ModaPolecane

Wyjątkowe prezenty dla Niej na Walentynki

Jeszcze do niedawna, w Walentynki to kobiety czekały, na kwiaty i zaproszenie na kolację. Obecnie pojęcie miłości, a tym samym ukochanych czy partnerów radykalnie, się zmieniło, co oznacza, że ​ Walentynki stały się po prostu świętem uczuć i w tym zimowym miesiącu wszyscy celebrujemy miłość!

Wyjątkowe prezenty dla Niej na Walentynki

Wyjąt­ko­we pre­zen­ty dla Niej na Walen­tyn­ki: MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA – serum do twa­rzy RÓŻA – MALINA; LE PETIT TROU Fala­ise sta­nik,; Sel­fie  Jewel­le­ry Kol­czyk Top Velvet Gold; KOPI cera­micz­ny wazon w kształ­cie kobie­ty; LOUIE kla­sycz­na koszu­la piża­mo­wa  BIANCA; Bel­ler zło­ty pier­ścio­nek N°8; 303 Ave­nue Jasmi­ne kar­di­gan;  MUUV BODY Ari­zo­na; Rosa Cha­ins  Dah­lia obrącz­ka; The Odder Side BODY KAIA, Mokosh aktyw­ny peeling do twa­rzy Róża.

Nie ma nic lep­sze­go, niż Walen­tyn­ki spę­dzo­ne u boku uko­cha­nej oso­by. Mimo to, pre­sja zna­le­zie­nia ide­al­ne­go pre­zen­tu jest obec­nie tak wiel­ka, że łatwo możesz zatra­cić praw­dzi­wą radość i sens Świę­ta Zako­cha­nych. Na szczę­ście dobrze wybra­ny pre­zent na Walen­tyn­ki może być oży­wie­niem dotych­cza­so­we­go związ­ku, albo też nie­rzad­ko zwia­stu­je jego począ­tek.  

Mimo, że nie każ­dy pod­cho­dzi do Walen­ty­nek z entu­zja­zmem, 14 luty to dosko­na­ły czas i oka­zja do tego, by w spo­sób wyjąt­ko­wy oka­zać nasze uczu­cia. Nie­wiel­ki upo­mi­nek będzie więc dosko­na­łym dodat­kiem do roman­tycz­ne­go wyzna­nia czy tan­det­nej kart­ki z życze­nia­mi. I cho­ciaż kocha­my kwia­ty i cze­ko­lad­ki, war­to pamię­tać, że to nie jedy­ne opcje pre­zen­tów. W dodat­ku nie musisz się mar­twić, bo w Walen­tyn­ki z pew­no­ścią znaj­dziesz coś wyjąt­ko­we­go nie­mal w każ­dej cenie. Nie możesz pomy­lić się wybie­ra­jąc pięk­ną, sub­tel­ną bie­li­znę, dobrej jako­ści kosme­ty­ki czy biżuterię.

Aby pomóc Wam w wybo­rze, wybra­li­śmy kil­ka pomy­słów na walen­tyn­ko­we pre­zen­ty bez ryzy­ka, by dzie­lić się miło­ścią naj­le­piej, jak potrafimy.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy