Wystawa BOGACTWO/ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Jadwiga Sawicka

Jadwi­ga Sawic­ka, Daj mi wszyst­ko, 2005

Gdzie: Zachę­ta – Naro­do­wa Gale­ria Sztu­ki

Arty­ści: Azor­ro, Ewa Axel­rad, Tymek Borow­ski, Rafał Domi­nik, Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, Nico­las Gro­spier­re, Łukasz Jastrub­czak, Moni­ka Kmi­ta, Luxus, Mister D. i Krzysz­tof Skonieczny/głębokiOFF, Tomasz Mróz, Witek Orski, Zbi­gniew Rogal­ski, Gre­gor Różań­ski, Jadwi­ga Sawic­ka, Janek Simon, Kon­rad Smo­leń­ski, Radek Szla­ga, Paweł Śli­wiń­ski, Maria Tobo­ła, Piotr Uklań­ski

Kura­to­rzy: Kata­rzy­na Koło­dziej, Mag­da­le­na Komor­nic­ka

Maurycy Gomulicki "Diamonds are forever"

Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, Dia­monds Are Fore­ver, 2011

Co zoba­czy­my: odbę­dzie­my podróż w cza­sie. Pra­ce, któ­re odzwier­cie­dla­ją zmia­ny i nasze spoj­rze­nie na pro­ces boga­ce­nia się na prze­strze­ni lat, począw­szy od ’90., kie­dy zachły­śnię­cie zacho­dem obu­dzi­ło w nas pra­gnie­nie szyb­kie­go wzbo­ga­ce­nia się, aż po dzi­siej­szą pochwa­łę mini­ma­li­zmu, powro­tu do natu­ry i uzna­nie war­to­ści rodzin­nych za pod­sta­wo­we i naj­waż­niej­sze.

Monika Kmita

12. Moni­ka Kmi­ta, Bez tytu­łu, 2014

Czy war­to: jeśli ktoś z Was ma jesz­cze wąt­pli­wo­ści, że ist­nie­ją w życiu war­to­ści i rze­czy, któ­rych kupić się nie da- war­to. A dla resz­ty wspa­nia­ła lek­cja i być może chwi­la, by zasta­no­wić się, co bogac­two ozna­cza dla mnie dzi­siaj?

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy