Wystrój wnętrz – 8 minimalistycznych dodatków

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: erikabrechtel.com, design-milk.com, thefhd.net, instagram.com

interior-designs-charming-house-interior-design-ideas-with-white-wall-and-hardwood-floor-and-white-curtain-also-white-sofa-with-table-lamp-and-bedside-table-also-seating-and-picture-frame-stunning-hou

Wbrew pozo­rom, mini­ma­lizm wca­le nie ozna­cza zupeł­ne­go bra­ku dodat­ków. Nie wyobra­ża­my sobie wnę­trza pozba­wio­ne­go pięk­nych ele­men­tów deko­ra­cyj­nych. Kie­dy mamy do czy­nie­nia za sty­lem mini­ma­li­stycz­nym musi­my umieć przed­mio­ty odpo­wied­nio ze sobą łączyć oraz zna­leźć umiar, o któ­rym nie­ste­ty bar­dzo czę­sto zapo­mi­na­my. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy listę naj­bar­dziej pożą­da­nych ele­men­tów, któ­re ide­al­nie pasu­ją do pro­stych, jasnych wnętrz.

10809599_1645092355721174_1227678976_n

1) Le sac en papier

Nasz numer jeden w zesta­wie­niu. Tor­ba wyko­na­na z orga­nicz­ne­go papie­ru, w bia­łym kolo­rze, ozdo­bio­na napi­sa­mi w języ­ku angiel­skim i fran­cu­skim jest nie tyl­ko pięk­na, ale też prak­tycz­na. Fan­ta­stycz­nie spraw­dza się jako koszyk do prze­cho­wy­wa­nia przed­mio­tów a tak­że jako donicz­ka. Jest nie­zwy­kle wytrzy­ma­ła. Co zachwy­ci­ło nas naj­bar­dziej? Oczy­wi­ście to, że jest eko­lo­gicz­na, oraz jej pro­sto­ta – czerń i biel, nie­za­stą­pio­ne połą­cze­nie, któ­re nigdy nie wyj­dzie z mody.

Do kupie­nia: link

small-shop-office-new-desk-roses-lamp-vignette

2) Dip­ty­que Can­dle 

Świe­ca zapa­cho­wa jest nie­zwy­kle waż­na z dwóch powo­dów. Nie tyl­ko pięk­nie wyglą­da na szaf­ce, czy sto­li­ku, ale też spra­wia, że w domu uno­si się nasz ulu­bio­ny zapach. Jeże­li chce­my, aby paso­wa­ła do mini­ma­li­stycz­ne­go wnę­trza, naj­le­piej będzie wybrać bia­łą, sza­rą, lub w kolo­rze sto­no­wa­ne­go brą­zu. Na szczę­ście wybór świe­czek jest ogrom­ny, a nie­któ­re fir­my ofe­ru­ją pro­duk­ty wyglą­da­ją­ce niczym dzie­ła sztu­ki. My wybie­ra­my świe­ce Dip­ty­que. Ocza­ro­wa­ły nas nie tyl­ko ich zapa­chy, ale też pro­ste, kla­sycz­ne for­my.

 Do kupie­nia: link

ingo-maurer-zettelz-5-chandelier-white-detail-600x399

3) Ory­gi­nal­na lam­pa

Może być zarów­no wiszą­ca jak i sto­ją­ca. Efek­tow­na lam­pa potra­fi dia­me­tral­nie odmie­nić wnę­trze. Naj­le­piej będzie jeże­li zde­cy­du­jesz się na jed­ną eks­tra­wa­ganc­ką, a pozo­sta­łe wybie­rzesz bar­dziej kla­sycz­ne. Cie­ka­wy kolor, kształt, czy bar­wa świa­tła? Wybór nale­ży do Cie­bie!

