Wystawa „The Glamour of Italian Fashion 1945–2014” , Londyn

Trwa moda na weekendowe wyjazdy do europejskich muzeów oraz galerii. Popieramy i propagujemy, dlatego raz na jakiś czas dzielimy się z Wami propozycjami wypadu do najlepszych z nich. W tym tygodniu radzimy nie zmarnować (być może jedynej) okazji prześledzenia nurtów słynnej włoskiej mody. Śpieszcie się, czasu zostało nie wiele!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: arttrav.com, vam.ac.uk, adorngirl.com 

dolce-vita-fountain-scene

Każ­dy kto widział „Słod­kie życie” Fel­li­nie­go z pew­no­ścią pamię­ta słyn­ną sce­nę z Ani­tą Ekberg i Mar­cel­lo Mastro­ian­ni, pod­czas któ­rej kobie­ta wcho­dzi do rzym­skiej fon­tan­ny di Tre­vi w osza­ła­mia­ją­cej, czar­nej suk­ni. Te cudow­ne ubra­nie ponad pół wie­ku temu zosta­ło zapro­jek­to­wa­na na proś­bę reży­se­ra przez Sorel­le Fon­ta­na Ate­lier, czy­li pra­cow­nię Micol, Zoe i Gio­van­na Fon­ta­na. Sio­stry są obec­nie uzna­wa­ne za mat­ki współ­cze­snej mody wło­skiej. Ich kre­acje nosi­ła Jac­kie Ken­ne­dy i inne pierw­sze damy USA, a tak­że wiel­kie hol­ly­wo­odz­kie gwiaz­dy, takie jak: Ava Gard­ner, Audrey Hep­burn, Ingrid Berg­man, czy wyjąt­ko­wo popu­lar­na ostat­ni­mi cza­sy Gra­ce Kel­ly.

Sala-Bianca-1955-Giorgini-Archive_1000px

Na „The Gla­mo­ur of Ita­lian Fashion 1945–2014”, w lon­dyń­skim muzeum sztu­ki i desi­gnu Vic­to­ria & Albert, kre­acje Sorel­le Fon­ta­ny będą moc­no repre­zen­to­wa­ne. Wysta­wa zebra­ła, rów­nież 100 ubio­rów i akce­so­riów sygno­wa­nych m.in. przez domy Valen­ti­no, Guc­ci, Gior­gio Arma­ni, Dolce & Gab­ba­na, Pra­da, Ver­sa­ce, Mis­so­ni Fen­di. Nie zabrak­nie też nie­co zapo­mnia­nej Simo­net­ty – mar­ki luk­su­so­wych ubrań dla dzie­ci stwo­rzo­nej w latach 50. przez Marię Bian­cę Stro­na­ti. Jed­nak praw­dzi­wą ozdo­bą eks­po­zy­cji jest biżu­te­ria Bul­ga­ri, któ­rą Eli­za­beth Tay­lor nosi­ła pod­czas balu masko­we­go w wenec­kim hote­lu Ca’Rezzonico w 1967 roku. War­to dodać, że jubi­ler­ska mar­ka jest spon­so­rem eks­po­zy­cji.

italian_fashion_header_1b

Jak sami widzi­cie, to wszyst­ko zapo­wia­da napraw­dę fascy­nu­ją­cą podróż przez świat wło­skiej mody. Wysta­wa doku­men­tu­je m.in. prze­ło­mo­we dla jej świa­to­wej karie­ry i pozy­cji flo­renc­kie „soirées” orga­ni­zo­wa­ne we wcze­snych latach 50. przez Gio­van­nie­go Bat­ti­stę Gior­gi­nie­go. To te poka­zy zapo­cząt­ko­wa­ły mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę takich pro­jek­tan­tów jak Salva­to­re Fer­ra­ga­mo, czy Rober­to Caval­li. Wstęp do tej nie­zwy­kłej kra­iny mody kosz­tu­je od 8 do 14 fun­tów. Macie czas jesz­cze do 27 lip­ca. VERS-24 pole­ca!

For Vers-24, War­saw

_____
WIĘCEJ:
vam.ac.uk
POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy