra­cja Andy War­ho­la.

Uro­dzi­ła się w Mat­su­mo­to, Naga­no i stu­dio­wa­ła malar­stwo w Kyoto.

W 1957 prze­pro­wa­dzi­ła się do Nowe­go Jor­ku. W latach 60-tych XX wie­ku orga­ni­zo­wa­ła hap­pe­nin­gi z nagi­mi ludź­mi, któ­rych cia­ła malo­wa­ła w krop­ki.

W 1973, Kusa­ma wró­ci­ła do Japo­nii. W 1977 zgło­si­ła się do szpi­ta­la dla psy­chicz­nie cho­rych, w któ­rym nadal two­rzy­ła swo­ją sztu­kę.

Mia­ła retro­spek­ty­wy w takich muze­ach jak Museum of Modern Art (NY), Whit­ney Museum (NY), Tate Modern (Lon­dyn), Cen­tre Pom­pi­dou (Paryż).

Teraz może­my oglą­dać jej obra­zy w gale­rii Vic­to­ria Miro w Lon­dy­nie.

A zoba­czy­my jej cykl zaty­tu­ło­wa­ny MY ETERNAL SOUL oraz INFINITY NETS – iko­nicz­ne rzeź­by przed­sta­wia­ją­ce dynie oraz poko­je, w któ­rych moż­na się zagu­bić od ilo­ści luster.

Fascy­na­cja kosmicz­ną nie­skoń­czo­no­ścią, psy­cho­de­lia, sur­re­alizm oraz obse­sja artyst­ki wzo­ra­mi i powtó­rze­nia­mi są rów­nież obec­ne na tej wysta­wie. Nawet tytu­ły są odzwier­cie­dle­niem pasji Kusa­my: TALKS OF A FLOWER GARDEN, MY HEART’S ABODE, MY ETERNAL LIFE.

IMG_4599

Yay­oi Kusa­ma, MY ETERNAL LIFE

Śmier­tel­ność też jest obec­na: I WILL STILL GO ON LIVING, SHEDDING TEARS TO THE SEASON, DYING PEOPLE.

IMG_4592

Yay­oi Kusa­ma, SHEDDING TEARS TO THE SEASON

LIGHTS OF THE HEART przed­sta­wia bia­ły kwa­drat w środ­ku obra­zu – Olśnie­nie? Samot­ność? Nicość? Dez­orien­ta­cja?

IMG_4588

Yay­oi Kusa­ma, LIGHTS OF THE HEART

Wysta­wa jest czyn­na do 30 lip­ca 2016.

Vers-24 pole­ca! 🙂

Tekst/zdjęcia: Julia Ger­man
Komentarze

komen­ta­rzy