Do kupie­nia: link

Brilliant-contemporary-wall-clock-ideas-with-White-Wall-and-Minimalist-Interior-Decoration

4) Zegar ścien­ny

Mówią, że szczę­śli­wi cza­su nie liczą, ale my zegar na ścia­nie umiesz­cza­my w innym celu. Świet­nie nada­je się, by zapeł­nić pust­kę pomię­dzy dwo­ma okna­mi i nada­je wnę­trzu spo­ro dyna­mi­ki. Jed­nak

odra­dza­my kup­no naj­prost­sze­go mode­lu – zepsu­je cały efekt. Naj­pierw zasta­nów się co paso­wa­ło­by do Two­je­go wystro­ju, a następ­nie znajdź ory­gi­nal­ny i nie­tu­zin­ko­wy pro­dukt. W ten spo­sób stwo­rzysz wnę­trze peł­ne cha­rak­te­ru!

Do kupie­nia: link

10808956_873357762694713_1522227564_n

5) Album

W biblio­tecz­ce każ­dej kobie­ty powi­nien się zna­leźć przy­naj­mniej jeden album. Niech będzie na temat, któ­ry Cię naj­bar­dziej inte­re­su­je. Może być histo­ria mody, wystrój wnętrz, czy też malar­stwo XXI wie­ku. Tak, abyś chęt­nie do nie­go zaglą­da­ła i znaj­do­wa­ła w nim inspi­ra­cję. Poło­żo­ny na sto­li­ku do kawy, czy na biur­ku, obok kom­pu­te­ra będzie ide­al­ną ozdo­bą mini­ma­li­stycz­ne­go wnę­trza.

Do kupie­nia: link

10941003_1587972408083552_3478033761309801632_n

6) Notes Stay sim­ple col­lec­tion

Każ­da mini­ma­list­ka jest zor­ga­ni­zo­wa­na… a przy­naj­mniej bar­dzo się sta­ra. Uwiel­bia uży­wać w tym celu kalen­da­rzy i notat­ni­ków, któ­re pozwo­lą jej dokład­nie zapla­no­wać dzień. My wybra­li­śmy te mar­ki Stay sim­ple col­lec­tion. Zachwy­ci­ły nas ich bar­wy oraz poręcz­ny for­mat. W takim zeszy­cie ma się ocho­tę zapi­sy­wać wszyst­kie myśli!

Do kupie­nia: link

Black-And-White-Interiors-Decorate-Wall-Frame-Art-Display

7) Ram­ka na zdję­cia

Foto­gra­fie naj­bliż­szych wyma­ga­ją prze­pięk­nej opra­wy. Na szczę­ście wybór ramek na zdję­cia jest ogrom­ny. Jeże­li nasze wnę­trze jest bar­dzo asce­tycz­ne, może­my zde­cy­do­wać się na bar­dziej fan­ta­zyj­ną for­mę ram­ki. Jeże­li jed­nak chce­my cze­goś bar­dziej sto­no­wa­ne­go, postaw­my na cie­ka­wy kolor, lub mate­riał. Naj­prost­sza ram­ka zgi­nę­ła­by we wnę­trzu i pozo­sta­ła­by nie­zau­wa­ża­na.

 Do kupie­nia: link

10723950_1554917094726528_1427451700_n

8) Tuli­pa­ny

Nic tak nie zdo­bi każ­de­go wnę­trza jak żywe kwia­ty. Zadbaj więc o to, aby każ­de­go dnia, znaj­do­wa­ły się przy­naj­mniej w jed­nym pomiesz­cze­niu. My osza­le­li­śmy na punk­cie tuli­pa­nów, któ­re są dla nas sym­bo­lem wio­sny. Wystę­pu­ją w wie­lu kolo­rach, więc każ­dy bez pro­ble­mu znaj­dzie coś dla sie­bie.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
JAK ZOSTAĆ MINIMALISTKĄ? – ODRZUCAMY TO CO ZBĘDNE
MINIMALIZM WEDŁUG BLOGEREK
W KRĘGACH MINIMALIZMU – MODA VS. WNĘTRZEKomentarze

komen­ta­rzy