Wzorzysta eksplozja kolorów- czyli Mary Katrantzou dla Adidas Orginals

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: style.com

adidas-mary-katrantzou-1

Mar­ka Adi­das nie pozwa­la popaść w jesien­ną nudę i przy­go­to­wa­ła dla nas kolo­ro­wą nie­spo­dzian­kę- posta­no­wi­ła zapro­sić do współ­pra­cy jed­ną z naj­zdol­niej­szych kre­ato­rek mło­de­go poko­le­nia- grec­ką pro­jek­tant­ką Mary Katrant­zou, któ­ra cechu­je się nie­po­wta­rzal­nym sty­lem, peł­nym róż­no­barw­nych nadru­ków i mister­nych zdo­bień.

Jesz­cze kil­ka lat temu niko­mu nie zna­na pro­jek­tant­ka, dziś cenio­na za cha­rak­te­ry­stycz­ne poczu­cie este­ty­ki i odwa­gę w two­rze­niu. Jej nie­ba­nal­ne pro­jek­ty nosi m.in Bey­on­ce i Anna del­lo Rus­so, któ­re są fan­ka­mi jej twór­czo­ści.
Mary roz­po­czę­ła swo­ją karie­rę od przy­jaz­du do USA, gdzie stu­dio­wa­ła na wydzia­le archi­tek­tu­ry, żeby kon­ty­nu­ować edu­ka­cję w legen­dar­nej Saint Mar­tins Col­le­ge of Art and Design. Zdo­by­ła tam wie­dzie, któ­rą połą­czy­ła z ogrom­nym talen­tem i współ­cze­snym kra­wiec­twem. Swo­ją debiu­tanc­ką kolek­cję zapre­zen­to­wa­ła na Lon­don Fashion Week w 2008 roku, od tej pory jej karie­ra cały czas się roz­wi­ja, a pro­jek­ty Katrant­zu nie spo­sób pomy­lić z żad­ny­mi inny­mi. Wzo­ry nano­szo­ne dru­kiem cyfro­wym, uni­ka­to­we mate­ria­ły, wszyst­ko w inten­syw­nych kolo­rach, z licz­ny­mi zdo­bie­nia­mi, zwra­ca­ją uwa­gę i wzbu­dza­ją­ce zachwyt odbior­ców. Jej pro­jek­ty mogli­śmy zoba­czyć już w kolek­cji dla eks­klu­zyw­nej mar­ki Long­champ, czy Top­sho­pu, któ­ra sta­ła się abso­lut­nym hitem.

BLOG_diptych-1

B26678

Kolek­cja dla Adi­das jest tak spój­na z filo­zo­fią mar­ki Katrant­zou, że mogła­by zapre­zen­to­wać ją pod­czas wła­sne­go poka­zu. Na kolo­ro­wych sukien­kach przy­po­mi­na­ją­cych kro­jem mode­lu­ją­ce syl­wet­kę tuby, znaj­dzie­my kolo­ro­we nadru­ki kap­sli od puszek, sznu­ro­wa­dła, spor­to­we buty i zam­ki bły­ska­wicz­ne. W ten spo­sób kre­ator­ka przed­sta­wi­ła swo­ją wizję nowo­cze­snych pro­jek­tów dla legen­dar­nej mar­ki, zacho­wu­jąc swój ory­gi­nal­ny styl. Tym samym dołą­czy­ła do innych zna­nych nazwisk współ­pra­cu­ją­cych z mar­ką adi­das m.in Jeremy’m Scot­tem, Stel­lą Mc Car­they, Pha­re­lem Wil­liam­sem czy pio­sen­kar­ką Ritą Ora. Sama o tym doświad­cze­niu mówi : „Cie­sze się, że mogę two­rzyć z adi­da­sem linie butów i ubrań. Podob­nie jak wie­le innych dzie­cia­ków na całym świe­cie wyro­słam nosząc obu­wie mar­ki adi­das, jestem pod­eks­cy­to­wa­na, że teraz będę mogła wpro­wa­dzić wła­sną wizję do tak dużej, świa­to­wej mar­ki.”

BLOG_diptych-2

Pro­jek­ty Mary Katrant­zou powsta­wa­ły przez rok i juz 15 listo­pa­da tra­fią do skle­pu inter­ne­to­we­go i sta­cjo­nar­nych punk­tów mar­ki Adi­das. Czy macie ocho­tę na spor­to­wą wer­sje mody pro­sto z wybie­gu? W dodat­ku w tak eks­cen­trycz­nym wyda­niu. Nie może­my się docze­kać, żeby zoba­czyć te intry­gu­ją­ce pro­jek­ty w rze­czy­wi­sto­ści.

Współ­pra­ca mię­dzy Adi­das i Mary Katrant­zou sca­la wyjąt­ko­wy talent jed­nej z naj­cie­kaw­szych obec­nie pro­jek­tan­tek i fir­my, któ­ra łączy róż­ne kul­tu­ry i śro­do­wi­ska ze świa­ta spor­tu, muzy­ki i mody. Podzi­wiam wyjąt­ko­we wyczu­cie Mary w łącze­niu prin­tów, kolo­rów i kro­jów, któ­ra nada kobie­cej kolek­cji Adi­das Orgi­nals nie­sa­mo­wi­tej este­ty­ki”- powie­dział Dirk Scho­en­ber­ger- dyrek­tor kre­atyw­ny Adi­das Sport Divi­sion.

B26679

B27133

B33924

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy