XX. edycja Gali Fryderyków w Sali Kongresowej.

W czwar­tek 24 kwiet­nia 2014 roku, po raz pierw­szy na taką ska­lę w dwu­dzie­sto­let­niej histo­rii, orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją publicz­ność do udzia­łu w jubi­le­uszo­wej XX. edy­cji gali naj­waż­niej­szych nagród muzycz­nych w Pol­sce. W ramach wyda­rze­nia odbę­dzie się kon­cert z oka­zji 20-lecia Fry­de­ry­ków. Impre­zę popro­wa­dzi Kay­ah i Tomasz Kam­mel. Wśród wrę­cza­ją­cych naj­więk­sze gwiaz­dy, m.in. Brod­ka, Seba­stian Kar­piel – Bułec­ka, Justy­na Stecz­kow­ska, Urszu­la Dudziak, Elż­bie­ta Pen­de­rec­ka i wie­lu innych.

kamel

Kaya

Po kil­ku­na­stu latach impre­za wra­ca do Sali Kon­gre­so­wej, któ­ra zosta­nie w poło­wie wypeł­nio­na naj­więk­szy­mi gwiaz­da­mi pol­skiej muzy­ki roz­ryw­ko­wej, poważ­nej i jaz­zo­wej, a w poło­wie publicz­no­ścią. Jak co roku, pla­no­wa­na jest tak­że trans­mi­sja impre­zy w Pro­gra­mie 2 TVP.

Nagro­dy Fry­de­ryk to bez wąt­pie­nia naj­waż­niej­sze i naj­bar­dziej pre­sti­żo­we nagro­dy muzycz­ne przy­zna­wa­ne przez repre­zen­tu­ją­cą pol­skie śro­do­wi­sko muzycz­ne Aka­de­mię Fono­gra­ficz­ną. Fry­de­ry­ki to pol­skie nagro­dy, ale ich roz­po­zna­wal­ność prze­kra­cza gra­ni­ce kra­ju, a Gala nale­ży do gro­na naj­waż­niej­szych wyda­rzeń arty­stycz­nych pro­mu­ją­cych rodzi­mą kul­tu­rę, jest wiel­kim świę­tem pol­skich arty­stów oraz muzy­ki. W tym roku wyda­rze­nie po raz pierw­szy na tak dużą ska­lę będzie dostęp­ne dla sze­ro­kiej publicz­no­ści, każ­dy będzie miał moż­li­wość zaję­cia miej­sca na widow­ni wśród naj­zna­ko­mit­szych pol­skich arty­stów oraz auto­rów, wysłu­cha­nia na żywo naj­po­pu­lar­niej­szych wyko­naw­ców oraz wzię­cia udzia­łu w nie­za­po­mnia­nym wyda­rze­niu kul­tu­ral­nym, jed­nym z naj­waż­niej­szych w kra­ju.

10299387_231972993663282_1019334728_n

Na XX. Jubi­le­uszo­wej Gali Fry­de­ryk 2014 na sce­nie w Sali Kon­gre­so­wej wystą­pią muzycz­nie m.in: Edy­ta Bar­to­sie­wicz, Dawid Pod­sia­dło, Anna Maria Jopek, Tomasz Stań­ko, Grze­gorz Tur­nau, Gaba Kul­ka, Kon­stan­ty Andrzej Kul­ka, Jamusz Olej­ni­czak, Wło­dek Paw­lik Trio, Ran­dy Brec­ker (USA), Tomasz Mako­wiec­ki, Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Kali­skiej.

10248801_231972046996710_737926441_n

10248848_231972043663377_507711320_n
10250700_231972106996704_1651064123_n
10250716_231972160330032_121373539_n
10250729_231972190330029_15862997_n
10255856_231972036996711_440596733_n 10259340_231971983663383_1899513408_n
10264756_231972023663379_505978890_n
10268250_231972973663284_605781984_n
10269998_231972990329949_793303030_n

W ubie­głych latach na Gali Fry­de­ry­ków zagra­li mię­dzy inny­mi Kasia Nosow­ska, Hey, Moni­ka Brod­ka, Maciek Maleń­czuk, Zako­po­wer, Maria Peszek, Józef Skrzek, Zbi­gniew Pre­isner, czy Voo Voo. Gala to rów­nież miej­sce wyjąt­ko­wych arty­stycz­nych kola­bo­ra­cji – w roku 2013 wspól­nie na jed­nej sce­nie zagra­li Mela Kote­luk, Kari Ami­rian i Sku­bas.

_____

ŹRÓDŁO ZDJĘĆ:
www.zpav.pl, www.kayah.com.pl, www.tomaszkammel.pl, www.annamariajopek.pl, www.tomaszstanko.com, www.grzegorzturnau.pl, www.gabakulka.com, www.makowiecki.pl, oficjalny profil Edyty Bartosiewicz oraz Dawida Podsiadło.

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy