Wystawa From Vera to Veruschka: The Unseen Photographs by Johnny Moncada

Tekst: Julia Ger­man
Zdję­cia: nymag.com

650veruschka-vogue-3-3apr14-johnny-moncada-b

Wysta­wa w Somer­set House w Lon­dy­nie przed­sta­wia nie­pu­bli­ko­wa­ne dotąd zdję­cia Veru­sch­ki (ory­gi­nal­ne imie: Vera Got­tlie­be Anna Gräfin von Lehn­dorff) i wło­skie la dolce vita.

Wysta­wa skła­da się z oko­ło 20-u foto­gra­fii i jed­nej insta­la­cji video. Na zdję­ciach może­my podzi­wiać opa­lo­ną Veru­sch­kę na rowe­rze, pozu­ją­cą wśród skał lub do poło­wy zanu­rzo­ną w wodzie. Wszyst­kie zdję­cia są autor­stwa Johnny’iego Mon­ca­dy i zosta­ły odkry­te przez jego cór­kę po śmier­ci foto­gra­fa.

Nie­miec­kie­go pocho­dze­nia pięk­ność zosta­ła uwiecz­nio­na przez Mon­ca­dę na pra­wie trzech tysią­cach zdjęć w miej­scach takich jak Rzym, Sar­dy­nia i Capri.

Iko­na lat 60-tych XX wie­ku pozu­je w kre­acjach naj­lep­szych wło­skich pro­jek­tan­tów takich jak: Valen­ti­no, Lan­cet­ti, Ire­ne Galit­zi­ne, Anto­nel­li, Tri­co, Biki , Sorel­le Fon­ta­na oraz Forqu­et.

650veruschka-4
Veru­sch­ka pozo­wa­ła Salva­do­ro­wi Dali i była ulu­bie­ni­cą legen­dar­nej redak­tor naczel­nej ame­ry­kań­skie­go Vogue, Dia­ny Vre­eland. W 1966 roku zagra­ła w fil­mie M. Anto­nio­nie­go Powięk­sze­nie, a w wie­ku 71-lat wystą­pi­ła na Lon­don Fashion Week dla Giles Deacon.

Kura­to­ra­mi wysta­wy są Anto­nio Mon­fre­da i Valen­ti­na Mon­ca­da (cór­ka J. Mon­ca­dy).

Wysta­wa jest czyn­na do 01.06.2014. Vers-24 pole­ca!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy