W obli­czu nad­cho­dzą­ce­go nowe­go roku zwy­kle cie­szy­my się nie tyl­ko na nie­po­wta­rzal­ną moż­li­wość reali­za­cji wszyst­kich naszych nowo­rocz­nych posta­no­wień, ale i z przy­jem­no­ścią pla­nu­je­my z wyprze­dze­niem nasze urlo­py, ferie, waka­cje i week­en­do­we wypa­dy.

W nie­któ­rych naj­więk­szą eks­cy­ta­cję wzbu­dza­ją nad­cho­dzą­ce wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne, róż­ne­go rodza­ju impre­zy maso­we, kon­cer­ty, festi­wa­le, pik­ni­ki tema­tycz­ne, mara­to­ny ku szczyt­ne­mu celo­wi lub atrak­cje ofe­ro­wa­ne przez muzea. Dodat­ko­wo nowy rok nie­sie ze sobą wie­le dłu­go ocze­ki­wa­nych pre­mier fil­mów, któ­rych tra­ile­ry obej­rze­li­śmy już wie­le razy i teraz cze­ka­my na moż­li­wość obej­rze­nia ich na sali kino­wej, wypo­sa­że­ni w kubek coli i wia­dro popcor­nu.

W ocze­ki­wa­niu na muzycz­ne wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne war­to zawcza­su zare­zer­wo­wać sobie kil­ka dni wol­ne­go w pra­cy, wyku­pić z wyprze­dze­niem bile­ty na kon­cert lub festi­wal, na któ­ry pla­nu­je­my się wybrać i zapla­no­wać cały wypad tak szyb­ko jak się da. To dobry spo­sób żeby unik­nąć nie­przy­jem­nych nie­spo­dzia­nek, kie­dy szef nie chce nam dać urlo­pu, albo kie­dy zabrak­nie bile­tów. Oczy­wi­ście nie da się uchro­nić od wszyst­kich nie­prze­wi­dzia­nych sytu­acji, ale war­to pró­bo­wać zapla­no­wać wszyst­ko z jak naj­więk­szy­mi szcze­gó­ła­mi.

Wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne takie jak pre­mie­ra fil­mów lub dni czy noce otwar­te w muze­ach nie wyma­ga­ją tak wiel­kiej pre­cy­zji w pla­no­wa­niu, ale rów­nież war­to wyku­pić zawcza­su bile­ty, żeby nie roz­cza­ro­wać się w przed­dzień wyda­rze­nia sły­sząc w kasie bile­to­wej, że wszyst­kie miej­sca zosta­ły już daw­no wyprze­da­ne.