Wykonaj pełen makijaż z nową paletą wielozadaniową 5w1 od IsaDory

Każ­da kobie­ta posia­da w swo­jej kosme­tycz­ce naj­róż­niej­sze pro­duk­ty do maki­ja­żu. Bron­ze­ry, róże, korek­to­ry, pudry, pod­kła­dy, palet­ki do kon­tu­ro­wa­nia.. Rodza­jów i kolo­rów jest mnó­stwo. Isa­Do­ra przed­sta­wia pro­dukt, na któ­ry wie­le kobiet cze­ka­ło – Palet­kę Wie­lo­za­da­nio­wą Face Whe­el All-in-one 5w1, któ­ra jest w sta­nie zastą­pić im więk­szość z nich!

Isadora; Face; 1187FaceWheelAllInOne; 1187 Face Wheel All In One; 40FaceWheelAllInOne; 40 Face Wheel All In One; 118740; 7317851187402; Contour; Highlighter; Blusher; Bronzer; Primer; Brown, Nude; Pink

By skom­ple­to­wać peł­ną i wie­lo­za­da­nio­wą kosme­tycz­kę trze­ba spraw­dzić wie­le rze­czy. Odcie­nie, mar­ki, kolo­ry, rodza­je, któ­re trze­ba dopa­so­wać do rodza­ju i potrzeb skó­ry. Gdy już się to zro­bi, oka­zu­je się, że ilość pro­duk­tów, któ­re trze­ba ze sobą codzien­nie kom­po­no­wać się nie koń­czy. A cza­sa­mi, potrze­bu­je­my wyjść w cią­gu 5 minut. Jak mamy to zro­bić, zasta­na­wia­jąc się któ­re­go bron­ze­ra dziś użyć? Ile razy też zabra­kło nam miej­sca w baga­żu pod­ręcz­nym przez ilość kosme­ty­ków? Ile­kroć wrzu­ci­ły­śmy do toreb­ki za dużo o jeden puder czy roz­świe­tlacz? 

Isa­Do­ra stwo­rzy­ła jedy­ny w swo­im rodza­ju pro­dukt: Pale­tę Wie­lo­za­da­nio­wą do mode­lo­wa­nia 5w1 Face Whe­el All-in-one. Zabie­rzesz ją w każ­dą podróż i spa­ku­jesz do każ­dej toreb­ki! Dzię­ki niej zro­bisz codzien­ny, a nawet wie­czo­ro­wy maki­jaż w kil­ka chwil! Pale­ta zawie­ra w sobie 5 trój­ką­ci­ków, w któ­rych ukry­to 5 funk­cji – bazę – do prze­dłu­że­nia trwa­ło­ści maki­ja­żu, jak i do wygła­dze­nia nie­do­sko­na­ło­ści; kon­tur – do wymo­de­lo­wa­nia kształ­tu twa­rzy; róż – do nada­nia kolo­ru policz­kom; bron­zer – aby nadać skó­rze opa­lo­ny wygląd oraz roz­świe­tlacz – by nadać skó­rze bla­sku. Pale­ta zosta­ła stwo­rzo­na do każ­de­go typu skó­ry, w uni­wer­sal­nych kolo­rach, któ­re pod­pa­su­ją więk­szo­ści kobiet. 

Dzię­ki Palet­ce z łatwo­ścią zro­bi­my pełen make-up. Nie wie­rzysz? Wypró­buj już dziś!

Palet­kę jest dostęp­na w skle­pie onli­ne pod adre­sem: www.sklep-isadora.pl. Palet­ka wie­lo­za­da­nio­wa 5w1 Face Whe­el all-in-one, 18g, cena: 126 PLN

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy