Wyjątkowy ruch marki H&M- rezygnacja ze swetrów z angory!

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: pinterest.com

follow-fashion-lana-del-rey-hm

Pamię­ta­cie nie­daw­ną pro­mo­cję nowej kolek­cji  H&M twa­rzą Lany del Rey w różo­wym swe­trze z ango­ry? Szwedz­ka mar­ka odzie­żo­wa kil­ka dni temu zre­zy­gno­wa­ła z zaku­pów odzie­ży wyko­na­nej z  tego typu weł­ny, tuż po tym jak do mediów tra­fił film nagra­ny w ukry­ciu przez pra­cow­ni­ka PETA, na któ­rym widać bru­tal­ne meto­dy pozy­ski­wa­nia ango­ry z kró­li­ków.

Orga­ni­za­cja Ochro­ny Zwie­rząt PETA opu­bli­ko­wa­ła ten mate­riał nagra­ny w Chi­nach skąd pocho­dzi aż 90 %weł­ny typu ango­ra roz­pro­wa­dza­nej po całym świe­cie.  Film uka­zu­je jak żywe kró­li­ki wie­sza­ne są na linach pod sufi­tem, a następ­nie obry­wa­ne ze skó­ry, sły­chać prze­raź­li­we wrza­ski zwie­rząt, któ­re umie­ra­ją w ogrom­nych cier­pie­niach.

Nie dzi­wi więc reak­cja szwedz­kie­go kon­cer­nu. Cho­ciaż począt­ko­wo przed­sta­wi­cie­le H&M oświad­czy­li, że jego dostaw­cy prze­strze­ga­ją stan­dar­dów, a tak­że, że są ruty­no­wo kon­tro­lo­wa­ni. Jed­nak kry­ty­cy zarzu­ci­li, że kon­tro­le nie są efek­tyw­ne i ich celem nie jest rze­czy­wi­ste popra­wie­nie warun­ków zabi­ja­nych zwie­rząt. Po czym H&M kon­se­kwent­nie wsz­czął pro­ce­du­ry kon­tro­l­ne, a następ­nie zre­zy­gno­wał ze sprze­da­ży oraz pro­mo­cji odzie­ży z tej weł­ny.

Northern-Light-HM-Jumper2

Za ruchem na jaki zde­cy­do­wa­ła się mar­ka H&M poszły inne szwedz­kie fir­my: Lin­dex, MQ,  Acne, Tri­cot, któ­re rów­nież wstrzy­ma­ły pro­duk­cję ubrań z tego rodza­ju weł­ny. Cze­ka­my na reak­cję innych kon­cer­nów, któ­re rów­nież posia­da­ją w swo­jej ofer­cie odzież z domiesz­ką ango­ry jak: Zara, Man­go, Pro­mod, Mohi­to czy Rese­rved. Aktu­al­nie żad­na z wyżej wymie­nio­nych firm nie zabra­ła gło­su w spra­wie.  My „uczu­la­my” Was na tę spra­wę i pole­ca­my zwra­cać uwa­gę pod­czas zaku­pów- nie bądź­my obo­jęt­ni!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy